Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę

Autor: Barbara Wallas • Opublikowane: 19.03.2013

Mieszkam na działce zagrodowej. Jakiś czas temu postawiłem blaszany garaż w niewielkiej odległości od granicy z sąsiadem. Ktoś złośliwy złożył donos do nadzoru budowlanego. We wspomnianym garażu przechowuję tylko narzędzia ogrodowe, nie trzymam tam samochodu. Jak należy kwalifikować postawiony przeze mnie garaż? Jako budynek gospodarczy? Czy musiałem uzyskać pozwolenie na budowę takiego obiektu? Nigdzie nie zgłaszałem, że chcę postawić taki obiekt. Co robić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.):

 

„Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

 

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego:

 

„Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

 

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

 

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.

 

Natomiast art. 30 ust. 1 cytowanej ustawy podaje:

 

„Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:

 

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a”.

 

W sprawie istotny jest też § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.):

 

„§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

 

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

 

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

 

Z powyższych przepisów wynika, że garaż jest obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, którego postawienie wymaga – co do zasady – uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa Prawo budowlane nie zawiera legalnej definicji pojęcia „garaż” oraz dodatkowo garaż nie jest wymieniony jako zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Przesądzone zostało już w orzecznictwie sądów, iż garaż typu „blaszak” wymaga uzyskania pozwolenia. W wyroku NSA z dnia 1.04.2011 r. (sygn. akt II OSK 576/10) wskazano, iż realizacja tego typu garaży (chodziło o „garaż blaszany”) nie będzie wymagała pozwolenia na budowę jedynie wówczas, gdy spełniać one będą warunki wynikające z treści art. 29 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.

 

W Pana przypadku należy zauważyć, iż samo postawienie takiego obiektu nie oznacza, że jest to garaż. Tego typu obiekt można zakwalifikować pod kątem jego funkcjonalności jako budynek gospodarczy. Należy zaznaczyć, że garaż może być kwalifikowany jako budynek gospodarczy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, jeżeli będzie posiadał cechy budynku określone w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, tj. będzie trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz będzie posiadał fundamenty i dach.

 

Nawet w sytuacji, gdy jako argumentację przyjmie Pan, iż garaż w istocie nie spełnia swojej funkcji (nie służy do przechowywania samochodu), a w rzeczywistości jest budynkiem gospodarczym służącym do przechowywania narzędzi, to postawienie takiego obiektu wymagało zgłoszenia do właściwego organu (starosta/ prezydent miasta).

 

Z analizy przepisów Prawa budowlanego wynika, że budowa budynku gospodarczego o powierzchni do 25 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę, jednakże stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 1 budowa taka wymaga zgłoszenia.

 

W obu przypadkach (pozwolenie lub zgłoszenie) organ PINB po uzyskaniu informacji o istnieniu takiego obiektu wszczyna postępowanie administracyjne mające na celu wyjaśnienie okoliczności powstania „samowoli budowlanej”. Etapem końcowym takiego postępowania jest wskazanie: czy dokonuje Pan legalizacji takiego obiektu, czy też dokonuje Pan rozbiórki. Istotny jest fakt, iż opłata legalizacyjna (do zapłaty której może zobowiązać PINB) jest w przypadku budynku gospodarczego dużo niższa przy obowiązku zgłoszenia (5000 zł) niż przy obowiązku pozwolenia na budowę (25 000 zł).

 

Odpowiadając na Pana pytania – ważne jest wyjaśnienie organowi nadzoru, iż postawienie obiektu na Pana działce nie wymagało pozwolenia na budowę. W Pana sytuacji użyłabym argumentacji, iż obiekt znajdujący się na Pana działce jest budynkiem gospodarczym (w sytuacji gdy jest trwale z gruntem związany i do 25 m2) i podkreślałabym w korespondencji z PINB jego funkcję – przechowywanie narzędzi ogrodowych. Gdyby obiekt nie był trwale z gruntem związany, wyjaśniłabym, iż znajdujący się na Pana działce obiekt jest obiektem budowlanym o konstrukcji blaszanej do przechowywania narzędzi ogrodowych.

 

Wobec takiej argumentacji należy wykazywać, iż Pana obiekt – o konstrukcji blaszanej do przechowywania narzędzi ogrodowych – mieści się w katalogu zwolnień wymienionych w art. 29 Prawa budowlanego, a tym samym jego budowa nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Reasumując:

 

  1. Postawienie „garażu blaszanego”, który jest obiektem o powierzchni do 25 m2 (w rzeczywistości wykorzystywanym do przechowywania narzędzi ogrodowych), wymagało zgłoszenia do właściwego organu (art. 30 Prawa budowlanego).
  2. Umiejscowiony obiekt musi ponadto spełniać wymagania określone w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w szczególności w § 12 rozporządzenia).
  3. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego przez nadzór budowlany należy wyjaśnić, iż obiekt ten nie podlegał obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki