.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak OC

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 17.08.2012

W drodze powrotnej z urzędu, w którym odebrałem tablice i dowód rejestracji samochodu, miałem stłuczkę (inny samochód uderzył w bok mojego). Byłem w drodze do ubezpieczyciela, czyli na tamten moment nie miałem OC. Czy z powodu braku OC ubezpieczyciel sprawcy będzie robił problemy z wypłatą odszkodowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC p ojazdów mechanicznych uregulowane zostały szczegółowo w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Ustawa ta nakłada na każdoczesnego właściciela obowiązek ubezpieczenia posiadanego przez niego pojazdu mechanicznego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, brak OC jest niedopuszczalny. Za pojazd mechaniczny zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a) uważa się: pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zwalnia właściciela pojazdu z obowiązku naprawy szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Oznacza to, iż w przypadku gdy sprawca szkody posiadał polisę OC, szkoda przez niego spowodowana zostanie naprawiona z odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela sprawcy.

 

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego polisą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie na rzecz osoby pokrzywdzonej celem naprawienia szkody powstałej w związku ze zdarzeniem. Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy „zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie:

 

1) uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody,

2) prawomocnego orzeczenia sądu lub

3) w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, 30 dno od dnia zawiadomienia, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Wypłata następuje jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie 30 dni, od dnia zawiadomienia, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania” (art. 14 ust. 1-2).

 

Ustawa ustala także w sposób zamknięty okoliczności, których wystąpienie zwalania ubezpieczyciela z odpowiedzialności za powstałe szkody. I tak zgodnie z art. 38 „zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 

1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona,

2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty,

3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,

4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska”.

 

W opisanej przez Pana sytuacji nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 38 ustawy, w związku z tym ubezpieczyciel nie ma podstaw do odmówienia wypłaty odszkodowania z polisy sprawcy zdarzenia mimo braku OC. W sytuacji gdy to Pan jest osobą pokrzywdzoną zdarzeniem, fakt, że nie posiadał Pan polisy OC pozostaje bez wpływu na obowiązek ubezpieczyciel sprawcy. Zdarza się jednak, iż ubezpieczyciel wypłacający w takiej sytuacji odszkodowanie dokonuje pomniejszej sumy odszkodowania, podnosząc, iż nie dopełniając obowiązku zawarcia umowy OC, przyczynił się Pan do powstania i wielkości szkody. Gdyby doszło do takiej sytuacji, może Pan od decyzji ubezpieczyciela związanej z brakiem OC odwołać się do sądu właściwego dla Pańskiego miejsca zamieszkania (art. 20 ustawy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl