.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędne wykonanie zlecenia przez wykonawcę

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 23.04.2021 • Zaktualizowane: 23.04.2021

W listopadzie 2019 podpisałem umowę na usługę doradczą w ramach podziałania „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. W umowie tej zleceniobiorca zobowiązał się do opracowania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu i innych wymaganych załączników. Wykonawca napisał pierwszy wniosek, w którym popełnił wiele błędów – w szczególności w biznesplanie, który był niespójny, ponieważ wykonawca nie miał wiedzy na tematy podatkowe i składkowe. Po otrzymaniu z Agencji Rolnictwa wezwania do poprawienia 14 zagadnień we wniosku postanowiłem o staranie się o mniejszą kwotę dotacji, a co za tym idzie – mniej skomplikowany biznesplan. Drugi raz wykonawca nie przyłożył się do napisania poprawnego wniosku, w którym nie uwzględnił wytycznych drugiego wniosku i popełnił rażące błędy, które zmusiły mnie do napisania samodzielnie wniosku o dotację i w tym momencie wypowiedziałem umowę. Wykonawca nie przyjął do wiadomości wypowiedzenie umowy i domaga się zapłaty drugiej raty. Czy muszę przed sądem udowodnić nierzetelność wykonawcy? Czy muszę zapłaćcie II ratę faktury proforma? Co mam zrobić, żeby odzyskać I ratę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Błędne wykonanie zlecenia przez wykonawcę

Zawarcie umowy-zlecenia z wykonawcą wniosku

Zawarł Pan z wykonawcą umowę o świadczenie usług – zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego; do takiej umowy stosuje się przepisy o zleceniu. Wykonawca zobowiązał się do analizy możliwości skorzystania z programu „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, doradztwa w zakresie optymalnego skorzystania z programu, opracowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, dokonania poprawek/uzupełnień/wyjaśnień, doradztwa w zakresie realizacji umowy. Podaje Pan, że wykonawca przygotował wniosek, jednak zrobił to Pana zdaniem nienależycie, bo Agencja wskazała liczne błędy i konieczności poprawek. Pan ograniczył zlecenie do niższej kwoty dotacji, łatwiejszego biznesplanu. Wykonawca znowu nienależycie go wykonał, nie uwzględniając nawet poprzednich wskazań Agencji. Ostatecznie wniosek napisał Pan sam i wypowiedział Pan umowę z wykonawcą. Aktualnie wykonawca domaga się zapłaty II raty.

 

Zgodnie z art. 746 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów”.

Wypowiedzenie umowy z powodu błędów w zleceniu

Pan wypowiedział umowę o świadczenie usługi i uczynił Pan to z ważnych powodów – nienależytego ich wykonywania. W przypadku takiego wypowiedzenia umowy obowiązany był Pan uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. W Pana wypadku te czynności prawdopodobnie ograniczyły się do doradztwa oraz próby sformułowania wniosku, który jednak nie był wykonany w sposób profesjonalny i okazał się być nieprzydatny – konieczne było sporządzanie kolejnego wniosku, czego również poprawnie wykonawca nie był w stanie wykonać.

Brak wynagrodzenia dla wykonawcy?

W takim wypadku wycena czynności wykonawcy – choć to można by stwierdzić dopiero przy znajomości całości okoliczności – powinna ograniczyć się do wykonanego wykonawstwa i ewentualnie pewnych aspektów wniosku, jeśli były one możliwe do wykorzystania na późniejszym etapie. Jeśli uważa Pan, że wykonawca w istocie w żadnej mierze nie wykonał profesjonalnie zlecenia, może Pan próbować argumentować, że żadna część wynagrodzenia się mu nie należy. Wysokość należnego wynagrodzenia powinien Pan ocenić stosownie do zakresu rzeczywiście wykonanych przez drugą stronę czynności, biorąc pod uwagę także wartość rynkową takich prac (w odniesieniu do ustalonego wynagrodzenia i zakresu czynności do wykonania według umowy).

 

Aktualnie Pan nie chce zapłacić drugiej raty. W takim wypadku to druga strona może wystąpić do sądu o jej zapłatę. W przypadku, gdyby nie uczyniła ona tego, ale np. sprzedała fakturę firmie windykacyjnej, ma Pan możliwość także sam wystąpić do sądu, by ustalić, że wynagrodzenie jest nienależne (na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego). W pierwszym i drugim przypadku, żeby uchylić się od zapłaty, będzie Pan musiał wykazać niewykonanie zobowiązania przez wykonawcę, który profesjonalnie miał przygotować wniosek, jego brak starannego działania – zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego to strona, która z danych okoliczności wywodzi skutki prawne (tu: Pan z okoliczności nierzetelności wykonania usługi wywodzi nienależność zapłaty) powinna je udowodnić. Jeśli podważa Pan, że druga strona wykonała usługę, nie powinien Pan płacić faktury – w przeciwnym razie trudno będzie Panu następnie dochodzić roszczeń.

Odzyskanie pierwszej raty od wykonawcy

Jeśli chce Pan odzyskać pierwszą ratę, bo stwierdza Pan, że czynnościom wykonanym przez wykonawcę odpowiada niższe wynagrodzenie, a ratę tę musiał Pan uiścić jeszcze przed wykonaniem usługi, może Pan dochodzić jej zwrotu (w części albo w całości – jeśliby usługa w ogóle nie została prawidłowo wykonana). W tym celu w pierwszej kolejności powinien Pan sformułować pismo – wezwanie do zapłaty do drugiej strony, wyznaczając jej termin na zwrot świadczenia pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Jeśli nie zwróci żądanej kwoty – może Pan wystąpić do sądu (właściwym według siedziby pozwanego albo miejsca wykonania umowy) z pozwem o zapłatę tej kwoty. Podstawą roszczeń będzie zawarta umowa i ekwiwalentność świadczeń stron.

 

Żebym mogła jednak dokładnie odnieść się do Pana sytuacji indywidualnie i rozeznać, na ile może Pan uchylić się od zapłaty wynagrodzenia, bardzo proszę o dosłanie Państwa wzajemnej korespondencji (wypowiedzenie umowy, odpowiedź, ew. korespondencja mailowa dot. poprawek), w miarę możliwości – uwag Agencji do wniosku, dokumentów, które pozwoliłyby mi rozeznać zakres błędów, a także proszę o uszczegółowienie, na jaki zakres pomocy rzeczywiście mógł Pan liczyć ze strony wykonawcy (w zakresie doradztwa, wyboru zakresu wniosku itd.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »