.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Błąd biura rachunkowego a odszkodowanie

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 21.05.2012

Moje biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC od 2006 roku. Początkowo suma gwarancyjna wynosiła 10 000 euro, lecz od grudnia 2007 r. – już 15 000 euro. Podniesienie sumy gwarancyjnej było moim pomysłem. Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą na skutek błędu biura za lata 2007-2010? W uzasadnieniu podano, że ubezpieczenie nie dotyczy czynności wykonywanych przez biuro (sądzę, iż przepisy ustawy o rachunkowości stanowią inaczej). Od razu dodam, że biuro nie prowadzi doradztwa podatkowego. Proszę o wyjaśnienie, jakie zastosowanie w mojej sprawie mają: art. 76a ust. 1-4 oraz art. 76h ustawy o rachunkowości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy oraz zapoznaniu się z przesłaną przez Pana dokumentacją należy wskazać, iż odpowiedzi na Pana pytanie trzeba szukać przede wszystkim w regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Otóż rozporządzenie to dzieli zakres czynności związanych ze świadczeniem usług rachunkowych, wprowadzając trzy poziomy ubezpieczenia zależne od zakresu działalności konkretnego ubezpieczającego.

 

Jak podaje § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia:

 

„§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego i wynosi równowartość w złotych:

 

1) 15 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego;

2) 10 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

3) 5 000 euro – jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego”.

 

Z powyższego wynika, że osoba prowadząca biuro rachunkowe ma do wyboru jeden spośród trzech wariantów ubezpieczenia w zależności od tego, jaki przyjmie główny profil swojej działalności.

 

Z treści przesłanej przez Pana umowy ubezpieczenia OC wynika, że umowa ta swoim zakresem objęła wariant drugi, tj. wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ma to o tyle istotne znaczenie, że zgodnie ze stanowiskiem ubezpieczyciela w Pana sprawie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie obejmuje swym zakresem prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.

 

Należy bowiem wskazać, że księga przychodów i rozchodów nie jest księgą rachunkową (takie księgi należy prowadzić przy rachunkowości pełnej), a jedynie księgą podatkową (ma status dokumentu podatkowego). Co za tym idzie, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów jest czynnością doradztwa podatkowego, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3), a zatem nie pokrywa się ono z zakresem ubezpieczenia z pkt 2), który dotyczy wyłącznie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

W treści opisu sprawy wskazał Pan, że od 2007 r. wzrosła suma posiadanego przez Pana ubezpieczenia, przy czym była to podwyżka z Pana strony dobrowolna. Działanie takie mogłoby sugerować, że dokonał Pan również zmiany zakresu ubezpieczenia, przechodząc do ubezpieczenia z pkt 1), tj. wraz z podniesieniem sumy gwarancyjnej ubezpieczył się Pan łącznie od odpowiedzialności cywilnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i doradztwa podatkowego (w tym prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów).

 

Jednakże – co należy podkreślić – wskazane w rozporządzeniu pułapy sum gwarancyjnych są limitami minimalnymi i nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubezpieczający dobrowolnie zwiększył sumę gwarancyjną swojego ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że automatycznie ubezpieczający zwiększa zakres swojego ubezpieczenia, a jedynie ustanawia on zwiększone zabezpieczenie interesów swoich klientów.

 

Dlatego też do oceny, czy wobec zwiększenia przez Pana sumy gwarancyjnej z kwoty 10 000 euro do kwoty 15 000 euro uległa rozszerzeniu również posiadana przez Pana ochrona prawna, konieczne jest zapoznanie się z treścią aneksu do umowy, na mocy którego zwiększył Pan sumę gwarancyjną swojego ubezpieczenia.

 

Jeżeli bowiem z aneksu tego nie będzie wynikało, że wraz ze zmianą wysokości sumy gwarancyjnej zwiększył Pan zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia doradztwa podatkowego, to niestety stanowisko ubezpieczyciela, w którym odmawia on wypłaty odszkodowania, będzie należało uznać za prawidłowe.

 

Odwołując się do wskazanych przez Pana przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), należy stwierdzić, iż art. 76a w ust. 1 stanowi, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6.

Z kolei przepis art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ww. ustawy wskazuje:

 

„3. Rachunkowość jednostki obejmuje:

(…)
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych,
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą”.

 Jak zatem z powyższego wynika, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów nie mieści się w pojęciu rachunkowości, a zatem stanowi odrębną czynność z zakresu doradztwa i usług księgowych.

Rozumiem, że Pana wątpliwości w tym przedmiocie może budzić treść art. 76a ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym „przedsiębiorcy, wykonujący działalność, o której mowa w ust. 1, są również uprawnieni do wykonywania działalności, obejmującej:

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
2) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie

– w zakresie określonym odrębnymi przepisami”.

Jednakże, co należy szczególnie podkreślić, powyższe stanowi jedynie, do jakich czynności wskazane podmioty są uprawnione, co nie włącza jednakże tych czynności do pojęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdyż to pojęcie w sposób wyczerpujący określa właśnie art. 4 ust. 3 pkt 2-6 w zw. z art. 76a ustawy o rachunkowości.

Z kolei przepis art. 76h ww. ustawy stanowi jedynie odesłanie do aktów wykonawczych (rozporządzenia) regulujących szczegółowe kwestie samego ubezpieczenia, nie zmieniając przy tym w żaden sposób zakresu wyżej przedstawionego pojęcia „prowadzenia ksiąg rachunkowych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl