.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Były mąż-tyran w moim mieszkaniu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.01.2016

Jestem świeżo po rozwodzie. Mieszkam razem z moim byłym mężem i dziećmi w mieszkaniu podarowanym mi przez moich rodziców. Właściwy akt notarialny darowizny potwierdzony wypisem z księgi wieczystej określa ów lokal jako mój majątek osobisty. Były mąż jest tyranem, którego chcę się pozbyć jak najszybciej. Co mam zrobić, by doprowadzić do jego wyprowadzki z mojego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani po rozwodzie, lecz wraz z byłym mężem zamieszkujecie Państwo wspólnie. Nieruchomość przez Państwa zajmowana jest Pani majątkiem osobistym (darowizna na rzecz Pani przez rodziców). Mniemam, że sposób korzystania z nieruchomości został określony w wyroku rozwodowym.

 

W chwili obecnej wyraźnie podkreślić należy, iż winna Pani wezwać byłego małżonka, w związku z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego do opuszczenia, wymeldowania i wydania Pani zajmowanego lokalu. Należy nadto wypowiedzieć umowę użyczenia, wzywając przy tym do uiszczenia od dnia 1 listopada 2014 r. (data przykładowa) odszkodowania za bezumowne korzystanie z Pani własności w określonej kwocie. Pismo winno być umotywowane faktem, że były małżonek zajmuje lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, a wyrokiem rozwodowym uregulowano jedynie sposób korzystania z mieszkania, nie przyznając równocześnie temuż żadnych praw do lokalu.

 

Bezsporne jest, iż w opisanym stanie faktycznym jest Pani właścicielem mieszkania. Wobec powyższego, jako właściciel nieruchomości, może Pani żądać od byłego małżonka, który faktycznie włada Pani rzeczą, ażeby rzecz została Pani wydana. Podstawę prawną takiego wezwania stanowi art. 222 § 1 K.c., zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

 

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

Jeżeli były małżonek, mimo wypowiedzenia umowy użyczenia, nie opuściłby lokalu dobrowolnie, wówczas konieczne będzie wniesienie pozwu o eksmisję, z powołaniem się na okoliczność, że nie może Pani w pełni realizować swoich planów co do nieruchomości stanowiącej Pani wyłączną własność.

 

Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 marca 2006 r., sygn. akt V CSK 185/05, zgodnie z którym „małżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 281 zdanie pierwsze k.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianami kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)”. Byłemu małżonkowi nie przysługuje żadne prawo do posiadania przedmiotowej nieruchomości, takiego bowiem prawa nie można wywiać z orzeczenia o sposobie korzystania z nieruchomości określonego przez sąd, który rozwiązał związek małżeński.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl