.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak badania technicznego

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 08.04.2013

Wczoraj, jadąc samochodem, miałam wypadek z mojej winy. Samochód jest ubezpieczony w PZU (OC i AC Komfort), jednak okazało się, że upłynął termin badania technicznego. Czy dostanę odszkodowanie z AC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie muszę zaznaczyć, że Pani sprawa z punktu widzenia prawa nie należy do jednoznacznych. W kontekście przedstawionych faktów należy zatem dokonać wykładni funkcjonalnej i systemowej obowiązujących przepisów.

 

Istotna dla Pani jest treść art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym:

 

„Art. 34. 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

 

2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;

2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;

3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego”.

 

W Pani sytuacji mamy do czynienia z uszkodzeniem pojazdu mechanicznego, w którym brak aktualnego badania technicznego.

 

Zgodnie z art. 43 wyżej wymienionej ustawy:

 

„Art. 43. Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia”.

 

Zawarty w pkt. 3 zwrot „nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym” ma bezpośrednie zastosowanie do osoby, która w chwili wypadku nie dysponuje potwierdzonymi za pomocą prawa jazdy uprawnieniami do kierowania pojazdami mechanicznymi. Zatem ustawodawca wyraźnie wskazuje na Pani uprawnienia jako osoby kierującej pojazdem mechanicznym, a nie na stan techniczny czy brak badania technicznego pojazdu, którym się Pani porusza.

 

Z literalnego punktu widzenia ubezpieczyciel, tj. PZU, nie ma więc prawa odmówić nie tylko wypłaty odszkodowania, lecz także zawarcia umowy ubezpieczenia na pojazd, który nie ma aktualnych badań technicznych.

 

Z warunków ogólnych ubezpieczenia AC w PZU wynika, iż „ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę, w sytuacji kiedy pojazd nie posiadał aktualnego badania technicznego”. Należy jednak podkreślić, że poglądy doktryny i orzecznictwa w analogicznych sprawach są w tym zakresie bardzo liberalne i wskazują, iż zapis taki wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela, ale tylko wówczas, jeżeli stan techniczny był główną przyczyną zdarzenia, podczas którego powstała szkoda.

 

Innymi słowy, jeżeli stan techniczny pojazdu mechanicznego był bez zastrzeżeń, to w takiej sytuacji PZU nie może odmówić prawa do naprawienia poniesionej przez Panią szkody, ponieważ to nie stan techniczny był przyczyną zdarzenia. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Odwoławczy w wyroku z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt III CA 992/08 w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Link4, w którym wskazał, że „brak badania technicznego nie miał jakiegokolwiek związku z tym zdarzeniem, w związku z czym nie uzasadnia uwolnienia ubezpieczyciela od odpowiedzialności”. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »