.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zadośćuczynienie za bezprawne wykorzystanie zdjęć

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.12.2016

Zauważyłem, iż jedna z firm w prezentacji towaru wykorzystuje moje zdjęcia bez mojej zgody. Wysłałem wiadomość (e-mail) z żądaniem ich usunięcia. Niestety nie dostałem odpowiedzi. Co mogę w tej sytuacji zrobić oraz czy na tym etapie mogę żądać zadośćuczynienia za bezprawne wykorzystanie mojej własności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadośćuczynienie za bezprawne wykorzystanie zdjęć

Fot. Fotolia

Poniżej przedstawiam opinie prawną o ewentualnych możliwościach związanych z bezprawnym wykorzystaniem zdjęć.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przedmiotem prawa autorskiego, które w Pana przypadku ma istotne znaczenie, jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: plastyczne, fotograficzne, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.

 

Utwór w literaturze oraz w orzecznictwie (określany również jako „dzieło”) jest dobrem prawnym, który stanowi przedmiot niematerialny, co z kolei powoduje, że nie jest rzeczą.

 

W treści pytania wskazuje Pan, iż doszło do wykorzystania Pana zdjęć. Niestety nie wskazuje Pan, czy mamy do czynienia ze zdjęciami aranżowanymi, czy też ze zdjęciami tzw. packshot. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję jednak, że mamy do czynienia ze zdjęciami aranżowanymi, bowiem w przypadku packshot ustalenie pochodzenia zdjęcia jest niezmiernie trudne.

 

Powyższe będzie miało dla Pana istotne znaczenie, bowiem powszechnie przyjmuje się, że aby wytwór niematerialny, tj. m.in. zdjęcie można było zakwalifikować jako „utwór” powinny być spełnione następujące wymogi: stanowić rezultat pracy człowieka (twórcy), stanowić przejaw działalności twórczej, mieć indywidualny charakter. Innymi słowy utworem można nazwać jedynie przejaw, wytwór intelektu człowieka, który jest rezultatem działalności o charakterze twórczym (kreacyjnym). Chodzi zatem o to, by każde zdjęcie miało oryginalny charakter, tj. subiektywnie różniło się od innych. Jak podkreśla się w literaturze, „cechę tą często określa się mianem »oryginalności«, która zrealizowana jest wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu. Przedstawiona w art. 1 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych legalna definicja utworu potwierdza, iż zakresem ochrony objęty może być wyłącznie uzewnętrzniony przejaw działalności twórczej, cechujący się oryginalnością i indywidualnością.”

 

Naruszenie autorskich praw majątkowych w opisanym przypadku stanowi takie korzystanie z utworu, tj. Pana zdjęcia, które odbywa się bez zgody podmiotu prawa lub bez zezwolenia wynikającego z ustawy.

 

Zgodnie z art. 79 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych „w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych podmiotowi prawa przysługują roszczenia:

 

1) zaniechania naruszenia,

2) wydania uzyskanych korzyści,

3) zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia,

4) naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione”.

 

Ustawodawca zabezpieczył zatem prawa takich osób jak Pan, w ten sposób, że może dążyć do zminimalizowania negatywnych skutków działań podejmowanych przez pozwanego, tj. naruszającego Pana prawa. Roszczenie powyższe może być przez Pana dochodzone zarówno wówczas gdy dochodzi do naruszenia, jak też wówczas gdy naruszenie takie jest możliwe w przyszłości. W Pana przypadku mamy do czynienia z sytuacją pierwszą, albowiem doszło już do naruszenia.

 

Ponadto może Pan także wystąpić z roszczeniem o wydanie korzyści uzyskanych przez naruszyciela w związku z bezprawnym korzystaniem z utworu.

 

Warto jednak podkreślić, że pojęcie uzyskanych korzyści, o którym mowa powyżej, nie jest tożsame z wszystkimi korzyściami, tj. całym zyskiem netto, który rzekomo miał osiągnąć podmiot wykorzystujący Pana zdjęcia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 1991 r., sygn. akt ACr 215/91, roszczenie to obejmuje tylko te korzyści, które pozostają w normalnym związku przyczynowym z dokonanym naruszeniem.

 

Zamiast roszczenia omówionego powyżej roszczenia podmiot prawa może wystąpić z żądaniem zapłaty w podwójnej, a gdy naruszenie było zawinione w potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia.

 

Jeżeli zdecyduje się Pan na wystąpienie z jednym z powyższych żądań, to na Panu jako na podmiocie prawa ciąży obowiązek wykazania, poza faktem naruszeniem prawa, wysokości szkody, która winna obejmować stratę, jak i utracone korzyści, jak również związek przyczyno-skutkowy pomiędzy wykorzystaniem zdjęcia, a szkodą.

 

Zgodnie z art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy z zakresu ochrony praw autorskich rozpoznają sądy okręgowe miejscowo właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego (tj. osoby naruszającej autorskie prawa majątkowe).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl