Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynek magazynowy na działce bez warunków zabudowy – czy można go rozbudować?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.12.2011

Na mojej działce stoi budynek magazynowy, ale działka nie ma żadnych warunków zabudowy. Co należy zrobić, by móc rozbudować ten budynek? Dodam, że magazyn jest wybudowany na granicy z sąsiadem za jego zgodą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z definicją z ustawy Prawo budowlane, budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z roku 2006, sygn. akt II SA/Bk 428/2006, LexPolonica nr 1394994, Gazeta Prawna 2007, nr 92, s. 22, określono definicje:

 

„Adaptacja to przystosowanie budynku do innego użytku, do nowych potrzeb, przerobienie dla nadania innego charakteru. Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowanie nowych elementów. Formy te wymagają związku z obiektem istniejącym”.

 

Prace, które chce Pan wykonać, wymagają pozwolenia na budowę z uwagi na zmiany w kubaturze budynku.

 

W pierwszej kolejności musi Pan wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Z treści art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zgodnie z którym „w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, nie można wysnuwać wniosku, że decyzja taka jako odnosząca się do terenu jest tzw. administracyjnym aktem realnym (rzeczowym), którego wydanie powodowałoby nadanie jakiegoś szczególnego statusu prawnego nieruchomości, na której planowane jest zamierzenie inwestycyjne.

 

Decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent. Jeśli zaś na terenie, na którym znajduje się działka, obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego – nie ma potrzeby występowania o warunki zabudowy. Inwestycja będzie musiała być zgodna z zapisami planu – sądzę, że rozbudowa budynku gospodarczego nie będzie z nimi kolidowała.

 

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne będzie sporządzenie projektu przez uprawnionego architekta i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a po uprawomocnieniu się decyzji – rozpoczęcie procesu budowlanego.

 

Fakt, że budynek znajduje się na działce sąsiada, nie powinien stanowić problemu.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zezwala na usytuowanie budynku w granicy z sąsiadem – nie jest potrzebna tu jego zgoda, przy czym muszą być zachowane pewne warunki.

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia:

 

„Jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:

 

1. 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

 

2. 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. (…)

 

3. Sytuowanie ściany budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli: 

– wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

– nie jest możliwe zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ze względu na rozmiary działki.

 

4. Jeżeli na sąsiedniej działce:

1) w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. (…)

 

7. Budynek inwentarski, budynek gospodarczy ze ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi nie mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku użyteczności publicznej, dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę na sąsiedniej działce”.

 

Budynek bez otworów okiennych może znajdować się bezpośrednio przy granicy.

 

Sąsiad będzie uczestnikiem procesu budowlanego – otrzyma jako uczestnik wszelkie decyzje, od których będzie mógł składać zażalenia (niestety). Nawet jeśli będą one bezpodstawne, wydłużą okres do uprawomocnienia się decyzji i rozpoczęcia procesu budowlanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 0 =

»Podobne materiały

Problem z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy

Złożyłem w urzędzie wniosek o wydanie warunków zabudowy. Zapoznając się z treścią przepisów K.p.a., które mówią o okolicznościach zawieszenia postępowania administracyjnego, doszedłem do wniosku, że budowa nie dojdzie do skutku. Stwierdzenie opieram na tym, że jedną ze stron postępowania jest wdowa,
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »