Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bony towarowe oskładkowane przez ZUS

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 26.04.2012

ZUS oskładkował bony towarowe dla pracowników, ponieważ nie brałam pod uwagę kryterium dochodowego, wydając je. Ich wartość różniła się w związku ze stanowiskiem pracownika i np. liczbą dzieci. Złożono pozew zbiorowy, ponieważ ZUS wydał decyzję dla każdego pracownika osobno. Ustawa o ZFŚS ogólnie reguluje wydatkowanie środków z ZFŚS, a ZUS nie wydał w tej materii żadnego rozporządzenia. Czy mam szanse w walce z ZUS-em? Może starać się o ograniczenie ilości spraw?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nazywa Pani świadczenie bonem towarowym.

 

To ukierunkowuje podejście do tego zagadnienia. Rozumiem to jako dokument uprawniający do wymiany go na określone towary lub usługi.

 

Bon to prawie papier wartościowy, uprawniający posiadacza do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub korzystania z usług.

 

Co do zasady przekazanie bonu towarowego na rzecz pracowników powoduje konieczność opodatkowania jego wartości podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust. 1 pkt 67) „wolne od podatku dochodowego są: wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”.

 

Zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Niestety, ustawodawca wyłączył z tych świadczeń bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to, że każdy przekazany pracownikowi bon, bez względu na jego wysokość i formę, należy opodatkować jako przychód ze stosunku pracy, według zasad ogólnych.

 

Pracodawca może bez podatku przekazać na rzecz pracownika świadczenia rzeczowe, np. drobne upominki takie, jak: ubranie, paczki żywnościowe, sprzęt RTV, AGD, pod warunkiem że ich wartość nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 380 zł oraz że zostały one sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

 

Wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu w zamian za świadczenie rzeczowe podlega opodatkowaniu, niezależnie od jego wartości.

 

Kwestia oskładkowania bonów została uregulowana przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Rozporządzenie wskazuje, że „jeżeli bony zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca nie musi od ich wartości odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, bez względu na wartość tych bonów”.

 

„Od świadczeń przekazanych pracownikom, których zakup pracodawca sfinansował ze środków ZFŚS, nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” (§ 2 pkt 19 rozporządzenia). Nie wykazuje się ich w miesięcznym raporcie ZUS RCA, który pracodawca składa za pracownika.

 

Należy jednak pamiętać, że wydanie pracownikom bonów czy kuponów musi spełniać warunki działalności socjalnej. Oznacza to, że przyznawanie tych świadczeń i ich wysokość pracodawca powinien uzależnić od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. Nieróżnicowanie wartości wręczanych świadczeń i równocześnie finansowanie ich ze środków ZFŚS spowoduje, że zostaną one przyznane nieprawidłowo. W tym przypadku pracodawca będzie zobowiązany doliczyć kwoty wręczonych świadczeń do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Generalnie ze środków Funduszu powinno się finansować wyłącznie wydatki na działalność socjalną zakładu. Polega ona m.in. na udzielaniu pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń z ZFŚS musi być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

 

Wydanie pracownikom bonów towarowych w oparciu o zajmowane stanowiska nie mieści się w definicji działalności socjalnej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca udzielił pomocy materialnej z Funduszu (np. wydając bony towarowe) wszystkim uprawnionym pracownikom w okresie pokrywającym się ze świętami. Musi jednak wtedy uzależnić ich wartość od kryteriów socjalnych. Tylko wtedy będą one mogły korzystać ze zwolnienia z oskładkowania.

 

Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt I UK 121/09. W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia podkreślił, że „przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z funduszu powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu. Nie ma w tym zakresie wyjątków. (…) świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem owej zasady podstawowej nie mogą być ocenione w sensie prawnym jako świadczenia socjalne, a jeżeli tak, to nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom przez system ubezpieczeń społecznych”.

 

ZUS stwierdza też, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Z kolei podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wartość wydanego na rzecz pracownika bonu towarowego stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Na ten fakt nie ma wpływu źródło, z którego bon został sfinansowany. Oznacza to, że wartość przekazanych pracownikom bonów towarowych pracodawca powinien wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS. Trzeba jednak zwrócić uwagę, jak zostały one sfinansowane.

 

A jeżeli w zamian za bony ma dojść do otrzymania towaru lub usługi, to jest to przychód opodatkowany i oskładkowany.

 

Ma Pani rację, że ustawa ZFŚS bardzo ogólnie reguluje dystrybucję środków z ZFŚS, a ZUS nie wydał żadnego rozporządzenia w sprawie dystrybucji. Ustawa nie określa, a ZUS nie ma takiego obowiązku. Koniec dyskusji w tym zakresie – ZUS za to nie odpowiada.

 

W zaistniałej sytuacji konieczne byłyby wnioski o zawieszenie większości postępowań z uwagi na ich wpływ na resztę. Niech sprawy toczą się w kilku z nich. Ekonomika procesowa za tym przemawia – mniej posiedzeń w poszczególnych sprawach to mniejsze koszty każdej z nich.

 

Aczkolwiek każda sprawa jest inna, indywidualna i sąd może uznać, że nie jest konieczne zawieszanie postępowań. Pracownicy zajmują rożne stanowiska, mają odmienne sytuacje rodzinne, ekonomiczne i życiowe. Sąd może widzieć potrzebę przeprowadzenia tych spraw i co najmniej wysłuchania stron skarżących.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki