Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd w nazwisku a nieważność testamentu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.04.2015

Błędne określenie nazwiska w testamencie, w szczególności błąd ortograficzny, nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności testamentu. Osoba, której nazwisko zostało błędnie oznaczone w rozporządzeniu na wypadek śmierci, może zostać uznana przez sąd za spadkobiercę, jeżeli taka była rzeczywista wola spadkodawcy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks cywilny1 ściśle określa przyczyny nieważności testamentu. W szczególności zgodnie z art. 945 § 1 K.c. testament jest nieważny jeżeli został sporządzony:

 

 1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
 2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
 3. pod wpływem groźby.

 

Testament może być również nieważny z powodu uchybień formalnych. Zgodnie z art. 949 § 1 K.c. spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Niedochowanie wymogu sporządzenia testamentu w całości pismem ręcznym (np. jego sporządzenie pismem maszynowym i tylko podpisanie przez spadkodawcę) lub brak podpisu, zawsze będą skutkować nieważnością testamentu. Skutek taki co do zasady nastąpi w przypadku nieopatrzenia testamentu datą, jednakże zgodnie z art. 949 § 1 K.c. brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

 

Ponadto w związku z art. 958 K.c. przyczynami nieważności testamentu mogą być również:

 

 1. zawarcie w testamencie rozrządzeń więcej niż jednego spadkodawcy (nieważny więc będzie np. jeden testament sporządzony przez dwoje małżonków);
 2. sporządzenie testamentu ustnego przez osobę głuchą;
 3. sporządzenie testamentu ustnego bez obecności wymaganej liczby świadków lub jeżeli na świadków zostały obrane osoby, które świadkami być nie mogą.

 

Zgodnie z art. 956 K.c. świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być:

 

 1. osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. niewidomy, głuchy lub niemy;
 3. osoba, która nie może czytać i pisać;
 4. osoba, która nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
 5. skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

 

Zgodnie z art. 957 K.c. nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, jak również małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Jednak jeżeli świadkiem była jedna z tych osób, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Dopiero gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.

 

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają natomiast regulacji, która uzależniałaby skutek nieważności testamentu od błędu w nazwisku spadkobiercy wskazanego w testamencie, np. błędu ortograficznego. W tym zakresie należy stosować art. 948 K.c., zgodnie z którym testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. Jeżeli natomiast testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść. Wykładni testamentu sąd dokonuje po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sposób przewidziany przepisami Kodeksu postępowania cywilnego2. Jeżeli więc nie ma wątpliwości co do tożsamości osoby wskazanej w testamencie, mimo że w jego treści wystąpił błąd co do nazwiska, osoba taka może zostać uznana za spadkobiercę, a błąd ten nie ma znaczenia dla ważności testamentu.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.04.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 plus VIII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki