.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa domków na terenie pod infrastrukturę narciarską

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 14.01.2022 • Zaktualizowane: 14.01.2022

Jestem na etapie zakupu działki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży na terenie o symbolu USN1 – według planu są to tereny pod infrastrukturę narciarską. Mam w planach pobudować na tej działce domki na zgłoszenie do 35 m2, ewentualnie 70 m2, jeśli weszłyby w życie nowe przepisy proponowane przez Rząd. Generalnie na obecną chwilę skupiam się na domkach 35 m2. Plan miejscowy ma zapisy, z których ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy można inwestować tylko w infrastrukturę narciarską, czyli np. wyciągi, czy ewentualnie można jakieś budynki noclegowe zbudować jako obiekty związane z narciarstwem? Czy np. takie rozwiązanie jak budowa małego wyciągu narciarskiego (o długości 50 m) i do tego obiekty towarzyszące w postaci np. wypożyczalni nart i domków noclegowych dla korzystających z wyciągu mogłoby przejść i zostać zaakceptowane przez urzędy wydające zgodę na inwestycję?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa domków na terenie pod infrastrukturę narciarską

Warunki zagospodarowania terenu

Zgodnie z zapisami mpzp teren oznaczony symbolem USN1 to tereny istniejących i projektowanych wyciągów (USN/w), tras narciarskich oraz projektowanych kolejek linowych (USN/kl) na górę i z parkingu do schroniska i usługowych obiektów towarzyszących związanych ze stacją narciarską.

 

Na tymże terenie utrzymuje się dotychczasowe zainwestowanie z możliwością przebudowy i budowy nowych urządzeń (w tym wyciągów) związanych z istniejącymi terenami narciarskimi i rekreacyjnymi. Przy przebudowie i budowie nowych urządzeń dopuszcza się korektę ich przebiegu wynikającą z opracowań technicznych bez obowiązku zmiany planu.

 

W obrębie ww. terenów obowiązuje:

 

 • zakaz wycinki drzew na bezpośrednio przylegających do tras narciarskich i urządzeń rekreacyjno-sportowych gruntach leśnych (Ls),
 • w celu zapobieżenia degradacji terenu, szczególnie okrywy roślinnej i gleby – urządzanie terenów bezpośrednio sąsiadujących z trasami narciarskimi i obiektami towarzyszącymi w sposób podobny jak w parkach leśnych, tzn. z wyraźnie wyznaczonymi utwardzonymi ciągami pieszymi, przygotowanymi miejscami do wypoczynku, punktami widokowymi itp.,
 • w przypadku utwardzania ciągów pieszych i miejsc wypoczynku należy stosować nawierzchnie umożliwiające swobodną infiltrację wód opadowych do gruntu, z zaleceniem stosowania do tych celów naturalnego kamienia pochodzenia miejscowego,
 • urządzanie wysokiej i niskiej zieleni towarzyszącej wokół obiektów urządzeń rekreacyjnych, z doborem materiału roślinnego wyłącznie rodzimego pochodzenia.

 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko danego przedsięwzięcia inwestycyjnego ustala się ponadto następujące działania zapobiegawcze:

 

a) „w trakcie realizacji inwestycji

 

 • dla ochrony gleby – w przypadkach niezbędnego kształtowania powierzchni terenu, nakaz selektywnego zdejmowania próchnicy i darni oraz rozdzielnego ich gromadzenia, w celu wtórnego ich wykorzystania w pracach rekultywacyjnych prowadzonych obowiązkowo po zakończeniu robót i przed oddaniem do użytkowania każdego etapu inwestycji, używając ponadto do niezbędnego dodatkowego darniowania wyłącznie materiału miejscowego,
 • lokalizowanie zaplecza budowy w miejscu najmniej eksponowanym widokowo,
 • ograniczenie penetracji terenu wokół wznoszonych podpór wyciągów i kolejek oraz ich dolnych i górnych stacji, jak też wokół realizowanych obiektów kubaturowych, maksymalne zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością wycieku paliw i smarów,
 • dążenie do maksymalnego zabezpieczenia położonych w sąsiedztwie realizowanej inwestycji wód, potoków i cieków wodnych przed ich zanieczyszczeniem,

 

b) na etapie eksploatacji obiektów i urządzeń:

 

 • utrzymanie dotychczasowego rolniczego wykorzystania stoków narciarskich w okresie wegetacyjnym jako użytków zielonych (łąki i pastwiska), z obowiązkiem rekultywacji terenów narciarskich po każdym sezonie i stałej renowacji okrywy roślinnej poprzez coroczny podsiew mieszankami traw właściwych dla lokalnych warunków oraz w celu utrzymania bioróżnorodności biologicznej obszaru koszenie traw,
 • zakaz stosowania środków chemicznych do sztucznego naśnieżania stoków
 • ustalanie w miarę możliwości stałych w ciągu doby terminów pracy urządzeń śnieżących na poszczególnych odcinkach tras narciarskich przy ograniczeniu do niezbędnego minimum używania sztucznego ich oświetlenia podczas śnieżenia w godzinach nocnych,
 • obudowanie urządzeń napędowych wyciągów w przypadku stwierdzenia (na podstawie pomiarów akustycznych) nadmiernego poziomu emisji hałasu,
 • utrzymanie całości terenu w bezwzględnej czystości z obowiązkiem indywidualnego gromadzenia odpadów stałych, z zabezpieczeniem dostępu do miejsc ich gromadzenia (kosze na śmieci, toalety) i zapewnienia ich wywozu przez koncesjonowane wyspecjalizowane służby na wysypisko śmieci”.

Teren pod wyciągi i trasy narciarskie

Dla analizy postawionego przez Pana pytania znamienna jest treść części wstępnej, tj. że teren oznaczony symbolem USN1 to tereny istniejących i projektowanych wyciągów (USN/w), tras narciarskich oraz projektowanych kolejek linowych (USN/kl) i usługowych obiektów towarzyszących związanych ze stacją narciarską. Na tymże terenie utrzymuje się dotychczasowe zainwestowanie z możliwością przebudowy i budowy nowych urządzeń (w tym wyciągów) związanych z istniejącymi terenami narciarskimi i rekreacyjnymi. Przy przebudowie i budowie nowych urządzeń dopuszcza się korektę ich przebiegu wynikającą z opracowań technicznych bez obowiązku zmiany planu.

Teren pod infrastrukturę a domki letniskowe

Niewątpliwie zgodzić się z Panem należy, że ów zapisy są bardzo niejednoznaczne i wywołują duże rozbieżności interpretacyjne. W mpzp brak jest bowiem wskazania, co rozumiane jest pod pojęciem „usługowych obiektów towarzyszących związanych ze stacją narciarską”. Jako przykład wskazuje się jedynie wyciągi. Tym bardziej niejednoznaczne jest to, że najpierw mówi się o usługowych obiektach, a w kolejnym zdaniu o urządzeniach. To powoduje, że w mojej ocenie wskazano, że możliwa jest budowa obiektów towarzyszących takich jak urządzenia. Domki (wszelkie) nie są zaś urządzeniami. I to w mojej ocenie wyklucza budowę domków czy to na zgłoszenie, czy z pozwoleniem na budowę. To jeśli chodzi o przesłanki na niekorzyść zabudowy usługowej w postaci obiektów noclegowych. Kolejnym argumentem za taką wykładnią jest to, że zabudowa letniskowa i pensjonatowa została wyraźnie dopuszczona dla terenów oznaczonych symbolem ML, MP oraz UWT. Tam wyraźnie takowe formy zabudowy zostały dopuszczone. W przypadku zaś terenu USN1 mowa wyraźnie o dopuszczalności budowy obiektów towarzyszących zw. ze stacją narciarską. Domki letniskowe nie są takowym obiektem towarzyszącym stacji narciarskiej. To są obiekty rekreacyjne, letniskowe. Skoro jako przykład wskazano wyciągi, to przyjąć należy, że chodzi o obiekty stricte związane ze stacją: wyciągi, trasy, ewentualnie obiekty takie jak wypożyczalnie sprzętu.

 

Co więcej, sam Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 9 maja 2018 roku, sygn. akt II OSK 1508/16 wskazał, że „postanowień miejscowego planu zagospodarowania nie można interpretować w drodze wykładni rozszerzającej”. Uważam, że przyjęcie możliwości zabudowy terenu domkami byłoby właśnie wykładnią rozszerzającą i Pana zgłoszenie budowy spotkało by się ze sprzeciwem.

 

Oczywiście, mimo mojej wykładni, zachęcam Pana do zwrócenia się o wykładnię do gminy właściwej dla terenu, opisując swoje wątpliwości. Inwestycja planowana jest zbyt duża, żeby gmina nie wypowiedziała się w tej sprawie. Co prawda nie jest do tego zobowiązana, uważam jednak, ze w tej sprawie pokusi się o pismo w odpowiedzi na Pana zapytanie. Abstrahując jednak od tego, czytając ów mpzp w całości (nie tylko fragment dotyczący terenu USN1), uważam, że twórcy mpzp dla terenu, o jaki Pan pyta, nie dopuszczali zabudowy rekreacyjnej, wypoczynkowej, a taką związaną z stacją narciarską, czyli budowę wyciągów, tras, wypożyczalni sprzętu, ewentualnie obiektów sprzedażowych (posiłki, napoje, pamiątki, gadżety).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »