Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak pozwolenia na budowę

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 25.07.2012

Wybudowałem jakieś 15 lat temu bez projektu garaż. Sprzedałem go 3 lata temu. Kto ponosi odpowiedzialność za użytkowanie nieruchomości wybudowanej mimo braku pozwolenia na budowę? Co teraz najlepiej zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakieś 15 lat temu – a więc mniej więcej w roku 1997 wybudowany został garaż bez pozwolenia na budowę. Jak się Pani orientuje, jest to samowola budowlana.

 

W razie kontroli organów nadzoru budowlanego skieruje one swoje kroki i wystąpienia do aktualnego właściciela nieruchomości. To on będzie stroną ewentualnego postępowania administracyjnego w sprawie istniejącej samowoli.

 

Prawo budowlane mówi, że za samowolę budowlaną administracyjnie odpowiada właściciel nieruchomości. Niezależnie od daty powstania samowoli – wobec organów nadzoru budowlanego odpowiada za nią nie osoba, która się jej dopuściła, ale aktualny właściciel nieruchomości, na jakiej doszło do samowoli.

 

Odpowiedzialność karną ponosi sprawca samowoli.

 

W chwili obecnej możliwe jest zalegalizowanie nieruchomości (wybudowanej mimo braku pozwolenia na budowę) przez właściciela garażu.

 

Obowiązek legalizacji, jak wynika z orzeczenia (wyr. WSA z 28.01.2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 1598/09), nie podlega przedawnieniu. Legalizacja samowoli budowlanej przebiega co do zasady na podstawie przepisów, które obowiązywały w chwili wznoszenia budynku lub budowli. Podstawową sankcją za samowolę jest nakaz rozbiórki, jednak – pod różnymi warunkami (w zależności od daty zakończenia budowy i jej zgodności m.in. z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego) możliwa jest jej legalizacja.

 

W ostatnich latach zarówno zmiany prawa, jak i praktyka orzecznicza zmierza w kierunku ułatwienia legalizacji samowoli budowanej.

 

Na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego przesłanką legalizacji jest m.in. zgodność budowy z tym planem.

 

Na obszarach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jedną z przesłanek legalizacji samowoli jest zgodność obiektu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeszcze niedawno przyjmowano, że decyzja ta winna być ostateczna w dniu wszczęcia postępowania. Obecnie właściciel może uzyskać decyzję o warunkach zabudowy także w trakcie procedury legalizacyjnej.

 

Innym warunkiem legalizacji jest zgodność obiektu z przepisami techniczno-budowlanymi.

 

Sądy administracyjne stają jednak na coraz bardziej liberalnym stanowisku, że także w ramach procedury legalizacyjnej inwestor może starać się o zgodę na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych. Organ nadzoru budowlanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach winien rozważyć wystąpienie do właściwego ministra o zgodę na takie odstępstwo także bez wniosku strony.

 

Obiekty wybudowane samowolnie po 31 grudnia 1994 r., a przed 11 lipca 1998 r. mogą być zalegalizowane w procedurze uproszczonej. Muszą być jednak spełnione następujące warunki, to jest: budowa została zakończona po 31 grudnia 1994 r., a przed 11 lipca 1998 r. oraz przed dniem 11 lipca 2003 r. nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji.

 

Aby skorzystać z uproszczonej procedury, właściciel musi złożyć do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Do wniosku należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego sporządzoną przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, ekspertyzę techniczną potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania oraz – w przypadku obiektów usługowych lub produkcyjnych – oświadczenia o braku sprzeciwu ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej.

 

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego po protokolarnym potwierdzeniu zgodności inwentaryzacji powykonawczej ze stanem faktycznym wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, pod warunkiem, że obiekt budowlany nie narusza:

 

  • przepisów, w tym przepisów techniczno-budowlanych, na tyle, że nie da się go doprowadzić do stanu zgodnego z prawem, oraz
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w dniu zakończenia budowy albo orzekania.

 

Jeżeli natomiast nieprawidłowości są tego rodzaju, że można je usunąć, organ może wydać postanowienie nakładające obowiązek poprawienia ich w wyznaczonym terminie. W razie jego niewykonania właściciel otrzyma nakaz rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części.

 

Tyle teoretycznie.

 

Skutki kontroli zależne są tak naprawdę od stanu faktycznego, stanu obiektu, planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie z roku powstania nieruchomości mimo braku pozwolenia na budowę.

 

Gdyby obecny właściciel poniósł ujemne konsekwencje, straty, szkody – zapewne zwróci się do Pana o ich wyrównanie lub zwrot kosztów.

 

W zależności od tego, co wybierze jako podstawę swego żądania, różne mogą tego konsekwencje dla Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus X =

»Podobne materiały

Zakup domu który okazał się samowolą budowlaną

W 2008 r. kupiłem dom wybudowany w 1996 r. Okazało się, że była to samowola budowlana. Co mam zrobić, żeby nie płacić kary?

 

Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych

Czy w budynku zamieszkania zbiorowego (czyli budynku przeznaczonym do okresowego pobytu ludzi – hotelu, motelu, pensjonacie itp.) wymagane jest spełnienie warunków techniczno-budowlanych dotyczących czasu nasłonecznienia? Czy jest możliwe jakieś odstępstwo od tych warunków?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »