.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Były mąż przywłaszczył działkę po rozwodzie - jak ją odzyskać?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.07.2021 • Zaktualizowane: 15.07.2021

Wspólnie z byłym mężem mamy działkę rekreacyjną nad jeziorem. Zakupiliśmy ją w trakcie trwania małżeństwa, nie mieliśmy rozdzielności majątkowej. Jesteśmy już 8 lat po rozwodzie i ta działka prawnie nie jest uregulowana. Polubownie nie da się tego z byłym mężem załatwić. Nadmieniam, że to ja spłacałam kredyt zaciągnięty na tę działkę, poza tym co roku płacę za nią podatek do gminy. Były mąż założył kłódkę i pozbawił mnie dostępu do nieruchomości. Przywłaszczył działkę tylko dla siebie. Jaką mam szansę, żeby ją przejąć? Chciałabym, aby ta działka była wyłącznie moją własnością.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Były mąż przywłaszczył działkę po rozwodzie - jak ją odzyskać?

Majątek wspólny w małżeństwie i po rozwodzie

Podstawą prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 r., poz. 1359 t.j. z dnia 2020.08.10; dalej „K.r.o.”). Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 31 K.r.o.:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

 

Do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jedno z nich. Dla przynależności przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego zatem nie ma znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie przedmiotu majątkowego, są oboje małżonkowie, czy jedno z nich.

 

Zasadą jest, że do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Wyjątkiem są dochody z majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 2 pkt 2), a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego każdego z małżonków, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 33 pkt 10).

 

Rozliczenie wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków

Działka jest wspólna, ale były mąż narusza Pani posiadanie. Do tego płaci Pani kredyt za jej nabycie. Co do zasady, sąd przyzna nieruchomość temu z uczestników, który jest w jej posiadaniu i daje rękojmię spłaty drugiego uczestnika. Pojawia się zatem kwestia kredytu, a zatem należy się pochylić nad treścią art. 45 K.r.o., który normuje rozliczenie nakładów:

 

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Przyznanie nieruchomości jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2017 r., I CSK 54/16, wskazał, że jeśli dług zaciągnięty przez jedno z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej został zużyty na majątek wspólny i spłacony w okresie pomiędzy ustaniem wspólności a podziałem majątku wspólnego, to tak spłacona należność przestaje być długiem i przekształca się w roszczenie o zwrot nakładów na rzecz tego małżonka, który dokonał zapłaty. Roszczenie takie podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 i 46 K.r.o. Tego rodzaju rozliczeń, dotyczących długów spłaconych do dnia prawomocnego podziału majątku, dotyczy art. 618 § 3 K.p.c. Nie znajduje on natomiast zastosowania w przypadku spłaty po podziale majątku przez jednego z małżonków – długu ciążącego nadal na obojgu małżonkach jako dłużnikach solidarnych. Mimo bowiem ustania wspólności ustawowej, małżonkowie pozostają nadal dłużnikami osobistymi, a ich sytuację regulują przepisy Kodeksu cywilnego o zobowiązanych solidarnych.

 

Nie ma sztywnych reguł co do tego, komu sąd przyzna nieruchomość. Na Pani rzecz przemawia fakt spłaty kredytu i tę spłatę może Pani rozliczyć. Mąż posiada sporną nieruchomość, ale nie wiem, czy dokonuje na nią jakichś nakładów, czy też wyłącznie wymienił kłódkę. Bez wątpienia jest szansa na przyznanie Pani spornej nieruchomościami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl