Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezrobotny a dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.02.2014

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez starostów powiatowych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy są jedną z form aktywizacji zawodowej osób niepracujących. Jednak aby liczyć na otrzymanie takiej dotacji, trzeba spełnić szereg warunków.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej daje starostom (a w praktyce powiatowym urzędom pracy) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie wykonawcze2. Taka pomoc może być przeznaczona zarówno na samo prowadzenie działalności gospodarczej, jak i na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

 

Warunki jakie musi spełnić bezrobotny, aby otrzymać dotację

 

Przyznanie przez starostę środków na podjęcie działalności gospodarczej jest uznaniowe, co oznacza, że samo złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie gwarantuje jej uzyskania. Ponadto przepisy nakładają szereg warunków, które trzeba spełnić, aby liczyć na taką pomoc. Przede wszystkim trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna we właściwym urzędzie pracy, przy czym większość urzędów pracy wymaga, aby osoby ubiegające się o dotacje posiadały status bezrobotnego przez określony czas przed złożeniem wniosku. Ponadto wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 

 1. nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy,
 2. nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy,
 3. po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy.

 

Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia o:

 

 1. nieotrzymaniu bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 2. nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Kodeksu karnego3 lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary4;
 5. zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy bez jej zawieszania;
 6. niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

Wysokość dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Wysokość dotacji zależy od warunków umowy zawartej przez bezrobotnego ze starostą, jednak nie może ona przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych – 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

 

Umowa o dofinansowanie

 

Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta przez starostę z bezrobotnym. Powinna być ona sporządzona na piśmie oraz zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

 

 1. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 2. wydatkowania otrzymanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem;
 3. złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 4. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania w przypadku:
  1. wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),
  3. podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji,
  5. naruszenia innych warunków umowy;
 5. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług5, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

 

 

 

 

__________________

1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 457)

3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768, z późn. zm.)

5 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.02.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 plus 9 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki