.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak dodatku podczas pracy zdalnej w czasie pandemii

Pracuję w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. W związku z pandemią realizujemy zajęcia dydaktyczne i wychowawcze zdalnie. Od marca nie mamy wypłacanego dodatku za trudne warunki pracy. Dyrektor nie poinformował nas, że przez czas zdalnej nauki nie będzie on wypłacany. Jakie konsekwencje ten fakt za sobą niesie? Czy jest podstawą do żądania wypłacenia tego dodatku z powodu braku informacji zmianie wysokości wynagrodzenia? Wysokość tego dodatku jest ujęta w umowie o pracę. Jestem nauczycielem dyplomowanym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak dodatku podczas pracy zdalnej w czasie pandemii

Dodatek za pracę w trudnych warunkach

Zakładam, że decyzja o niewypłacaniu nauczycielom dodatku za pracę w trudnych warunkach została podparta opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej (dostępną na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wynagradzanie-nauczycieli-pracownikow-administracji-i-obslugi).

 

Zdaniem MEN dodatek za warunki pracy przysługuje tylko wtedy, gdy nauczyciel faktycznie prowadzi zajęcia w warunkach uprawniających go do dodatku.

 

Jak wynika z powołanej opinii:

 

„Dodatek za warunki pracy należny jest wyłącznie za pracę w określonych warunkach, wymienionych w § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.). Ten składnik wynagrodzenia przysługuje wyłącznie wtedy, gdy nauczyciel taką pracę faktycznie wykonywał. Na mocy art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w art. 30 ust. 6 tej ustawy”.

Zawieszenie zajęć – praca zdalna w czasie pandemii

Należy przypomnieć, że na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.) wprowadzono zmiany m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Zmiana ta polegała na dodaniu art. 30b i 30c do ustawy:

 

„Art. 30b. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

Art. 30c. W przypadku, o którym mowa w art. 30b, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b, w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek”.

 

Na podstawie delegacji zawartej w art. 30c Prawa oświatowego Ministra Edukacji Narodowej wydał najpierw rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.). Przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r. w pierwotnym brzmieniu stanowił, że „w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:

 

  • przedszkoli,
  • innych form wychowania przedszkolnego,
  • szkół wszystkich typów,
  • placówek oświatowo-wychowawczych,
  • placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego,
  • placówek artystycznych,
  • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • kolegiów pracowników służb społecznych”.

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2, polegało na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z ograniczeniami wskazanymi (w nowelizowanym następnie kilkakrotnie) § 3 rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r.

 

W dniu 20 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej wydał kolejne dwa rozporządzenia, tj. rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Pierwsze rozporządzenie wprowadziło zasadę, że w okresie od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z kolei drugie z rozporządzeń określiło ramy kształcenia zdalnego.

 

W § 7 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określono wprost, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). Przepis ust. 2 powołanego paragrafu stanowi natomiast, że zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia ustala dyrektor jednostki systemu oświaty.

Prawo do wynagrodzenia oraz dodatków podczas pracy zdalnej

Z zestawienia powołanych przepisów wynika, że po wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek oświatowych, nauczyciele zachowali prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: stażowego, funkcyjnego i motywacyjnego. Otrzymanie dodatku za warunki pracy uzależnione jest natomiast od tego, czy nauczyciel w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek prowadzi zajęcia z uczniami, które uprawniają go do tego dodatku.

Brak dodatku podczas pracy zdalnej w czasie pandemii – czy jest zgodny z prawem?

Odpowiadając na Pani pytania, zakładam, że dyrektor ośrodka, kierując się opinią MEN, uznał, że skoro zajęcia, za które wypłacany jest dodatek za pracę w trudnych warunkach, nie były realizowane, nie miał obowiązku wypłaty tego dodatku. W mojej opinii jeżeli jednak zajęcia te były realizowane zdalnie, wówczas przysługiwało Pani prawo do dodatku.

 

Sam fakt niepoinformowania o zaprzestaniu wypłacania dodatku nie jest podstawą do żądania jego wypłaty. Podstawą jest natomiast okoliczność, czy zajęcia, za które przysługuje dodatek, były realizowane zdalnie.

 

W przedstawionej sprawie sugerowałabym zwrócić się na piśmie do dyrektora o wyjaśnienie, na jakiej podstawie została pozbawiona Pani dodatku za pracę w trudnych warunkach. Jeżeli w ośrodku funkcjonują związki zawodowe, takie pismo może wystosować związek w imieniu wszystkich nauczycieli.

 

Biorąc pod uwagę opinię MEN, sprawa może mieć charakter sporny. W związku z tym należałoby poddać ją pod rozstrzygnięcie sądu pracy.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl