.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak dokumentów zakupionego samochodu z zagranicy

Prawie rok temu zakupiłem samochód za granicą, we Francji. Właściciel miał dosłać dokumenty od samochodu i do tej pory nic co mi się nie udało załatwić. Obiecuje cały czas, że dośle za tydzień, a to trwa już niemal rok. Co mogę zrobić w tej sytuacji, skoro mam problem z dokumentami samochodu? Auto było uszkodzone i zostało już naprawione.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak dokumentów zakupionego samochodu z zagranicy

Zobowiązanie do wydania dokumentów przez sprzedawcę

Zgodnie z art. 546 § 2 stawy Kodeks cywilny sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

 

W przypadku braku spełnienia przez sprzedawcę tego obowiązku przysługuje Panu możliwość sądowego dochodzenia swoich prawa i to zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i prawa karnego.

Żądanie wydania dokumentów

Art. 222 § 1 stanowi, że „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą” (roszczenie windykacyjne). Na mocy tego artykułu ma Pan przyznane żądanie wydania oznaczonej rzeczy od sprzedawcy samochodu, gdyż to ona ma w posiadaniu te dokumenty. Przedmiotem wydania mogą być rzeczy, o których mowa w art. 45, zgodnie z którym rzeczami w rozumieniu Kodeksu cywilnego są tylko przedmioty materialne. W zakresie pojęcia „rzecz” mieści się dokumentacja w formie pisemnej. Na Panu jednak spoczywa zgodnie z art. 6 ciężar udowodnienia, że przysługuje Panu prawo własności.

 

Na powyżej wskazanej podstawie prawnej może Pan skierować do sądu cywilnego pozew z żądaniem wydania dokumentów przeciwko sprzedawcy, który nie chce ich Panu zwrócić.

Dochodzenie praw na gruncie prawa karnego

Istnieje też, jak już wspomniałem, możliwość dochodzenie swoich praw w zakresie wydania dokumentów na gruncie prawa karnego. Może wiec Pan zawiadomić policję lub prokuraturę o popełnienie przestępstwa z art. 276 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, który stanowi, że „kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.  

Roszczenia na podstawie rękojmi

W związku z wadami samochodu zgodnie z przepisami sprzedawca odpowiada przed kupującym za wady towaru (samochodu, także używanego i to bez względu na jego wiek i cenę) z tytułu rękojmi, która dotyczy wad istotnych. Rękojmia chroni kupującego w przypadku wad wykrytych w ciągu 2 lat od kupna.

 

Zgodnie z art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

Proszę mieć na uwadze, że przez rok od transakcji przyjmuje się domniemanie, że wada istniała już w chwili wydania kupującemu samochodu czy innego towaru. Oznacza to, że jeśli sprzedawca twierdzi, że jest inaczej, musi sam to udowodnić – kupujący nie musi udowadniać niczego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 556 § 2 stanowi, że jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 

Rękojmia dotyczy wad istotnych i jeśli wiedział Pan o tych wadach w dniu kupowania auta, to nie może Pan składać reklamacji. Oczywiście proszę mieć na uwadze, że nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy zawarte w umowie sformułowanie typu „kupujący zapoznał się ze stanem samochodu i nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń”. Zdefiniowanie wady istotnej to tak naprawdę indywidualna interpretacja, brak jest bowiem kodeksowej definicji wady istotnej. Wadami istotnymi na pewno nie są typowe problemy czy drobne usterki wymagające napraw, których koszt stanowi nieduży ułamek ceny pojazdu. Ale jeśli usunięcie jednej z kilku obecnych w aucie usterek ma kosztować znaczną część wartości samochodu, to należy uznać to za wadę istotną. Nawet jeśli samochód w dniu sprzedaży miał świeży przegląd techniczny, to nie oznacza, że nie było wad. Może to świadczyć o oszustwie lub przynajmniej niedbalstwie sprzedawcy bądź stacji kontroli pojazdów.

 

W opisanej prze Pana sytuacji może Pan jeszcze raz poprzez pismo skierowane do sprzedawcy wezwać do zwrotu dokumentów pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (cywilnego bądź karnego), a w przypadku wad wezwać sprzedawcę do zachowania się zgodnego z art. 560.

 

Zgodnie bowiem z art. 560 tej ustawy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 

Jeśli będzie Pan zainteresowany dalszą współpracą np. poprzez sporządzenie wezwania o wydanie dokumentów bądź wezwania do odpowiedniego zachowania się z uwagi na zastosowanie rękojmi, zapraszam do kontaktu w celu wyceny tych usług.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl