Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd w świadectwie pracy - jak sprostować?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 12.09.2015

Rozwiązałam umowę o pracę bez wypowiedzenia z nauczycielem. Równocześnie wydałam świadectwo pracy, w którym napisałam, że nauczyciel wykonywał pracę w szczególnych warunkach (jednak tak nie było i tego zapisu nie miałam prawa umieszczać w świadectwie). Pracownik stara się o świadczenie emerytalne i na wniosek ZUS wystąpił do mnie z prośbą o zaświadczenie, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach. Nie potwierdziłam tego, nie mając świadomości wadliwego świadectwa. Teraz pracownik ponownie prosi o zaświadczenie, powołując się na wpis w świadectwie pracy. Czy i jak mogę sprostować to świadectwo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zasady dokumentowania zatrudnienia świadectwem pracy wynikają z przepisów art. 97 K.p. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

 

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Chodzi między innymi o dane dotyczące przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy okresów nieskładkowych, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Z objaśnień do sposobu wypełniania druku świadectwa pracy wynika, że w jego ust. 4 w pkt 10 pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty obejmują różnorodne okresy nieświadczenia pracy, w tym okresy urlopu bezpłatnego udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem a także urlopu wykorzystywanego przez małżonków dyplomatów. Okresy „zwykłego” urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 K.p. należy wskazać tylko w pkt 2 w ust. 4 druku świadectwa pracy. Informacja o korzystaniu z tego urlopu i jego okresie ma znaczenie dla obliczania stażu pracy danego pracownika wymaganego dla różnych celów (m.in. urlopowych).

 

W przypadku gdy świadectwo pracy nie zawiera wszystkich informacji, które powinny być w nim zamieszczone albo zawiera informacje błędne lub niekompletne, pracownik może wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie (art. 97 § 21 K.p.).

 

Oczywisty błąd w treści świadectwa pracy można zauważyć również po upływie dłuższego okresu od ustania zatrudnienia. Powołane regulacje nie wskazują sposobu postępowania w takiej sytuacji. W praktyce stosuje się tryb przewidziany dla wydania świadectwa, które powinno być zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa pracy. Zatem w razie stwierdzenia oczywistej pomyłki pracodawca powinien wystawić nowe prawidłowe świadectwo pracy i wysłać je na adres pracownika. Nie jest natomiast dozwolone dokonywanie poprawek w wystawionym wcześniej dokumencie. Sprostowane świadectwo pracy powinno być wystawione z bieżącą datą, przy czym informacja, że świadectwo pracy wydano w wyniku sprostowania jest zbędna. Wskazane jest natomiast, aby w celach dowodowych sporządzić notatkę służbową o sprostowaniu świadectwa i jego przyczynach, którą należy przechowywać w części C akt osobowych pracownika wraz z kopią nowego świadectwa. Wadliwe świadectwo należy usunąć z akt osobowych dopiero wówczas, gdy były pracownik zgodzi się na zwrot poprzedniego świadectwa pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 2 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność kadrowej

Pracuję w firmie na stanowisku kadrowej. Prowadzę ewidencję czasu pracy pracowników i sporządzam na jej podstawie harmonogram czasu pracy, który jest następnie zatwierdzany podpisem przez szefa. Ostatnio pracodawca nakazał mi (przekazał to w formie ustnej) wpisywać inne godziny niż pracownicy w rzec

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »