.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak opłat za czynsz i media - jak pozbyć się najemców?

Obecnie wynajmuję mieszkanie rodzinie 4-osobowej (dwoje dorosłych, dwoje dzieci), od prawie roku nie płacą ani za najem, czynsz i zużycie mediów, umowa jest na czas określony i kończy się za dwa miesiące. W kwestii zaległości skierowany pozew do sądu. Z najemcami urwał się kontakt, nie otwierają mi także drzwi, generują ogromne rachunki. Jakie mam prawa jako właściciel? Jak pozbyć się rodziny najemców? Mam zaplanowany remont mieszkania po zakończeniu umowy, na pewno mnie nie wpuszczą. Czy mogę odciąć media od mieszkania (umowy są na mnie)? Znam temat pozwu o eksmisję.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak opłat za czynsz i media - jak pozbyć się najemców?

Najem okazjonalny

Wskazuje Pan, że łączy Pana z najemcami umowa najmu lokalu okazjonalnego.  Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

„1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego;

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym”.

 

Po to ustawa wymaga tych dokumentów, aby wynajmujący miał prostszą procedurę. Jeśli zatem zgłosił Pan ów najem okazjonalny do US, to stosuje Pan przepisy dotyczące najmu okazjonalnego.

Rozwiązanie umowy najmu z rodziną

Dysponując zatem oświadczeniem najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego występuje Pan do sądu tylko o nadanie mu klauzuli wykonalności. Nie musi Pan prowadzić całego postępowania eksmisyjnego. Czyli najem ustaje, najemcy nie wyprowadzają się, Pan składa wniosek o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, po uzyskaniu klauzuli komornik eksmituje najemców. Art. 19d ustawy o ochronie praw lokatorów wskazuje:

 

„2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:

1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;

2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;

3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

4.  W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1. Do wniosku załącza się:

1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;

2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;

3) potwierdzenie zgłoszenia najmu do US”.

Odszkodowanie za zajmowanie mieszkania

Nadto ma Pan prawo do odszkodowania z art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym „osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać odszkodowania uzupełniającego”.

 

Jeśli zgłosił Pan najem okazjonalny do US, to nie obowiązuje Pana art. 14 zakazujący eksmisji wskazanym tam kategoriom osób zanim nie zostanie im przyznany lokal socjalny.

 

Podsumowując, z upływem okresu, na jaki zawarł Pan umowę, umowa wygasa. Jeśli do tego dnia najemcy sami nie opróżnią lokalu, rozpoczyna Pan procedurę z art. 19d, zaś za okres bezumownego zajmowania lokalu ma Pan prawo do odszkodowania, bowiem art. 19e wskazuje, że art. 18 ust. 1 i 2 dotyczący odszkodowania stosuje się do zgłoszonego do US najmu okazjonalnego.

Odcięcie mediów od mieszkania

Odcięcia mediów nie zalecam. Po to jest procedura z art. 19d by ją stosować i jest ona dużo szybsza niż najem mieszkalny, bowiem uzyskanie klauzuli wykonalności rwa krótki wobec procesu eksmisyjnego. Art. 191 §1a Kodeksu karnego wskazuje, że każdorazowe dopuszczenie się przemocy uporczywej lub utrudniającej innej osobie korzystanie z lokalu mieszkalnego, może zakończyć się konsekwencjami karnymi i często tak się dzieje, nawet w odniesieniu do dzikich lokatorów, wobec których można przecież dochodzić odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu, jak i odszkodowania za straty, jakie w związku z tym Pan poniósł, np. kary umowne od ekipy remontowej za to, że nie mogła wejść o umówionym czasie.

 

Jedyna sytuacja, gdy może Pan wejść do mieszkania, to ta wskazana w art. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów:

„1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.

2.  Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół.

3.  Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania:

1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora”.

 

Jeśli zaś nie zgłosił Pan najmu do US, czy też nie zadbał o to, by załączyć do niej wskazane oświadczenia o poddaniu się egzekucji, to niestety pozostaje tylko proces o eksmisję, który może trwać długo, jeśli lokator to bezrobotny, małoletnie dzieci lub ciężarna (trzeba czekać na lokal socjalny, a to czasem trwa rok, dwa). Wyłączenie mediów również naraża Pan na zarzut z art. 191 § 1a Kodeksu karnego, jak również wejście samowolne do mieszkania naraża Pana na zarzut naruszenia miru domowego z art. 193 ( w doktrynie wskazuje się, że dotyczy także tzw. dzikich lokatorów).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl