Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Biuro Informacji Gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 15.07.2014

Biura informacji gospodarczej to spółki akcyjne, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w udostępnianiu informacji gospodarczych – przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli oraz ich przechowywaniu i ujawnianiu. Działalność BIG nadzorowana jest przez Ministerstwo Gospodarki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowym celem działalności biur informacji gospodarczej jest gromadzenie informacji o nierzetelnych dłużnikach i ich udostępnianie osobom trzecim. BIG nie są instytucjami państwowymi, lecz prywatnymi przedsiębiorcami (dlatego też na terenie kraju działa kilka biur), ich działalność reguluje jednak ściśle ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych1. Samo rozpoczęcie działalności uzależnione jest zaś od zatwierdzenia przez Ministra Gospodarki oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje gospodarcze – definicja

 

Przedmiotem działalności BIG jest udostępnianie informacji gospodarczych. Dane, które są informacją gospodarczą, wskazuje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Oprócz informacji identyfikujących daną osobę czy jednostkę, takich jak dane adresowe czy numery identyfikacyjne, są to dane dotyczące w szczególności:

 

 1. zobowiązania pieniężnego w zakresie:
  1. tytułu prawnego,
  2. kwoty i waluty,
  3. kwoty zaległości,
  4. daty powstania zaległości,
  5. informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania,
  6. informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania,
  7. daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,
  8. informacji o zbyciu wierzytelności,
 2. posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem w zakresie:
  1. nazwy dokumentu,
  2. serii i numeru dokumentu,
  3. daty wystawienia dokumentu,
  4. oznaczenia, siedziby i adresu podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca,
  5. imion i nazwiska osoby, której dokument dotyczy,
  6. okoliczności posłużenia się dokumentem,
  7. wskazania osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy.

 

Biura informacji gospodarczej mogą gromadzić informacje gospodarcze dotyczące zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Forma prawna biura informacji gospodarczej oraz warunki rozpoczęcia działalności

 

Biuro informacji gospodarczej może być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 miliony złotych, przy czym akcje biura muszą być akcjami imiennymi i nie jest dopuszczalna zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.

 

Przed rozpoczęciem działalności zarząd biura informacji gospodarczej ma obowiązek uchwalenia regulaminu zarządzania danymi, określającego w szczególności:

 

 1. stosowane rozwiązania organizacyjne oraz techniczne związane z przyjmowaniem, przechowywaniem, ujawnianiem, aktualizacją, usuwaniem informacji gospodarczych oraz przetwarzaniem archiwalnych informacji gospodarczych;
 2. sposoby zabezpieczenia informacji gospodarczych;
 3. sposób i metody realizacji prawa dostępu do informacji gospodarczych przez podmioty, których dotyczą informacje, oraz uzyskania informacji z rejestru zapytań;
 4. sposób informowania o opłatach za usługi świadczone przez biuro;
 5. sposoby składania wniosku o ujawnienie informacji gospodarczych;
 6. formy ujawniania informacji gospodarczych.

 

Biuro może rozpocząć działalność dopiero po zatwierdzeniu regulaminu przez Ministra Gospodarki, który przed zatwierdzeniem zasięga opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zatwierdzenie regulaminu następuje w drodze decyzji. Minister Gospodarki może odmówić zatwierdzenia regulaminu, jeżeli zawiera on postanowienia sprzeczne z prawem. Ponadto zatwierdzony regulamin ogłaszany jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Przedmiot działalności biura informacji gospodarczej

 

Przedmiotem działalności gospodarczej biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu od wierzycieli informacji gospodarczych dotyczących dłużników, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. Niezależnie od głównej działalności, przedmiotem działalności gospodarczej BIG może być również:

 

 1. przetwarzanie archiwalnych informacji gospodarczych dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami;
 2. zarządzanie majątkiem biura;
 3. prowadzenie działalności szkoleniowej lub edukacyjnej w zakresie objętym działalnością biura.

 

Jednakże działalność BIG polegająca na zarządzaniu majątkiem i prowadzeniu działalności szkoleniowej i edukacyjnej podlega ograniczeniu – przychody z tej działalności nie mogą przekraczać 10% ogólnych przychodów biura.

 

Zabezpieczenie odpowiedzialności BIG

 

Biuro informacji gospodarczej jest obowiązane do zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody, która może wyniknąć w związku z działalnością gospodarczą biura. Zabezpieczenie może nastąpić w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zlecenia udzielenia gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego.

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem plus 5 =

 

»Podobne materiały

Co to jest BIK i jakie informacje przetwarza?

Biuro Informacji Kredytowej minimalizuje ryzyko kredytowe, a także zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. BIK zarządza systemem wymiany informacji o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, którą gromadzi, przechowuje i przetwarza. Udostępnia też dane o zobowiązaniach klientów bank

 

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »