.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Biuro zagranicznej firmy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 27.11.2014

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć w Polsce przedstawicielstwa oraz oddziały. Jednak wyłącznie utworzenie oddziału umożliwia prowadzenie działalności w pełnym zakresie, przedstawicielstwo pozwala jedynie na promocję przedsiębiorstwa.Biuro zagranicznej firmy

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oddział zagranicznej firmy

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tworząc oddział w Polsce, przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą w takim zakresie, w jakim prowadzi ją w swoim rodzimym kraju.

Rozpoczęcie działalności w Polsce przez zagranicznego przedsiębiorcę

Rozpoczęcie działalności w Polsce wymaga wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym2, ponadto przedsiębiorca zagraniczny jest zobowiązany:

 

 1. podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
 2. dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej;
 3. jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski (w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze);
 4. jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru – złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski (w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, w którego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze).

Przedstawicielstwo zagranicznej firmy

Biuro zagranicznej firmy może również przyjąć postać przedstawicielstwa, jednak forma ta, zgodnie z art. 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, daje możliwość prowadzenia działalności wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Wyjątkiem są tu banki oraz zagraniczne instytucje kredytowe, które są zwolnione z tego obowiązku.

Wpis do rejestru przedstawicielstw

Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Wniosek ten powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:

 

 1. nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
 2. przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
 3. imię, nazwisko oraz adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
 4. adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością przedstawicielstwa.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;
 2. uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument, o którym mowa powyżej, nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie;
 3. uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu lub nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć + VIII =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl