.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie członka zarządu spółki przed emeryturą

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 02.04.2010

Byłem zatrudniony w spółce z o.o. na stanowisku wiceprezesa zarządu spółki – wicedyrektora ds. ekonomicznych. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony. Na mocy uchwały rady nadzorczej zostałem odwołany ze stanowiska członka zarządu, a następnie rozwiązano ze mną umowę o pracę, powołując się na art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Uważam, że było to sprzeczne z prawem. Mam 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych i mniej niż 4 lata do emerytury. Wystąpiłem do sądu pracy, ale pełnomocnik spółki wnioskuje o oddalenie pozwu o przywrócenie do pracy, powołując się na wyrok z 6 maja 2009 r. Sądu Najwyższego (II PK 285/08). Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r. (SK 18/05) mogę domagać się odszkodowania w wysokości utraconych korzyści materialnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pana zapytanie, należy podnieść, co następuje.

 

Podstawa prawna, na którą się Pan powołuje, w zakresie naruszenia przez pracodawcę prawa pracy, tj. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w związku z art. 39 Kodeksu pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), jest w pełni słuszna i zasadna.

 

Tak jak Pan pisze, Pana pracodawcy nie przysługiwało uprawnienie do rozwiązania z Panem stosunku pracy za wypowiedzeniem. Jedyną formą dopuszczalną przez prawo jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy, z gwarancją wynagrodzenia do dnia uzyskania prawa do emerytury.

 

Tym samym rozwiązanie za wypowiedzeniem stanowi bezsprzecznie naruszenie prawa pracy, a co za tym idzie – przysługuje Panu jedno z dwóch roszczeń przewidzianych w art. 56 Kodeksu pracy, tj. roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.

 

Co do przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, to należy podnieść, że przywrócenie takie, wbrew przytaczanej opinii pracodawcy, jest możliwe.

 

Pracodawca, przywołując treść orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2009 r. (sygn. akt: II PK 285/08), rażąco mija się z sensem prawnym stanowiska Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w przywoływanym orzeczeniu rzeczywiście podniósł, że „roszczenie o przywrócenie do pracy na stanowisko członka zarządu nie zasługuje na ochronę i jako takie jest prawnie niedopuszczalne”, jednakże jest to związane bezpośrednio z faktem, że stanowisko członka zarządu nie wynika z umowy o pracę, ale z powołania na stanowisko w spółce zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Tym samym roszczenie o przywrócenie do pracy na stanowisku członka zarządu w spółce wykracza poza zakres roszczeń prawno-pracowniczych (jak zostało wskazane powyżej – zarówno dla powołania, jak i odwołania członka zarządu stosuje się treść Kodeksu spółek handlowych, a nie Kodeksu pracy).

 

Jak słusznie Pan wskazuje, był Pan zatrudniony na stanowisku wicedyrektora ds. ekonomicznych. Właśnie to stanowisko wynika z zawartej pomiędzy stronami umowy o pracę, a co za tym idzie – w sądzie pracy może Pan dochodzić przywrócenia na stanowisko wicedyrektora ds. ekonomicznych, a nie członka zarządu. Właśnie to rozróżnienie stanowi ratio legis przywołanego orzeczenia.

 

W sytuacji, gdy powódka, będąca stroną w omawianym postępowaniu, dochodziła przywrócenia na stanowisko członka zarządu, sąd z przyczyn wskazanych powyżej odmówił jej tego uprawnienia, pozostawiając jedynie możliwość dochodzenia przez powódkę drugiego roszczenia, tj. odszkodowania określonego w art. 56 K.p.

 

W Pana przypadku, jeżeli przedmiot powództwa stanowi przywrócenie do pracy na stanowisku wicedyrektora ds. handlowych, nadal możliwe jest dochodzenie przez Pana roszczenia o przywrócenie oraz alternatywnie roszczenia o odszkodowanie.

 

Co do możliwej wysokości roszczenia odszkodowawczego, to należy podnieść, że Pana interpretacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest słuszna. Zgodnie z hierarchią aktów prawnych zapisy konstytucji stanowią najwyższe polskie prawo. Tym samym żaden z przepisów prawa powszechnego nie może być z nią wprost niezgodny, a także nie może być interpretowany tak, aby interpretacja stała w sprzeczności z tekstem konstytucji.

 

Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny, zapis art. 58 K.p. pozostawia swobodę interpretacyjną, dopuszczając w związku z tym możliwość wykładni prowadzącej do uznania, że niedopuszczalne jest dochodzenie innych roszczeń odszkodowawczych niż określone w art. 58 Kodeksu pracy.

 

Możliwość dokonywania takiej wykładni prawa zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Wskazał on, że „art. 58 w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niż określone w art. 58 Kodeksu pracy, roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej”.

 

A contrario, zgodne z konstytucją jest rozumienie art. 58 K.p. dopuszczające dochodzenie innych roszczeń niż określone w Kodeksie pracy roszczenia odszkodowawcze.

 

Powyższa interpretacja stanowi podstawę do dochodzenia roszczenia, na podstawie art. 58 K.p. w związku z art. 300 K.p. o zapłatę lucrum cessans, czyli korzyści, jakich się Pan spodziewał, a których Pan nie osiągnął ze względu na wyrządzenie Panu szkody.

 

Obie przywołane przez Pana korzyści można zakwalifikować do kategorii korzyści lucrum cessans, ponieważ stanowią one naturalną konsekwencję dalszego Pana zatrudniania do czasu otrzymania prawa do emerytury, za wynagrodzeniem dotychczasowym (vide: art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w związku z art. 39 Kodeksu pracy).

 

Ponieważ bezsporna jest także bezprawność działania pracodawcy w kwestii rozwiązania z Panem stosunku pracy, wszelkie warunki do dochodzenia innych roszczeń niż te wskazane w K.p. zostały spełnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl