.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bonifikata za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 03.10.2019

Z mocy prawa jestem właścicielką mieszkania i z początkiem bieżącego roku moje prawo wieczystego użytkowania stało się prawem własności. Chciałabym uzyskać bonifikatę za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej. Od przyszłego miesiąca mam zamiar wynająć to mieszkanie osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która chciałaby otworzyć gabinet kosmetyczny w tym właśnie mieszkaniu. W związku z powyższym mam pytanie, czy powinnam przekształcić lokal mieszkalny w użytkowy? I czy po takim przekształceniu mogę nadal skorzystać z bonifikaty za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bonifikata za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej

Fot. Fotolia

Z udzielonych przez Panią wyjaśnień wynika, że nieruchomość, na której wyodrębniony został należący do Pani lokal uległa uwłaszczeniu z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.).

 

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność właściciele gruntu uiszczają przez okres 20 lat opłatę stanowiącą równowartość dotychczas obowiązującej rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. W każdym czasie trwania tego zobowiązania mogą zgłosić właściwemu organowi zamiar wniesienia opłaty jednorazowej. W przypadku zapłaty należności w formie jednorazowego świadczenia, w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa właścicielowi przysługiwać będzie obligatoryjna bonifikata wynosząca od 10 do 60% w zależności od czasu, w którym opłata ta zostanie wniesiona. Jeżeli dotychczasowy użytkownik wieczysty uiści ją w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, skorzysta z preferencji w najwyższym wymiarze (60%). W sytuacji gdy grunt stanowił dotąd własność jednostki samorządu terytorialnego – stawkę procentową oraz zasady udzielania bonifikaty określać będzie uchwała właściwej rady lub sejmiku.

 

W obu przypadkach bonifikaty od opłaty jednorazowej organ będzie mógł udzielić jednak wyłącznie na rzecz osób fizycznych oraz w odniesieniu do budynków lub lokali o przeznaczeniu mieszkaniowym.

 

Z tych względów, jeżeli do zmiany przeznaczenia lokalu dojdzie przed wniesieniem opłaty jednorazowej, właściciel nie będzie mógł skorzystać z tej preferencji. W każdym bowiem przypadku – niezależnie od rodzaju aktu regulującego zasady udzielania ulg od opłaty za przekształcenie – przedmiotem bonifikaty będą wyłącznie budynki jedno- lub wielorodzinne lub lokale o przeznaczeniu mieszkaniowym.

 

Nie ulega przy tym wątpliwości, że urządzenie w lokalu gabinetu kosmetycznego stanowi podjęcie działalności zmieniającej warunki pracy, higieniczno-sanitarne oraz wielkość i rozkład obciążeń. Działanie takie stanowi zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.), co nakłada na właściciela lokalu obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (tu: staroście właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości).

 

Dokonana w tym zakresie zmiana przeznaczenia lokalu wykluczać będzie zatem możliwość udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie, jak również sam fakt uwłaszczenia może zostać zakwalifikowany jako przejaw pomocy publicznej. Zgodnie bowiem z aktualnym stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawieranie umowy najmu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej kwalifikuje wynajmującego jako przedsiębiorcę w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W tym zakresie na przedsiębiorcy ciążyć będzie obowiązek przedstawienia organowi dokumentacji wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu tej pomocy, organ zobowiązany będzie do wydania decyzji o stosownej dopłacie.

 

Należy jednocześnie zauważyć, że co do zasady nie jest dopuszczalne wniesienie opłaty jednorazowej przed zgłoszeniem organowi takiego zamiaru. W pierwszej kolejności właściciel powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające uwłaszczenie, a następnie odrębnym pismem zgłosić organowi zamiar uiszczenia opłaty za przekształcenie w formie jednorazowej. Dopiero po uzyskaniu informacji o wysokości opłaty jednorazowej, dotychczasowy użytkownik wieczysty będzie mógł uregulować należność z tego tytułu, pomniejszoną o obowiązującą bonifikatę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »