Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 28.08.2009

Autor omawia problemy związane z definicją budowli, jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl uregulowań art. 2 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 7 lipca 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.; dalej u.p.o.l.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 

  1. grunty;
  2. budynki lub ich części;
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Budowlą, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 wyżej powołanej ustawy, jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Z definicji tej wynika, iż każdy obiekt budowlany (z wyjątkiem obiektów małej architektury) niebędący budynkiem, jest budowlą.

 

Za obiekty małej architektury uznaje się natomiast, stosownie do uregulowań art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1 września 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.; dalej Pr. budow.), niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury), posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki). Obiekty małej architektury generalnie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie są ani budowlami, ani też budynkami.

 

Definicję budowli zawiera również art. 3 pkt 3 Pr. budow. Zgodnie z tym przepisem budowlą są takie obiekty, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacyjne), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 

Definicja budowli zawarta w u.p.o.l. opiera się na pojęciu obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, w związku z tym wszystkie problemy dotyczące rozumienia pojęcia „budowla” powinny być rozstrzygane na podstawie tego aktu. Wskazują na to również orzeczenia NSA (np. wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2006 r. FSK 2316/2004). Niestety, ze względu na brak pozytywnej definicji budowli w Prawie budowlanym (przytoczona wyżej definicja z art. 3 pkt 3 Pr. budow. jest przykładowym jedynie wyliczeniem obiektów budowlanych, które należy uznać za budowlę), nierzadko pojawiają się praktyczne problemy dotyczące sklasyfikowania danego obiektu na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

Przykładowo w orzeczeniu WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. (I SA/Wr 1814/2006), sąd stwierdził, iż wyrobisko górnicze – stanowiące zespół poszczególnych budowli i urządzeń stanowi obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, a w konsekwencji budowlę w rozumieniu przepisów u.p.o.l. W innym z kolei wyroku NSA z dnia 16 stycznia 2007 r. (II FSK 90/2006) stwierdzono, iż przepisy art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 3 pkt 1 i pkt 9 Pr. budow. nie pozostawiają wątpliwości, iż place postojowe należy zaliczyć do budowli.

 

Biorąc pod uwagę całokształt uregulowań prawnych oraz dość częste problemy z zakwalifikowaniem budowli jako przedmiotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, przyjął się w praktyce pewien stały tryb postępowania przy określaniu zasad opodatkowania danego obiektu. I tak, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, czy dany obiekt jest obiektem budowlanym w rozumieniu Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 1 Pr. budow. przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury. Jeżeli zidentyfikujemy obiekt budowlany, należy stwierdzić, że nie jest to obiekt małej architektury. Trzecim krokiem powinno być ustalenie, czy obiekt budowlany ma cechy budynku – jeżeli tak, to opodatkować go jako budynek. Wreszcie ostatecznie, jeżeli dany obiekt budowlany nie spełnia wszystkich wymogów z definicji budynku (np. nie ma fundamentów), należy uznać go za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Warto jednak wskazać, że budowle podlegają opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, iż grunty, budynki i budowle niebędące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nie mogą być uznane za związane z prowadzeniem działalności. W takim przypadku grunty i budynki podlegają podatkowi od nieruchomości według stawek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e) u.p.o.l. Natomiast budowle niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu. „Związanie” to występuje również w tych przypadkach, gdy wprawdzie przedsiębiorca lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą bezpośrednio budynku do celów prowadzonej działalności nie wykorzystuje, jednakże zgodnie z prowadzonym zakresem działalności gospodarczej budynki te mógłby wykorzystywać, tj. gdy istnieje potencjalna możliwość wykorzystywania budynku na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + osiem =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki