Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędnie wykonane tłumaczenie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.11.2013

Jestem tłumaczem freelancerem; jakiś czas temu przyjęłam zlecenie od restauracji, z którą współpracuję przy tłumaczeniu menu na język niemiecki (rok temu podpisałam umowę-zlecenie na inne tłumaczenie, od tego czasu dostaję co parę miesięcy kolejne teksty, ale nie podpisujemy już nowej umowy). Okazało się, że tłumaczenie zostało wykonane błędnie (zrobił je mój syn, który jeszcze studiuje i chce zdobyć doświadczenie, a ja niestety nie zadbałam o sprawdzenie poprawności). Zleceniodawca chce, abym oprócz wynagrodzenia zwróciła mu koszt wydruku zarówno błędnych, jak i nowych kart menu. Czy jego żądania są zasadne? Czy fakt, że tłumaczenie robił mój syn, ma tu znaczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej K.c.

 

Z treści Pani pytania wynika, że wykonała Pani tłumaczenie menu restauracji z języka polskiego na język niemiecki. Wykonanie świadczenia nastąpiło na podstawie zlecenia. Zleceniobiorca po wydrukowaniu menu uznał, że tłumaczenie jest błędnie wykonane i złożył reklamację na wykonaną usługę. W reakcji na reklamację zaproponowała Pana zwrot kwoty uzyskanej ze zlecenia. Wolą zleceniodawcy jest jednak obciążenie Pani kosztami wydruku kart menu z błędną treścią, a także kosztami wydruku nowych kart bez błędów.

 

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Z treści Pani pytania wynika, że umowa nie zawierała w swej treści żadnych postanowień wprowadzonych na mocy zasady swobody umów. Przed rokiem była co prawda zawarta umowa-zlecenie, ale – jak mniemam – nie była to umowa ramowa określająca stałą współpracę, lecz umowa na wykonanie pojedynczego zlecenia. W chwili obecnej co najwyżej można posiłkować się przez analogię treścią takiej umowy.

 

W opisanym przez Panią przypadku stosujemy zatem przepisy K.c., zgodnie z którymi dłużnik, tj. Pani, obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (błędnie wykonanego tłumaczenia), chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Z treści Pani pytania wynika, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności wyłączające Pani odpowiedzialność, ponieważ wina nienależytego wykonania zobowiązania leży po Pani stronie. Warunkiem koniecznym uwolnienia się od odpowiedzialności jest bowiem wykazanie, że zleceniodawca przedłożył do tłumaczenia błędny – wadliwy tekst, czego skutkiem było wadliwe tłumaczenie. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.

 

Zasadne jest wskazanie na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 sierpnia 1993 r. (sygn. akt III CRN 77/93), zgodnie z którym „należyta staranność dłużnika, określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (art. 355 § 2 K.c.), obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej”.

Analogicznie w Pani przypadku zlecenie Pani tłumaczenia tekstu menu z języka polskiego na język niemiecki wymaga od Pani znajomości obu języków oraz następstw, które wiążą się z tego rodzaju tłumaczeniem.

 

To, że tłumaczenie faktycznie zostało dokonane przez Pani syna, nie ma dla sprawy żadnego znaczenia. Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, a także osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

 

Zgodnie z art. 361 § 1 K.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Innymi słowy, w mojej ocenie jest Pani zobowiązana do naprawienia szkody powstałej na skutek wydrukowania błędnie wykonanego tłumaczenia menu oraz ewentualnie za szkody powstałe po stronie zleceniodawcy. W mojej ocenie kierowane wobec Pani roszczenie nie może obejmować poniesienia kosztów wydruku nowych kart menu, ponieważ zleceniodawca i tak musiałby wydrukować menu. W opisanej sytuacji zasadne i słuszne z punktu widzenia przepisów K.c. jest dochodzenie od Pani naprawienia szkody w postaci poniesionych kosztów wydruku błędnie przetłumaczonego menu. Zleceniodawca nie może jednak żądać zwrotu kosztów wydruku nowych kart menu, chyba że cena ich wydruku jest inna aniżeli przy pierwszym wydruku, wówczas szkodą zleceniodawcy będzie jedynie różnica w cenie.

 

W chwili obecnej powinna Pani wskazać, że zgodnie z przepisami K.c. poczuwa się do obowiązku naprawienia szkody za dotychczasowe wydruki, lecz nie za nowe. Odpowiedzialność obejmuje jedynie wydruk błędny.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus trzy =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki