.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Badanie ojcostwa na wniosek 27-letniej córki

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 27.07.2011

Mam 27 lat i niedawno dowiedziałam się, że mężczyzna, który mnie wychowywał, nie jest moim biologicznym ojcem. Jak mogę zgodnie z prawem zmusić wskazanego przez matkę mężczyznę do zrobienia testu sprawdzającego, czy jest moim ojcem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sądowego ustalenia ojcostwa można dochodzić, gdy pochodzenie dziecka od ojca nie wynika ani z domniemania ojcostwa męża matki, ani z uznania dziecka. Domniemanie ojcostwa męża matki zachodzi, jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania, unieważnienia lub orzeczenia separacji (art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w skrócie K.r.io.) – domniemanie to może być obalone tylko w drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Dla powstania domniemania wystarcza nawet jednorazowe zbliżenie w okresie koncepcyjnym, gdyż może ono być wystarczające dla poczęcia dziecka.

 

Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. Do okoliczności tych należy między innymi ciągłość współżycia matki dziecka z innym mężczyzną w zestawieniu z jednorazowym zbliżeniem z mężczyzną pozwanym w procesie o ustalenie ojcostwa.

 

Zgodnie z art. 70 § 1 K.r.io. „dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności”.

 

Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce (jeżeli obydwoje żyją).

 

Ewentualnie w zależności od sposobu ustalenia ojcostwa, w grę może również wchodzić powództwo z art. 81 – „dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia”.

 

Jeżeli zatem jest Pani domniemanym dzieckiem swojego obecnego ojca, to w grę wchodzi powództwem o zaprzeczenie ojcostwa z art. 70 K.r.io., a jeśli została Pani uznana przez swojego ojca przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, to wówczas w grę wchodzi wniosek o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa z art. 81 K.r.io.

 

W ramach postępowania sąd powinien oprzeć się głównie na badaniach porównawczych materiału genetycznego, które wykażą ojcostwo lub jego brak.

 

Ze stosownym pozwem należy wystąpić do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania ojca.

 

Oba wymienione powództwa można wytoczyć wyłącznie na podstawie tego, że mężczyzna, wobec którego istnieje domniemanie ojcostwa (mąż matki) lub który uznał dziecko, nie jest faktycznym biologicznym ojcem.

 

Swoistość terminu do zaprzeczenia ojcostwa przez dziecko pełnoletnie polega na tym, że ma ono charakter obiektywny w tym znaczeniu, że rozpoczyna bieg od daty zdarzenia w postaci osiągnięcia pełnoletności. Nie ma znaczenia fakt i czas powzięcia wiadomości istotnych dla obalenia domniemania z art. 62. Termin do zaprzeczenia ojcostwa kończy swój bieg po upływie trzech lat od osiągnięcia pełnoletności bez względu na to, czy mąż matki figuruje w akcie urodzenia dziecka jako jego ojciec (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10.04.1969 r., sygn. akt II CR 59/69, LexPolonica nr 312116, OSNCP 1970, nr 4, poz.62 i uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 15.11.1968 r., sygn. akt III CZP 85/67, LexPolonica nr 319065, OSNCP 1968, nr 11, poz. 179).

 

Reasumując, w Pani przypadku niestety termin do wniesienia któregokolwiek z wyżej wymienionych powództw minął w momencie, gdy ukończyła Pani 21 lat. Termin ten jest niestety nieprzywracalny. Z pozwem nie może wystąpić również Pani mama ani tata, bowiem zgodnie z art. 80 K.r.io. „po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo”.

 

Co się zaś tyczy prokuratora, to zgodnie z art. 86 Kodeksu „powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego”.

 

Powyższe uprawnienie prokuratora jest całkowicie autonomiczne – oznacza to, że nie można w żaden sposób żądać od prokuratora, aby wystąpił z takim powództwem. Uprawnienie prokuratora do wytoczenia powództwa w omawianych sprawach jest niezależne od stanowiska zainteresowanych osób i nie jest pochodne od ich uprawnień. W tych sprawach prokurator nie występuje na rzecz żadnej z osób uprawnionych w świetle przepisów Kodeksu (patrz orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 03.10.1968 r., sygn. akt II CR 363/68, LexPolonica nr 365283, OSNPG 1972, nr 4, poz. 29 oraz orzeczenie SN z dnia 15.04.1966 r., sygn. akt I CR 54/66, LexPolonica nr 314778, OSNCP 1966, nr 12, poz. 219). Uprawnienie prokuratora do wytoczenia omawianych powództw nie jest ograniczone żadnymi terminami, które odnoszą się do podmiotów uprawnionych z mocy określonych przepisów. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 05.12.1979 r., sygn. akt II CZ 121/79, LexPolonica nr 303490 (OSNCP 1980, nr 6, poz. 124) „powództwo o unieważnienie uznania dziecka [obecnie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa] prokurator wytacza na podstawie własnego, samodzielnego uprawnienia materialnoprawnego. W sytuacji gdy żadnemu z pozwanych nie przysługuje uprawnienie materialnoprawne z tej przyczyny, że termin do wytoczenia tego powództwa bądź upłynął (art. 80), bądź nie nadszedł (art. 81), żaden z tych pozwanych nie może ograniczyć prokuratora w dyspozycji jego uprawnieniem”.

 

W sprawach o ustalenie ojcostwa prokurator, wytaczając powództwo, wskazuje w pozwie dziecko, na rzecz którego wytacza powództwo, oraz pozywa domniemanego ojca dziecka, a jeżeli ten nie żyje – kuratora ustanowionego na jego miejsce (art. 454 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w skrócie K.p.c.). Zgodnie z art. 56 § 1 K.p.c. sąd zawiadamia dziecko o wszczęciu sprawy przez prokuratora i doręcza mu odpis pozwu. „W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa prokurator, wytaczając powództwo, pozywa męża matki dziecka, a jeżeli ten nie żyje – kuratora ustanowionego na jego miejsce, oraz dziecko, jak również matkę dziecka, jeżeli ta żyje” (art. 454 § 2 K.p.c.). W sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa prokurator, wytaczając powództwo, pozywa dziecko oraz mężczyznę, który dziecko uznał, a jeżeli ten nie żyje – kuratora ustanowionego na jego miejsce, a także matkę dziecka, jeżeli ta żyje (art. 454 § 3 K.p.c.). Według orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 14.02.1969 r. (sygn. akt I CR 570/68, LexPolonica nr 356732, OSNCP 1969, nr 10, poz. 186) „prokurator może powództwo o unieważnienie uznania dziecka [obecnie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa] wytoczyć w każdym czasie, i to również z tej przyczyny, że mężczyzna, który dziecko uznał, nie jest jego ojcem”.

 

W Pani sytuacji jedyną możliwością będzie wystąpienie z wnioskiem do prokuratora, aby skierował do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Pismo do prokuratora nie musi mieć żadnej szczególnej formy. Prokurator bowiem sam sformułuje pozew o zaprzeczenie ojcostwa i skieruje go do sądu.

 

W piśmie należy jednak opisać całą sprawę oraz uzasadnić konieczność wystąpienia o zaprzeczenie ojcostwa. Trzeba przy tym pamiętać, jak już wcześniej napisałam, że decyzja o wystąpieniu do sądu z pozwem należy do prokuratora. Nie można mieć gwarancji, że przychyli się on do wniosku.

 

Ocena prokuratora w zakresie złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa zależy od okoliczności każdej sprawy i ma na celu głównie ochronę dobra dziecka lub interesu społecznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl