Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody zarządu dróg na remont budynku

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 23.07.2013

Jestem właścicielem murowanego domu (ok. 80-letniego) usytuowanego przy drodze wojewódzkiej, która powstała już po jego wybudowaniu. Złożyłem do starostwa zgłoszenie robót budowlanych, które mają na celu ulepszenie budynku. Otrzymałem postanowienie, w którym nałożono na mnie obowiązek uzupełnienia wniosku o zgodę zarządcy drogi wojewódzkiej ze względu na położenie budynku w części na nieruchomości pasa drogowego. Niestety od zarządu dróg otrzymaliśmy odmowę. Co zrobić w sytuacji braku zgody od zarządu zdróg? Czy jest ona konieczna? Budynek jest w naprawdę kiepskim stanie i wymaga remontu. Załączam całą dokumentację sprawy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy przede wszystkim, że zarząd dróg uchybił w sposób znaczący przepisom postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, co powinno w tej sprawie stanowić punkt wyjścia do podjęcia określonych działań.

 

Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 1-2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.):

 

„1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.

 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3”.

 

Z kolei zaś przepis art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) stanowi, że: „organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej”, zaś § 2 mówi o tym, że: „decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji”.

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na treść art. 107 K.p.a., zgodnie z którym:

 

„§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

 

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.

 

§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

 

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

 

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny”.

 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że również odmowa udzielenia zgody na zajęcie pasa drogowego powinna zostać wyrażona poprzez wydanie decyzji administracyjnej, co z kolei sprawia, że stronie przysługuje prawo odwołania od takiej decyzji.

 

W niniejszej sprawie zachodzi w ogóle wątpliwość, czy otrzymane przez Pana pismo odmawiające udzielenia zgody jest decyzją administracyjną wobec nieposiadania przez nie wielu elementów wymaganych dla decyzji.

 

Dlatego też w obecnej sytuacji zasadne byłoby wystąpienie przez Pana do zarządu dróg z pismem, w którym żądałby Pan wydania decyzji w odpowiedzi na Pana wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego bądź też, jeżeli otrzymane przez Pana pismo jest taką decyzją, o uzupełnienie jej co do pouczenia o prawie zaskarżenia.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 111 K.p.a.:

 

„§ 1. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

 

§ 1a. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

 

§ 1b. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia.

 

§ 2. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1b, termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia”.

 

W ten sposób po otrzymaniu decyzji w sprawie bądź uzupełnienia pisma o pouczenie co do przysługujących środków odwołania miałby Pan możliwość wniesienia takiego odwołania zgodnie z pouczeniem i przekazania sprawy do rozpatrzenia organowi wyższej instancji.

 

Jeżeli chodzi zaś o ocenę prezentowanych przez zarząd dróg podstaw braku wyrażenia przedmiotowej zgody, to można jej dokonać jedynie częściowo wobec braku szczegółowego uzasadnienia i wskazania konkretnej podstawy prawnej wszystkich podawanych przez zarządcę przyczyn odmowy.

 

Jednakże bardzo wątpliwy jest brak takiej zgody ze względu na przewidywaną w przyszłości, lecz bliżej nieskonkretyzowaną potrzebę remontu lub przebudowę drogi czy też na niespełnianie przez budynek warunków ustawy o drogach publicznych lub planu miejscowego, skoro akty te weszły w życie w chwili, gdy budynek ten już istniał. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad prawa wchodzące w życie nowe przepisy mają moc wiążącą na przyszłość i co do zasady nie prowadzą do zmiany skutków prawnych wywołanych przepisami wcześniejszymi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + siedem =

»Podobne materiały

Zajęcie pasa drogowego

Mam dom położony blisko drogi. Schody do niego mają prowadzić z pasa zieleni należącego do pasa drogowego, są konstrukcją stałą. Zarządca drogi straszy mnie, że nie wydzierżawi mi terenu pod schody w pasie drogowym, ale będzie obliczał opłatę za zajęcie pasa drogowego według stawki dziennej. Zgodnie

 

Budowa ogrodzenia sąsiadującego z drogą gruntową

Mam problem z ogrodzeniem. Wystąpiłem do gminy o zezwolenie na ogrodzenie działki od strony drogi polnej. Dostałem je w kwietniu tego roku z odstępstwem od granic drogi 1 m i przystąpiłem do prac. Wkrótce sąsiad po drugiej stronie drogi także postawił ogrodzenie i okazało się, że droga na początku d

 

Pas drogowy

Zakończyłem budowę domu. Nadzór budowlany orzekł, że ogrodzenie zachodzi na pewnym odcinku na pas drogowy, a dalej jest cofnięte na moją działkę. Zgodzono się na użytkowanie domu, ale ogrodzenia nie. Jak rozwiązać ten problem?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »