Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezpieczeństwo produktu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.02.2014

Za bezpieczeństwo produktów przeznaczonych dla konsumentów odpowiadają przede wszystkim ich producenci. Jednak również dystrybutorzy mają pewne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów reguluje w szczególności ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów1, która wdraża postanowienia unijnej dyrektywy2. Dla niektórych grup produktów wymagania te określać mogą również przepisy szczególne, wydane na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności3.

 

Co należy rozumieć przez produkt bezpieczny?

 

Przepisy ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów stosuje się do:

 

  1. produktów, dla których przepisy odrębne nie określają szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa;
  2. zagrożeń związanych z produktami, dla których przepisy odrębne określają szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jeżeli zagrożenia te nie są objęte przez przepisy odrębne.

 

Innymi słowy, jeżeli jakaś kategoria produktów nie jest objęta szczegółowymi przepisami dotyczącymi tylko tej grupy, przy ocenie bezpieczeństwa należy stosować przepisy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Przykładami produktów, dla których uchwalono odrębne, szczególne przepisy są np. zabawki, czy sprzęt elektryczny.

 

Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy przez „produkt” należy rozumieć rzecz ruchomą nową lub używaną, jak i naprawianą lub regenerowaną przeznaczoną do użytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, że może być używana przez konsumentów, nawet jeżeli nie była dla nich przeznaczona, dostarczaną lub udostępnianą przez producenta lub dystrybutora, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym również w ramach świadczenia usługi. Produktem nie jest jednak rzecz używana dostarczana jako antyk albo jako rzecz wymagająca naprawy lub regeneracji przed użyciem, o ile dostarczający powiadomił konsumenta o tych właściwościach rzeczy.

 

Natomiast „produktem bezpiecznym” jest produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

 

Przy ocenie bezpieczeństwa produktu uwzględnia się:

 

  1. cechy produktu, w tym jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także – biorąc pod uwagę rodzaj produktu – instrukcję instalacji i konserwacji;
  2. oddziaływanie na inne produkty, jeżeli można w sposób uzasadniony przewidzieć, że będzie używany łącznie z innymi produktami;
  3. wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu;
  4. kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze.

 

W praktyce do oceny bezpieczeństwa produktów stosuje się normy zharmonizowane przeniesione do zbioru Polskich Norm, opracowywanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

 

Obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów

 

Podstawowym obowiązkiem producentów jest wprowadzanie na rynek wyłącznie produktów bezpiecznych. Związany z tym jest również obowiązek informacyjny producenta, polegający na dostarczaniu konsumentom informacji w języku polskim:

 

  1. umożliwiających im ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne;
  2. dotyczących możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

Dystrybutorzy produktów również ponoszą w pewnym zakresie odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów. Zgodnie z ustawą są oni między innymi zobowiązani działać z należytą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, w szczególności przez niedostarczenie produktów, o których wiedzą lub o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym, powinni wiedzieć, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa.

 

Nadzór nad bezpieczeństwem produktów

 

Nadzór nad bezpieczeństwem produktów wprowadzanych na rynek polski sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzi on w szczególności postępowania, które mogą zakończyć się wycofaniem produktów niebezpiecznych z obrotu. Natomiast kontrolę poszczególnych produktów u sprzedawców oraz producentów przeprowadza Inspekcja Handlowa. Ustalenia takich kontroli stanowią podstawę do wszczynania postępowań przez Prezesa UOKiK.

 

 

 

 

__________________

1 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.)

2 Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. U. WE Nr L 11/4)

3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.02.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus II =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki