Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Biuro doradztwa prawnego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 11.12.2015

Prowadzenie biura doradztwa prawnego nie jest działalnością regulowaną, w związku z tym nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, licencji czy zezwoleń. Należy jednak pamiętać, że osoba będąca doradcą prawnym może świadczyć pomoc prawną w dużo mniejszym zakresie, niż osoby posiadające tytuły radcy prawnego czy adwokata.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów, które szczegółowo regulowałyby zasady prowadzenia biur doradztwa prawnego. Do dnia 31 grudnia 2006 r. za taką regulację można było w pewnym zakresie uznawać art. 4 ust. 1a ustawy o adwokaturze1, zgodnie z którym świadczyć pomoc prawną mogły osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze, za wyjątkiem zastępstwa procesowego, chyba że osoby te pozostawały w stałym stosunku zlecenia z podmiotem, który miały zastępować w procesie, bądź też sprawowały zarząd majątkiem lub interesami strony. Przepis ten został jednak uchylony na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego2.

 

W związku z powyższym wykonywanie działalności gospodarczej w ramach biura doradztwa prawnego podlega obecnie wyłącznie wymogom ogólnym określonym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej3. W zależności więc od tego, w jakiej formie będzie prowadzona działalność biura doradztwa prawnego, wymaga ona wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek prawa handlowego). Zaznaczyć należy, że biuro doradztwa prawnego może być prowadzone w każdej przewidzianej przez prawo formie z wyłączeniem spółki partnerskiej, a więc zarówno na podstawie wpisu do CEIDG, jak i w formie spółek wskazanych w Kodeksie spółek handlowych4: jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej.

 

Doradca prawny może udzielać porad prawnych, sporządzać projekty umów i pism, w tym pism procesowych. Ma on jednak ograniczone możliwości, jeśli chodzi o zastępowanie stron. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby był on pełnomocnikiem strony postępowania administracyjnego przed organami państwowymi i samorządowymi (ale już nie przed sądami administracyjnymi). Zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego5 pełnomocnikiem strony w takim postępowaniu może być bowiem każda osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych.

 

Istotnych ograniczeń co do zastępstwa procesowego doradca prawny doznaje jednak w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego6 może on być pełnomocnikiem procesowym wyłącznie, gdy sprawuje zarząd majątkiem lub interesami strony oraz gdy pozostaje ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. W procesie karnym doradca prawny w ogóle nie może być pełnomocnikiem.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615, z późn. zm.)

2 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 529).

3 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).

4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

6 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 11.12.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - dziesięć =

 

»Podobne materiały

Niedostatek a alimenty

Artykuł definiuje tzw. „stan niedostatku”

 

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – opłaty sądowe. Praktyczne wyjaśnienia

W artykule tym omówiono zasady opłacania pism procesowych w sprawach cywilnych.

 

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej i ich ochrona w tzw. „strefie Schengen”

Artykuł omawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych obywateli Unii Europejskiej na podstawie rozstrzygnięć Konwencji z Schengen.

 

Czas pracy aptek

Prawo farmaceutyczne określa pewne wytyczne co do określania godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych, delegując jednocześnie uprawnienia do regulowania czasu pracy tych aptek na rady powiatów. Uchwała rady powiatu w tym zakresie podejmowana jest po zasięgnięciu opinii wójtów gmin z terenu powiatu ora

 

Co grozi za pomawianie przedsiębiorcy?

Pomawianie przedsiębiorcy jest czynem zabronionym podlegającym odpowiedzialności karnej, przy czym może zostać uznane zarówno za wykroczenie, jak i za przestępstwo. Przedsiębiorca może również kierować żądania do osoby, która go pomówiła, na gruncie prawa cywilnego.

 

Łączenie się spółek kapitałowych

Łączenie się spółek kapitałowych wymaga sporządzenia planu połączenia oraz podjęcia uchwał o połączeniu przez właściwe organy wszystkich łączących się spółek. Konieczne może również okazać się badanie planu połączenia przez biegłego powołanego przez sąd.

 

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w zarządzanym przez niego zbiorze danych. Upoważniony w ten sposób podmiot może jednak przetwarzać dane tylko w takim zakresie, w jaki określone jest to w umowie.

 

Separacja w prawie kościelnym

Autorka objaśnia, czym jest instytucja separacji w prawie kościelnym oraz jakie przesłanki upoważniają do jej uzyskania.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »