Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezpośrednie przekazywanie alimentów pełnoletniemu dziecku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 15.01.2010

Ciąży na mnie obowiązek płacenia alimentów na dziecko, orzeczony przy wyroku rozwodowym. Syn ma 19 lat i do tej pory alimenty przekazywałem na konto matki. Co zrobić, by alimenty trafiały bezpośrednio do syna (na jego konto)? Czy potrzebna jest na to zgoda sądu lub matki dziecka? Czy mogę się kierować uchwałą Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 14/77, OSNCP 1977/7, poz. 106, według której wniosek nie jest potrzebny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bezpośrednie przekazywanie alimentów pełnoletniemu dziecku

Czy alimenty można przekazywać bezpośrednio dziecku po uzyskaniu przez nie pełnoletności?

Uprawnione do alimentów jest Pana dziecko. W orzeczeniu o alimentach matka dziecka jest wskazana jako osoba, która ma odbierać alimenty (co nie oznacza, że to matka dziecka jest osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów). Matka dziecka była bowiem jego przedstawicielem ustawowym oraz sprawowała zarząd nad jego majątkiem. Dziecko aż do osiągnięcia pełnoletniości było reprezentowane przez rodzica. Dlatego też alimenty był Pan zobowiązany płacić matce dziecka.

 

Obecnie dziecko uprawnione do alimentacji jest osobą pełnoletnią, tak więc może Pan przekazywać alimenty synowi bezpośrednio.

 

W wymienionym przez Pana orzeczeniu Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt. III CZP 14/77) stwierdzono, że według wieloletniej i przeważającej praktyki w wyrokach zasądzających alimenty na rzecz osób małoletnich sądy wymieniają także imiennie określonych przedstawicieli ustawowych, którym świadczenia te mają być wypłacane. Prawidłowości tej praktyki nie należy kwestionować, gdyż jest ona niemal powszechna, utrwalona, nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem i odgrywa poważną rolę z praktycznego punktu widzenia.

Zmiana osoby uprawnionej do odbierania alimentów

W toku egzekucji alimentów może dojść do zmiany osoby przedstawiciela ustawowego dziecka lub utraty przez nią tego przymiotu. Sytuacje takie zachodzą najczęściej, gdy wierzyciel uzyskał pełnoletność, zachowując uprawnienia do alimentów; w razie pozbawienia, ograniczenia i zawieszenia władzy rodzicielskiej rodzica wymienionego w wyroku jako przedstawiciel ustawowy dziecka albo zmiany opiekuna czy kuratora lub też na skutek umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powstaje wówczas sprzeczność pomiędzy brzmieniem tytułu wykonawczego (wyroku, w którym ustalono jako osobę uprawnioną przedstawiciela ustawowego, który następnie przestał tym przedstawicielem być) a rzeczywistym stanem prawnym.

 

Należy jednak przyjąć ogólną zasadę, że w przypadku gdy w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, organ egzekucyjny lub organ zobowiązany do wypłaty świadczeń powinien przekazywać alimenty tej osobie.

 

W przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie jemu bezpośrednio. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

Pozew o zmianę orzeczenia o alimentach na dziecko poprzez ustalenie że mają być płacone do rąk pełnoletniego dziecka

W sytuacji, w której wystąpiłby Pan do sądu rodzinnego z pozwem o zmianę orzeczenia o alimentach na dziecko poprzez ustalenie, że alimenty mają być płacone do rąk pełnoletniego dziecka, sąd zapewne, kierując się powyższym orzeczeniem, oddaliłby taki pozew, stwierdzając, że skoro dziecko jest pełnoletnie, to wypłata należnych mu alimentów powinna odbywać się np. na jego konto.

 

Jeżeli zamierza Pan płacić alimenty bezpośrednio, dobrze byłoby wysłać wcześniej do matki dziecka pismo z informacją, że w związku z tym, iż uprawnionym do alimentów jest Pana dziecko, a nie jego matka, będzie Pan płacił alimenty bezpośrednio do rąk dziecka.

Wpłata alimentów na konto pełnoletniego dziecka a złożenie przez matkę wniosku o egzekucję alimentów do komornika

Jeżeli zacznie Pan płacić alimenty dziecku, a matka złożyłaby wniosek o egzekucję alimentów do komornika, to komornik powinien odmówić wszczęcia tej egzekucji, jako że wniosek pochodziłby od osoby nieuprawnionej. Uprawniony do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji jest wierzyciel, a tym zawsze był i jest Pana syn. Matka do czasu ukończenia przez dziecko pełnoletniości reprezentowała dziecko, ale obecnie, skoro dziecko jest pełnoletnie, matka mogłaby go reprezentować wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa.

 

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 listopada 1986 r., sygn. akt. III CZP 40/86 (OSNCP 1987, nr 5-6, poz. 71), „dłużnik przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie – stosownie do okoliczności – w drodze skargi kwestionować czynności komornika w zakresie obciążenia go kosztami egzekucyjnymi (art. 767, 770 k.p.c.)”.

 

Podobnie orzekł Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 9 września 1987 r., sygn. akt. III CRN 233/87, „wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji, gdy dłużnik z tytułem wykonawczym dobrowolnie świadczy alimenty w wymaganej wysokości i ustalonym terminie, sam powinien ponieść wywołane tym postępowaniem koszty egzekucyjne, przysługujące organowi egzekucyjnemu”.

 

I w końcu w uchwale z 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt. III CZP 16/04, Sąd Najwyższy potwierdził powyższe stanowisko, stwierdzając, że rozstrzygnięcie o kosztach niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji należy do sądu rozpoznającego skargę na postanowienie o ustaleniu jej kosztów. Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny, który otrzymał od komornika postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucyjnych i zauważył, iż został nimi obciążony bezzasadnie, powinien niezwłocznie złożyć do sądu skargę na czynności komornika. Jeśli sąd stwierdzi, że faktycznie tak się stało, powinien w tej części czynność komornika uchylić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 0 =

»Podobne materiały

Uznanie dziecka a pozbawienie praw rodzicielskich

Owocem mojego romansu z pewnym mężczyzną jest 3-letni synek. W akcie urodzenia wpisałam przypadkowe imię męskie. Obecnie ojciec dziecka, który nie utrzymuje z nami żadnych kontaktów, zadeklarował, że uzna syna. Jak do tego doprowadzić? Czy mogę go pozbawić jednak praw rodzicielskich? Ojciec zapropon

 

Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego

Mój były partner dobrowolnie płaci alimenty na nasze dziecko. Dowiedziałam się, że można zawrzeć umowę alimentacyjną i nadać jej klauzulę wykonalności, na wypadek gdyby ojciec dziecka przestał płacić te alimenty. Czy w świetle prawa jest jakaś różnica między wyrokiem sądowym a umową notarialną?

 

Spadek po rodzicach męża

Teść zmarł w 1980 r., teściowa w 1999 r. Mąż zmarł 2 miesiące temu. Czy należy mi się spadek po rodzicach męża? Jeśli tak, od czego zacząć załatwianie formalności?

 

Czy można cofnąć zrzeczenie się spadku na rzecz ojca?

Przed czterema laty na sprawie spadkowej podpisałam moje zrzeczenie się na rzecz ojca części domu przypadającej mnie w spadku. Niestety szybko okazało się, że ojcu jedynie zależało na moim podpisie. W tym roku, podczas mojej wizyty u niego posunął się nawet do rękoczynów względem mnie, straszen

 

Czy wójt może unieważnić konkurs na dyrektora szkoły?

Wygrałam konkurs na dyrektora szkoły. Po 2 dniach pani z kuratorium uznała, że konkurs na dyrektora musi być unieważniony, bo zamiast świadectw było zaświadczenie o ukończeniu studiów zarządzanie oświatą z podanym terminem obrony. Konkurs unieważniono przez wójta, ogłoszono drugi. Wójt chce powierzy

 

Faksymile zamiast własnoręcznego podpisu

Moje pytanie dotyczy użycia tzw. faksymile zamiast złożenia własnoręcznego podpisu. Czy pisma adresowane do członków spółdzielni mieszkaniowej mogą być podpisane przez prezesa poprzez faksymile, czy konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu? W szczególności chodzi o informację o rozliczeniu wyd

 

Wymeldowanie i usunięcie wnuka z domu który nadużywa alkoholu

Razem z moją mamą, właścicielką domu, mieszka jej pełnoletni wnuk. Wnuk nadużywa alkoholu, awanturuje się i wygraża, że pozbawi wszystkich życia. Stosuje przemoc psychiczną. Mama czuje się zagrożona i chciałaby, by wyprowadził się z jej domu. Wnuk jest zameldowany w jej domu od urodzenia. Wspólnie z

 

Opłata za grób wstecz

Czy zarządca cmentarza może żądać opłaty za grób za okres 60 lat wstecz (czyli od dnia pochówku)? Czy ewentualne roszczenie uległo już przedawnieniu?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »