.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Cele reklamowe i wykorzystanie znaków towarowych

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 30.03.2012

Chcę otworzyć sklep z obuwiem znanych marek. Oryginalny towar zamierzam kupować od polskich firm importowych. Jak się ma sprawa z reklamami sklepu? Art. 154 Prawa własności przemysłowej zakazuje używania znaku towarowego do reklam. Czy więc mogę napisać na ulotkach np. „obuwie takich marek jak Adidas i Nike” (oczywiście czcionką zwykłą, bez logo itp.)? Czy mogę dopisać: „cena katalogowa to 200 zł, u mnie – tylko 150 zł”? Wiem, że inne sklepy umieszczają nawet logo (bez koncesji) – czy to łamanie prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powołuje się Pan na przepis art. 154 Prawa własności przemysłowej:

 

„Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

 

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

3) posługiwaniu się nim w celu reklamy”.

 

Pomija Pan jednak inne regulacje z tej samej ustawy:

 

„Art. 155. 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.

 

Art. 156. 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:

 

1) ich nazwisk lub adresu;

2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności;

3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;

4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.

 

2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. (…)

 

Art. 169. 1. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek:

 

1) nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;

2) utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany. (…)”

 

Ten artykuł bywa podstawą twierdzenia, że słowo „adidas” jest nie tylko słowem oznaczającym markę (renomowaną), ale także odnosi się do określonych towarów (butów sportowych), niezależnie od tego, kto jest ich producentem. W Polsce jest to synonim takich butów. Mówi się: „kupiłem sobie adidasy”, nie mając na myśli buta firmy ADIDAS, ale inne obuwie sportowe mające podobne cechy, sposób wykonania, różne wzory i nazwy. Dochodzi do tego, że „kupowane są adidasy” firmy ADIDAS. REEBOK lub innych firm mniej lub bardziej znanych.

 

Pyta Pan, czy na ulotkach reklamowych swojego można napisać: obuwie takich marek jak: Adidas, Nike – normalną czcionką, bez umieszczania charakterystycznych znaków (w przypadku Adidasa 3 pasków nad napisem, a w przypadku Nike tzw. łyżwy).

 

Art. 156 Prawa przemysłowego wskazuje, czego nie może zabronić uprawniony do znaku towarowego innej osobie w obrocie gospodarczym. A skoro nie może tego zabronić, jest to jednoznaczne z tym, że takie zachowanie jest dopuszczalne i zgodne z prawem.

 

Logiczne jest więc rozumowanie: uprawniony nie ma prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie, gdy używanie owo odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach:

 

  1. oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności – dopuszczalne jest więc informowanie klientów o charakterystyce towaru (nazwa handlowa, kolorystyka, jakość, rodzaj, sposób wykonania, producenta, data powstania, rocznik, model),
  2. zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi – dopuszczalne jest więc używanie znaku towarowego producenta, ale musi to wynikać z potrzeby wskazania przeznaczenia towaru. W Pana sytuacji towar przeznaczony jest to chodzenia, o tym każdy wie i nie ma potrzeby używania znaku towarowego, aby to podkreślić.

 

Tak więc eliminuje to używanie znaku towarowego na ulotkach reklamowych, ale o tym Pan sam już wie.

 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

 

„Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

 

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. (…)

 

Art. 16. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

 

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

6) (uchylony).

 

2. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

 

3. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej »reklamą porównawczą«, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

 

1) nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

2) w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;

4) nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;

5) nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta;

6) w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;

7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;

8) nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym”.

 

„Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe adidas używane na Stronie (w tym między innymi: znak słowny »adidas«, logo »adidas«, »logo z trójlistną koniczyną«, kula ziemska, znak 3 paski) są znakami handlowymi lub usługowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi adidas lub jej podmiotów powiązanych. Nie można, bez uprzedniej pisemnej zgody adidas, wykorzystywać, kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, ładować, umieszczać, przesyłać, rozprowadzać lub modyfikować w jakikolwiek sposób znaków handlowych lub usługowych lub znaków towarowych adidas.

 

Korzystanie ze znaków handlowych lub usługowych bądź znaków towarowych adidas na jakiejkolwiek innej stronie lub w środowisku sieciowym, na przykład przechowywanie lub odtwarzanie całości lub części Strony na zewnętrznej stronie internetowej lub tworzenie linków, hipertekstu, linków lub linków ukrytych między Stroną a jakąkolwiek inną stroną internetową jest zabronione bez wyraźnej zgody adidas wydanej w formie pisemnej” (źródło: www.adidas.com).

 

Pana zamiarem jest:

 

  • informować klientów w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów o towarach zaspokajających te same potrzeby lub przeznaczonych do tego samego celu, jakie ma Pan w swojej ofercie – aby to zrobić, jest Pan niejako zmuszony do zawarcia w informacji słów, jakie są znakami towarowymi (w ich postaci zastrzeżonej do tego celu);
  • wprowadzać na rynek tylko wyroby innych producentów,
  • nie powodować pomyłek w rozróżnieniu między towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorców lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;
  • nie wykorzystywać w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych – dla celów promocji własnych wyrobów;
  • nie przedstawiać towaru w sklepie jako imitacji czy naśladownictwa towaru opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

 

Wskażę jeszcze na art. 155:

 

„Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą”.

 

Nabędzie Pan swoje towary od podmiotu, który wprowadził je na polski rynek, lub sam będzie je Pan wprowadzał (import). Oznacza to, że zostały one wprowadzone na rynek polski legalnie (za zgodą właściciela znaku towarowego).

 

A więc działania niemające charakteru nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamy są dopuszczalne.

 

Na ulotkach reklamowych swojego sklepu może Pan zatem napisać: 

 

  • „odzież i obuwie takich marek jak: Adidas, Nike” (oczywiście normalną czcionką, bez umieszczania charakterystycznych znaków w przypadku adidasa 3 pasków nad napisem, a w przypadku Nike tzw. łyżwy),
  • na ulotce dopuszczalne jest zamieszczenia zdjęcia określonego modelu obuwia z podaniem jego nazwy, w tym nazwy marki (producenta; niezapisanej w charakterystyczny sposób) z informacją o cenie i – u Pana tzw. cenie katalogowej (tylko jaki to jest katalog?).

 

Pojęcie „cena katalogowa” nie jest zbyt dobre. Sugeruje ono ceny, jakie obowiązują w samej firmie Adidas lub jej sklepach firmowych albo w sklepach internetowych. W zasadzie nie wiadomo dokładnie, do czego Pana cena jest porównywana. A to może być potraktowane jako działanie wprowadzające w błąd klienta lub nieuczciwa konkurencja.

 

Lepiej użyć reklamy porównawczej – cena w danym sklepie firmowym (nazwa, adres – trzeba to mieć udokumentowane dla własnych potrzeb) i Pana cena. Jest to informacja w zasadzie handlowa – takie buty można kupić w X za Y zł, a u mnie te same buty kosztują tylko Z zł.

 

Oczywiście są osoby i podmioty, które się tym nie przejmują, bazując na tym, że dany producent nie będzie ich za to ścigał.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl