Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bilans likwidacji spółki z o.o.

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 06.04.2016

Sporządzenie bilansu likwidacji jest jedną z obowiązkowych czynności, jakich dokonać muszą likwidatorzy spółki z o.o. w postępowaniu likwidacyjnym. Bilans powinien być sporządzony w terminie 15 dni od otwarcia likwidacji.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu spółek handlowych1 (K.s.h.) likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji oraz składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Natomiast zgodnie z art. 281 § 2 K.s.h. – po upływie każdego roku obrotowego likwidatorzy powinni składać zgromadzeniu wspólników również sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto zgodnie z art. 288 § 1 K.s.h. likwidatorzy zobowiązani są sporządzić sprawozdanie likwidacyjne na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, oraz przedstawić to sprawozdanie do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.

 

Likwidatorami zgodnie z art. 276 K.s.h. są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Likwidatorów może ustanowić również sąd, jeżeli rozwiązanie spółki następuje w wyniku wydanego przez niego orzeczenia.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o rachunkowości2 bilans likwidacji spółki z o.o. powinien być sporządzony w ciągu 15 dni od otwarcia likwidacji, które następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnieniem innej przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do których należą:

 

  1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
  2. powzięcie uchwały wspólników o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzonej protokołem sporządzonym przez notariusza;
  3. ogłoszenie upadłości spółki.

 

Na mocy art. 281 § 3 K.s.h. do bilansu likwidacyjnego spółki z o.o. należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Wartość zbywcza to, mówiąc najprościej, cena, jaką można uzyskać przy sprzedaży, a więc realna wartość rynkowa. Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości likwidatorzy powinni przedstawić bilans likwidacji spółki z o.o. radzie nadzorczej spółki lub komisji rewizyjnej, jeżeli organy te zostały ustanowione.

 

 

 

 

___________________________

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.04.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus VII =

 

»Podobne materiały

Przebieg procesu likwidacji spółki z o.o.

Artykuł omawia czynności, jakie należy wykonać w celu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »