.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 03.03.2015

Prowadzimy działalność rolniczą; pewne przedsięwzięcie nam nie wyszło i mamy długi u kilku wierzycieli – od dwóch lat mamy zajęcie komornicze wierzytelności oraz kont bankowych i majątku ruchomego jak również zwierząt hodowlanych, co stanowi nasze jedyne źródło przychodu. Komornik co miesiąc pobiera wierzytelność, ale dopatrzyliśmy się, że niektórym wierzycielom wpłacił pieniądze dopiero po kilku miesiącach, nawet po roku!, co wpłynęło na złożenie przez nich wniosku o licytację nieruchomości i zwierząt. Czy komornik w przypadku kilku wierzycieli powinien posiadać plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji naszych wierzytelności? Czy nie ma obowiązku bezzwłocznie wypłacać wierzycielom proporcjonalnie ich należności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komornik lub sąd sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji w dwóch sytuacjach.

 

Pierwszą sytuacją jest egzekucja z nieruchomości, a drugą – gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

 

Zatem komornik nie sporządza planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, gdy egzekucję przeciwko dłużnikowi prowadzi tylko jeden wierzyciel lub też egzekucję prowadzi kilku wierzycieli, ale kwota uzyskana z egzekucji wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich wierzycieli.

 

W praktyce plan podziału stosowany jest w egzekucji z nieruchomości i jedynie przy egzekucji większych należności.

 

Artykuł 1024 K.p.c. wskazuje elementy, które musi zawierać plan podziału:

 

 1. sumę ulegającą podziałowi;
 2. wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale;
 3. sumę, jaka przypada każdemu z uczestników podziału;
 4. sumy, które mają być wypłacone, jak również sumy, które pozostawia się na rachunku depozytowym sądu, ze wskazaniem przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich wypłaty – art. 1024 § 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 188 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804) zmieniającej nin. ustawę z dnia 5 lutego 2005 r.
 5. prawa ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru, które wygasły wskutek przysądzenia własności.

 

O przygotowaniu planu podziału zawiadamia się dłużnika i osoby uczestniczące w podziale. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji zostaje sporządzony w formie postanowienia, na które przysługuje środek zaskarżenia w formie zarzutów.

 

Zatem jeżeli komornik lub sąd sporządził plan podziału, należy sprawdzić i w przypadku zastrzeżeń wnieść zarzuty.

 

Zarzuty składa się w terminie 2 tygodni od zawiadomienia do organu egzekucyjnego, który go sporządził (odpowiednio do komornika lub sądu w przypadku egzekucji z nieruchomości). O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sąd.

 

Jeżeli zarzutów nie wniesiemy w powyższym terminie, organ egzekucyjny przystąpi do wykonania planu. Wniesienie zarzutów wstrzymuje wykonanie planu tylko w części, której zarzuty dotyczą.

 

Na skutek wniesienia zarzutów sąd, po wysłuchaniu osób zainteresowanych, zatwierdzi albo odpowiednio zmieni plan. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Wykonanie planu w części dotkniętej zarzutami nastąpi po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

 

Zgodnie z art. 1025 K.p.c. z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

 

 1. koszty egzekucyjne (ustalone opłaty egzekucyjne komornika, opłaty i zaliczki wierzyciela, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym);
 2. należności alimentacyjne (alimenty bieżące i zaległe, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz wobec Funduszu alimentacyjnego);
 3. należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika (w tej kategorii znajdują się także należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli wypłacił on wynagrodzenie);
 4. należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską;
 5. należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru (zaspokajane według kolejności wpisów);
 6. należności niezaspokojone w kolejności trzeciej;
 7. należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej (w tej kategorii podlegają także zaspokojeniu składniki na ubezpieczenie społeczne);
 8. należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w punktach wcześniejszych (np. zastawy na rzeczach ruchomych na podstawie art. 306 Kodeksu cywilnego).
 9. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
 10. inne należności.

 

Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania, z wyjątkami określonymi w art. 1025 § 3 K.p.c.

 

Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone do kategorii 4, 5 z art. 1025 K.p.c. będą zaspokojone w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności – stosunkowo do wysokości każdej z nich.

 

Należności w kategorii czwartej i piątej zaspokajane są według zasady pierwszeństwa. Zasada ta związana jest głównie z pierwszeństwem ograniczonych praw rzeczowych, tj. hipoteki i zastawu.

 

O pierwszeństwie decyduje kolejność wpisu wierzytelności do księgi wieczystej lub ujawnieniu w rejestrze.

 

Natomiast zasadę stosunkowości można zobrazować następującym przykładem: suma wierzytelności podlegających zaspokojeniu w kategorii drugiej wynosi 10 000 zł, na którą składają się trzy wierzytelności w kwotach 5000 zł, 3000 zł i 2000 zł, a pieniędzy na zaspokojenie należności z tej kategorii jest tylko 6000 zł.

 

W takiej sytuacji należy najpierw ustalić stosunek, w jakim pozostaje suma przypadająca do podziału (6000 zł) do sumy, która powinna być zaspokojona (10 000 zł) – jest to 3/5. Wymienione trzy wierzytelności będą mogły być zaspokojone – zgodnie z zasadą stosunkowości – tylko do wysokości 3/5 ich wartości, a zatem odpowiednio: 3000 zł (5000 × 3/5), 1800 zł (3000 × 3/5) i 1200 zł (2000 × 3/5).

 

Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a na końcu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 K.p.c.).

 

W czasie sporządzania planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, aż do czasu jego uprawomocnienia się, cała kwota należności znajduje się na rachunku depozytowym sądu, przy którym działa komornik lub sąd.

 

Ponadto stronom zgodnie z art. 767. § 1 K.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności, np. gdy suma uzyskana z wierzytelności nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, a komornik nie dokonuje planu podziału.

 

Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

 

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton