.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak podpisu wójta na drugiej stronie aktu nadania awansu zawodowego dla nauczyciela mianowanego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26.06.2017

Na drugiej stronie aktu nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela mianowanego pod uzasadnieniem nie ma podpisu wójta (na pierwszej stronie tego aktu jest podpis i pieczęć oraz pieczęć urzędowa). Czy brak tego podpisu (tylko pod uzasadnieniem) powoduje nieważność wydanej decyzji? Jeśli tak, to jak naprawić błąd?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Treść decyzji administracyjnej uregulowana jest w Kodeksie postępowania administracyjnego:

 

„Art. 107. § 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

 

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.

 

§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

 

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

 

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny”.

 

Należało zatem ocenić, czy brak podpisu organu lub osoby przez niego upoważnionej jest wadą istotną, pozbawiającą ten akt charakteru decyzji administracyjnej, o czym mowa w art.,107 § 1.

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i piśmiennictwem (por. np. wyrok NSA z dnia 10.10.2008r. IIGSK 508/07, LEX nr 516791, B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986, s. 50) brak podpisu na decyzji jest wadą istotną, prowadzącą do oceny, że chodzi wówczas o pismo będące projektem decyzji. W konsekwencji prowadzi to do stwierdzenia, że pismo to nie wchodzi jeszcze do obrotu prawnego i nie wywołuje skutków, z którymi przepisy łączą konsekwencje prawne. Nie ma przy tym znaczenia, czy pismo to zostało stronie doręczone. Co prawda art. 110 łączy związanie organu treścią decyzji między innymi z chwilą doręczenia, podkreślić jednak należy, że w przepisie tym mowa jest o decyzji, a więc akcie zawierającym niezbędne składniki, pozwalające uznać imperatywne oświadczenie woli organu administracji właśnie za decyzję.

 

Za minimum elementów decyzji administracyjnej traktuje się cztery składniki takie, jak oznaczenie organu, adresata decyzji, czyli stron, rozstrzygnięcie i podpis osoby uprawnionej do jej wydania (wyrok WSA w Opolu z dnia 24.06.2008 r., sygn. akt II SA/Op 164/08). Nawet jednak to minimum wymaga podpisu odpowiedniej osoby do uznania ważności decyzji.

 

Jak określono w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2009 r., sygn. akt II OSK 108/08:

 

„Uzasadnienie decyzji stanowi obowiązkowy jej składnik. Z faktu tego wynika obowiązek podpisania przez wszystkich członków składu orzekającego także uzasadnienia decyzji. Brak podpisu pod uzasadnieniem decyzji jednego z członków składu orzekającego – nawet jeżeli samo rozstrzygnięcie podpisane zostało przez cały skład orzekający – powoduje, iż nie został spełniony wymóg wydania decyzji przez organ kolegialny. W przypadku wydania decyzji przez organ kolegialny wszyscy członkowie organu winni złożyć swój podpis nie tylko pod rozstrzygnięciem ale również pod uzasadnieniem decyzji. Jako obowiązkowy składnik decyzji uzasadnienie służy do objaśnienia toku myślenia składu orzekającego, który doprowadził do zastosowania danego przepisu prawnego”.

 

Podobne stanowisko wyrażone zostało w innych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z uwagi na to powinna zostać wydana prawidłowa, nowa decyzja, bowiem ta traktowana jest jako projekt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl