.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa drogi dojazdowej do działki

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 11.02.2014

Jestem właścicielką niezabudowanej działki, w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania oznaczonej jako budowlanej. Obecnie do działki nie ma dojazdu (choć oczywiście plan zagospodarowania go przewiduje). W jaki sposób mogłabym „zmotywować” gminę do budowy drogi dojazdowej do działki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pozwolę sobie przytoczyć podstawowe przepisy, które posłużą jako punkt wyjścia do dalszego wyjaśniania sprawy budowy drogi dojazdowej do działki. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r. Nr 260):

 

„Art.1. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych (…).

Art. 2. 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

1) drogi krajowe;

2) drogi wojewódzkie;

3) drogi powiatowe;

4) drogi gminne”.

 

Natomiast zgodnie z art. 7 i 8 tej ustawy:

 

„Art. 7. 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (…).

Art. 8. 1. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu”.

 

Z Pani punktu widzenia istotne jest też brzmienie poniższego przepisu:

 

„Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2”.

 

Warto odnotować, że powyższe uregulowania dotyczą dróg już powstałych i zaliczonych do konkretnych kategorii. Niestety ustawa nie przewiduje wprost odpowiedzialności czy bezpośrednich mechanizmów wymuszenia na gminie budowy określonych dróg (np. drogi dojazdowej do działki). To zagadnienie było nawet przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. W wyroku Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 2009 r. (sygn. akt III SA/Gd 413/09) stwierdzono, że jednostka samorządu terytorialnego (w tym wypadku – gmina) samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, a nałożenie przez przepisy na samorząd obowiązku budowy drogi nie prowadzi do powstania po stronie mieszkańca – ani żadnego innego podmiotu – uprawnienia, na podstawie którego przysługiwałoby mu żądanie o budowę drogi przez gminę.

 

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że „w stosunku do nieruchomości pozostających we władaniu Skarbu Państwa czy też gminy, żaden przepis prawa nie przewiduje, by mieszkaniec danego terenu zainteresowany budową drogi mógł skutecznie żądać urządzenia na tym terenie drogi, a organ był uprawniony do orzekania o tym w drodze decyzji administracyjnej”.

 

W praktyce wszystko zależy od środków finansowych, jakie gmina może przeznaczyć na budowę dróg.

 

Ponadto zgodnie z treścią art. 2 pkt. 14 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć „bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej”.

 

Z treści tego artykułu jednoznacznie wynika, że w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej możliwy jest też pośredni dostęp do drogi publicznej, tj. poprzez ustanowienie służebności drogowej lub drogę wewnętrzną.

 

Natomiast zakładając, że działka miałaby być mieć – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – dostęp bezpośredni do drogi publicznej lub wewnętrznej, należałoby wywierać presję na gminie, aby ta przyspieszyła proces decyzyjny w sprawie budowy interesującej Panią drogi dojazdowej do działki.

 

Warto byłoby także ustalić, co zawiera budżet gminy, a także – czy budowa takiej drogi jest przewidziana w planach budżetu gminy na ten rok lub kolejne lata.

 

Przede wszystkim jednak pozostaje Pani możliwość zgłaszania wniosków i petycji o urządzenie drogi zapewniającej dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z orzecznictwem nie przysługuje bowiem samo roszczenie o urządzenie publicznego dojazdu. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 czerwca 2009 r. (II SA/Lu 219/09), zgodnie z którym „gmina, realizując swe ustawowe obowiązki dotyczące budowy dróg gminnych, samodzielnie decyduje o konieczności urządzania dróg oraz zaliczania ich do kategorii dróg gminnych (publicznych). Inwestor planujący zagospodarowanie działki na terenie pozbawionym dostępu do dróg publicznych – co jest warunkiem niezbędnym uzyskania pozwolenia na budowę – może jedynie zgłaszać wnioski i petycje o jej urządzenie, nie przysługuje mu natomiast roszczenie o urządzenie publicznego dojazdu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton