Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bank nie przedłużył umowy limitu na rachunku - co zrobić aby komornik nie zajął nieruchomości?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.07.2012

Bank nie przedłużył mi umowy dotyczącej limitu na rachunku. Nie mam pieniędzy na spłatę tej kwoty, obecnie wykazuję też brak zdolności kredytowej. Jak mam działać, by komornik nie zajął mi nieruchomości, będącej hipoteką? Dodam, że prowadzę działalność.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety ani w zapisach umownych, ani w regulaminie banku nie ma żadnych haczyków, którymi można się podeprzeć.

 

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe:

 

„Art. 69. 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

 

2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 

1) strony umowy,

2) kwotę i walutę kredytu,

3) cel, na który kredyt został udzielony,

4) zasady i termin spłaty kredytu,

5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,

6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,

7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,

8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,

9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,

10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

 

Art. 70. 1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

 

2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem:

 

1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu,

2) przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie.

 

3. Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

 

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio przy udzielaniu kredytu nowo utworzonemu przedsiębiorcy, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.

 

5. Na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, bank przekazuje, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej. Opłata za sporządzenie takiego wyjaśnienia powinna być odpowiednia do wysokości kredytu.

 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę pieniężną”.

 

Pojęcie zdolności kredytowej jest – jak się przyjmuje – wieloznaczne. Może się ono odnosić zarówno do banków, jak i kredytobiorców. W pierwszym przypadku chodzi o „ekonomicznie uwarunkowaną zdolność banku do udzielania kredytów”, natomiast w drugim – o sytuację kredytobiorcy umożliwiającą mu korzystanie z kredytów (zob. A. Janiak, Pojęcie zdolności kredytowej, s. 31). Na gruncie prawa bankowego jest mowa expressis verbis (z łac. dokładnie, bez ogródek) o drugim znaczeniu zdolności kredytowej. Art. 70 ust. 1 zd. 1 Prawa bankowego uzależnia bowiem przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Chociaż art. 78 tej ustawy wyraźnie tego nie przewiduje, należy przyjąć, że udzielenie pożyczki bankowej powinno być także uzależnione od (braku) zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

 

Jednakże i zdolność kredytowa w drugim znaczeniu może być rozumiana różnie. Tym pojęciem może być bowiem objęta zarówno:

 

  • zdolność do spłaty kredytu,
  • zdolność do otrzymania kredytu, jak i
  • zdolność do zaciągania kredytów (tak A. Janiak, jw.).

 

Oceniając zdolność do spłaty kredytu, ma się na uwadze w istocie istniejącą w chwili udzielania kredytu sytuację majątkową kredytobiorcy i przewidywaną przy założeniu prawdopodobnego rozwoju działalności gospodarczej. Tak rozumiana zdolność kredytowa jest w pewnym stopniu zobiektywizowana i możliwa do oceny. O posiadaniu lub braku zdolności kredytowej decyduje bowiem relacja między majątkiem kredytobiorcy (posiadanym oraz realnie możliwym do uzyskania) a obciążeniem na rzecz osób trzecich. Ocena zdolności do otrzymania kredytu uwzględnia także inne kryteria, związane z samą osobą kredytobiorcy. Nie zawsze osoba o dobrej kondycji finansowej wzbudza zaufanie, które jest niezbędne do powierzenia cudzych środków pieniężnych. Zdolność kredytowa może też być rozumiana jako wycinek zdolności do czynności prawnych, zdolność zawierania umów kredytowych czy też nawet jako umiejętność przekonywania instytucji kredytowych do udzielania kredytów.

 

Na gruncie obowiązującego Prawa bankowego przez zdolność kredytową rozumie się – jak stanowi art. 70 ust. 1 zdanie 2 Prawa bankowego – zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie. Doktryna i orzecznictwo przyjmują, że zdolność kredytową ma każdy podmiot, którego stan majątkowy oraz bieżąca i przewidywana w przyszłości efektywność gospodarowania zapewnia wypłacalność, gwarantującą zwrot kredytu wraz z należnymi odsetkami w ustalonym w umowie terminie (zob. A. Pomorska, Komentarz do prawa bankowego, s. 63; wyrok SN z dnia 18 czerwca 1997 r., sygn. akt II CKN 207/97, „Prawo Bankowe” 1998, nr 1, s. 57). Efektywność gospodarowania zależy od wielu czynników, w szczególności od płynności finansowej, jakości gospodarowania środkami produkcji, sposobu wykorzystywania akumulacji, dynamiki produkcji, poziomu kosztów, wydajności pracy, warunków zbycia towarów i usług (tak A. Pomorska, jw., s. 64). Nie ulega zatem wątpliwości, że na gruncie Prawa bankowego chodzi tylko o jedną z przedstawionych możliwości rozumienia pojęcia „zdolność kredytowa”. Zdolność kredytowa jest faktem, tzn. ubiegający się o kredyt albo ją posiada, albo nie. Nie może być ona przedmiotem rokowań, aczkolwiek nie wyklucza to rozmów zmierzających do przekonania banku o posiadaniu takiej zdolności. Nie można zgodzić się z poglądem, że zdolność kredytowa nie jest stopniowalna (tak A. Pomorska, jw., s. 62). Zdolność kredytową bada się przecież zawsze w kontekście kredytu w wysokości, którą zainteresowany jest klient banku. Wielokrotnie zdarza się, że zdaniem banku ubiegający się o kredyt ma zdolność kredytową, ale w odniesieniu do ograniczonego kwotowo kredytu i w konsekwencji dochodzi do udzielenia kredytu w wysokości niższej od oznaczonej we wniosku kredytowym.

 

W literaturze można spotkać zapatrywanie, że zdolność kredytową ma nie tylko podmiot mogący spłacić kredyt, ale także podmiot oferujący bankowi wyłącznie wystarczające i wiarygodne zabezpieczenie kredytu (tak W. Pyzioł, w: Prawo bankowe…, s. 242). Wydaje się, że pogląd ten jest trudny do obrony w świetle art. 70 ust. 2 Prawa bankowego. Przepis ten zezwala na udzielenie kredytu podmiotowi, który wprawdzie nie ma zdolności kredytowej, ale m.in. ustanowi szczególne zabezpieczenie spłaty kredytu.

 

Od zasady, że przyznanie kredytu zależy od posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, Prawo bankowe przewiduje dwa wyjątki. Otóż, zgodnie z art. 70 ust. 2 Prawa bankowego bank może udzielić kredytu podmiotowi, u którego brak zdolności kredytowej pod warunkiem ustanowienia szczególnego zabezpieczenia spłaty kredytu i przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku udzielenia kredytu podmiotom, które rozpoczynają działalność gospodarczą (art. 70 ust. 4). W związku z tym podmiot rozpoczynający działalność, który ubiega się o kredyt, powinien, obok ustanowienia szczególnego zabezpieczenia, przedstawić program rozwoju działalności gospodarczej, zapewniający uzyskanie przez niego zdolności kredytowej.

 

Wymóg „szczególnego zabezpieczenia” nie oznacza, że chodzi tu o jakąś szczególną postać zabezpieczenia niestosowaną w typowych wypadkach. Chodzi raczej o korzystanie z takich form zabezpieczenia (np. hipoteki, zastawu, przelewu kwoty, o którym mowa w art. 102 ustawy) i o takiej wartości, że niemalże gwarantują one bankowi odzyskanie środków zaangażowanych w „niepewny” kredyt.

 

W grę wchodzi tu obecnie – jeśli mimo powyższych warunków bank nie zgodzi się na przedłużenie aneksem obowiązywania umowy – restrukturyzacja zadłużenia, i o takową należy wystąpić do banku pisemnie. Bank zwykle jest zainteresowany dobrowolną spłatą zadłużenia, a nie wszczynaniem postępowania egzekucyjnego.

 

Zajęcie nieruchomości, która zabezpiecza kredyt, to ostateczność. Bank – zanim będzie mógł tego dokonać, musi wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, uzyskać klauzulę wykonalności, a dopiero potem skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Do tego daleka droga.

 

Znam sytuacje, w których banki cofają egzekucję od komornika nawet na etapie licytacji, jeśli tylko kredytobiorca sam chce spłacić wierzytelność.

 

Reasumując – proszę wystąpić z pisemnym wnioskiem o aneks do umowy, wskazując zabezpieczenie – nieruchomość dającą gwarancję spłaty zobowiązania lub zaspokojenia banku. Jeśli to nie poskutkuje – proszę wystąpić o restrukturyzację zadłużenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki