.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak zgody na zbycie ostatniego udziału w mieszkaniu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 28.05.2016

Po zmarłym ojcu otrzymaliśmy spadek w postaci mieszkania, na mieszkaniu mi zależało i i spłacałem pozostałych spadkobierców. Została mi tylko siostra, która mieszka na stałe w Niemczech, jej spadek na tym mieszkaniu wynosi 3/15 z połowy mieszkania – a zatem 5,1 m2. Siostra stoi uparcie na stanowisku, że jak od czasu do czasu przyjedzie, to chce, by jej udostępnić pokój na czas jej pobytu, a tak to ją nic nie interesuje. Po spadku i przed remontem wyceniłem mieszkanie przez rzeczoznawcę majątkowego, na dzień dzisiejszy wynajmuję to mieszkanie. Jak mogę się „pozbyć” siostry zgodnie z prawem lub jak mogę ją spłacić w ratach rozłożonych na latach lub bez jej zgody sprzedać to mieszkanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana krótkich wyjaśnień wynika, że Pan oraz reszta spadkobierców otrzymaliście po zmarłym ojcu spadek w postaci prawa własności do mieszkania. Na mieszkaniu Panu zależało i spłacał Pan pozostałych spadkobierców.

 

Pozostała Panu tylko siostra, która mieszka na stałe w Niemczech. Jej część spadkowa wynosi 3/15 z połowy mieszkania, a według Pana stanowi to 5,1 m2 mieszkania. Pana siostra nie chce spłat, tylko stoi na stanowisku, że jak od czasu do czasu przyjedzie, to chce, by jej udostępnić pokój na czas jej pobytu, a tak to ją nic nie interesuje.  Po spadku i przed remontem wycenił Pan mieszkanie przez rzeczoznawcę majątkowego.  Na dzień dzisiejszy wynajmuje Pan to mieszkanie.

 

Wobec powyższego pyta Pan, w jaki sposób załatwić kwestię udziału spadkowego siostry w mieszkaniu lub ją spłacić w ratach rozłożonych na kilka lat, bo na dzień dzisiejszy jest Pan bez pieniędzy, lub bez jej zgody sprzedać to mieszkanie.

 

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zamiast spłacać braci w sposób nieformalny, należało przeprowadzić dział spadku albo w sądzie albo u notariusza. Niestety w sprawach majątkowych, gdzie rodzina nie może dojść do zgody, nie da się ich załatwić w żadnym trybie pozasądowym. Każdy ze spadkobierców ma bowiem prawo do złożenia w sądzie wniosku o dział spadku i zniesienie współwłasności. Jak wynika z opisu sprawy, postępowanie spadkowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej zostało przeprowadzone i Panu oraz reszcie spadkobierców należy się określony udziału w spadku (w tym i mieszkania, które należało do zmarłego).

 

We wniosku o dział spadku (który składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, czyli babci, a jeżeli tego nie można ustalić – ze względu na położenie majątku spadkowego) należy powołać:

 

 1. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 2. spis inwentarza,
 3. jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują.

 

Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.  Spis inwentarza nie jest konieczny, ponieważ wystarczy, że we wniosku o dział spadku zostanie zaznaczone, co wchodzi w skład spadku i jaka jest aktualna wartość rynkowa tych składników majątkowych. Można dokonać samodzielnie wyceny rynkowej wartości nieruchomości.

 

Mam nadzieję, że posiada Pan wszystkie dowody spłat pozostałych spadkobierców, aby obecnie żadne nowe roszczenia z ich strony nie powstały. Jeśli między spadkobiercami będzie spór co do wartości majątku spadkowego, to sąd powoła biegłego rzeczoznawcę w trakcie postępowania sądowego.

 

Oczywiście do wniosku może Pan załączyć opinię rzeczoznawcy działającego na Pana zlecenie, jednak będzie ona miała charakter opinii prywatnej, i w razie jej zakwestionowania przez strony (pozostałych spadkobierców) sąd dopuści dowód z opinii biegłego sądowego.

 

W postępowaniu spadkowym zarówno skład, jak i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, który dokonuje tego na podstawie wyjaśnień uczestników postępowania. Od prawidłowego ustalenia wartości majątku spadkowego zależy obliczenie wielkości poszczególnych sched spadkowych przypadających na rzecz poszczególnych współspadkobierców.

 

Ze względu na sposób dokonania działu spadku można wyróżnić:

 

 1. podział fizyczny spadku – podział w naturze,
 2. przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy, z obowiązkiem spłaty pozostałych lub bez takiej spłaty,
 3. podział cywilny – polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej sumy między współspadkobiercami.

 

Jeżeli więc obecnie nie jest Pan właścicielem mieszkania, to należało wnieść sprawę o dział spadku i definitywnie zakończyć spór z siostrą. Reszta spadkobierców powinna się przychylić do Pana wniosku i stwierdzić, że już zostali spłaceni. Pozostanie więc kwestia spłaty Pana siostry (chyba że zrzeknie się spłat).

 

Nie ma w tym wypadku znaczenia, że ona nie chce spłat, a jedynie zamieszkiwania w jednym pokoju. Sąd, przyznając lokal Panu, orzeknie spłaty na jej rzecz. W tym wypadku powinien Pan wnioskować o rozłożenie spłat na raty płatne co roku.

 

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

 

Na gruncie powyższego przepisu stosunki Pana i pozostałych spadkobierców, aż do działu spadku regulowane są w oparciu o przepisy dotyczące współwłasności. Wobec tego, stosownie do art. 206 Kodeksu cywilnego – „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

 

Obecnie więc, mając określony ułamek w mieszkaniu, Pana siostra może korzystać z lokalu jako całości, a nie z 5 m2 mieszkania. Jeżeli to Pan stanie się jedynym właścicielem, Pana siostra nie będzie miała żadnych uprawnień związanych z lokalem.

 

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o dział spadku wynosi (zgodnie z art. 51 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych):

 

 • 500 zł – od wniosku o dział spadku,
 • 300 zł – jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku,
 • 1000 zł – od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
 • 600 zł – od wniosku, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

 

Co do rozłożenia spłat na raty, podstawą takich działań będzie art. 212 § 3 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia”. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

 

Sąd nie ma obowiązku przychylić się do Pana wniosku o rozłożenie spłaty na raty, jednak może to zrobić, jeżeli odpowiednio Pan swoje stanowisko uzasadni.

 

Obecnie nie jest Pan w stanie sprzedać mieszkania, bowiem przed działem spadku nie jest Pan jego właścicielem (w księdze wieczystej). Ponadto zgodę na zbycie musiałaby wyrazić Pana siostra. Zgodnie bowiem z art. 199 Kodeksu cywilnego „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

 

Reasumując, w Pana przypadku, gdy występuje brak porozumienia między spadkobiercami co do podziału spadku, pozostaje wniesienie stosownego wniosku o dział spadku do sądu. Sąd wezwie wówczas wszystkich spadkobierców i przeprowadzi postępowanie działowe. Gdy nie będzie zgody co do sposobu podziału, sąd sam zdecyduje, jak majątek osoby zmarłej zostanie podzielony. We wniosku o dział spadku musi Pan zaproponować swój wariant podziału spadku, który najbardziej będzie dla Pana korzystny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl