.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badanie lekarskie nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 26.12.2014

Jestem dyrektorem szkoły i mam nauczyciela co do którego mam wątpliwości, czy w pełni jest zdolny do wykonywania zawodu nauczyciela. Skierowałam pracownika na badania pod kątem zdolności psychologicznych do wykonywania zawodu i wykonał te badania, lecz w innym zakładzie opieki medycznej niż go kierowałam. Postanowiłam się odwołać do WOMP i w wyniku tego cofnięto nauczycielowi 3-letnią zdolność do pracy i dano tylko na 6 miesięcy. Teraz muszę ponownie kierować pracownika na badania i wiem, że ponownie przyniesie zaświadczenie o zdolności do pracy od „swojego lekarza”. Czy mam prawo uznać takie zaświadczenie, czy mogę zwolnić pracownika, jeśli nie przedstawi zaświadczenia lekarskiego z tego miejsca do którego był kierowany?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 Karty Nauczyciela (a także w art. 27 Karty Nauczyciela) ustawodawca nadał dyrektorowi szkoły uprawnienia do kierowania nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. W celu zagwarantowania zgłoszenia się nauczyciela na badania przewidziano zapis ust. 4 pkt 2 Karty Nauczyciela, który zezwala na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem nie zgłaszającym się dwukrotnie bez usprawiedliwienia na zalecone badania okresowe lub kontrolne.

 

Ponadto Kodeks pracy na mocy art. 229 nakłada na pracodawcę obowiązek kierowania pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Muszą być one wykonywane przez lekarzy medycyny pracy o kwalifikacjach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Nie znaczy to jednak, że pracownikowi przysługuje prawo wyboru lekarza do wykonania badania.

 

Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 wskazanej ustawy badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 (m.in. pracodawcę), z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

 

Zawieranie tego typu umów ma na celu w szczególności kontrolę wypełniania przez pracodawców obowiązku zapewnienia pracownikom profilaktycznej ochrony zdrowia, a także umiejscowienie dokumentacji medycznej wszystkich pracowników w jednym miejscu na wypadek konieczności dokonania kontroli stanu zdrowia.

 

Kierowanie pracowników do odrębnych jednostek jest niedozwolone oraz może stanowić podstawę do zakwestionowania badania dokonanego przez wskazaną jednostkę.

 

Adres jednostki, do której pracownik jest kierowany na badania, powinien być wprost wskazany na skierowaniu.

 

Niewypełnienie przez pracownika obowiązku skierowania się na badania okresowe zgodnie ze skierowaniem może stanowić podstawę do uznania działania pracownika jako zamierzone nieprzestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy porządku, a tym samym może stanowić podstawę do rozwiązania z pracownikiem łączącej strony umowy.

 

W ujęciu powyższych przepisów pracownik nie jest uprawniony do przedstawienia pracodawcy zastępczego zaświadczenia. Skierowanie się przez pracownika do innego specjalisty nie stanowi realizacji skierowania, którego istotnym elementem jest określenie placówki mającej dokonać badań (placówki, z którą pracodawca jest związany na podstawie łączącej strony umowy).

 

Zatem pracodawca może nie przyjąć od pracownika zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy wydanego przez inną przychodnię niż wskazana przez pracodawcę oraz może żądać wypełnienia obowiązku udania się na badania okresowe wynikającego ze skierowania zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

 

Tylko wskazana jednostka w myśl ustawy uprawniona jest do wydania pracownikowi danego pracodawcy zaświadczenia o możliwości pracy na określonym stanowisku.

 

Ze względu na wskazany wymóg Państwowa Inspekcja Pracy może nie uznawać zaświadczenia wydanego przez jednostkę inną, aniżeli wskazana powyżej, a tym samym pracodawca jest uprawniony do konsekwentnego egzekwowania przeprowadzenia badań we wskazanej przez niego jednostce.

 

Pamiętać także należy, że uzyskanie badania okresowego wynika z obowiązku pracodawcy i związanego z nim obowiązku pracownika. Dlatego też pracownik winien się dostosować do warunków spełnienia swojego obowiązku (wykonanie określonych badań, na określone stanowisko, w określonym ośrodku medycyny).

 

Niezależnie od wykonania badań w prywatnej placówce, w myśl wskazanych przepisów, pracodawca może odmówić ich przyjęcia, kierując na badania w wyznaczonym przez siebie ośrodku medycznym.

 

Odebranie przez pracodawcę zaświadczenia z wynikami badań okresowych wystawione przez inną jednostkę medyczną aniżeli ta, z którą pracodawca ma podpisaną umowę, stanowić będzie naruszenie przez pracodawcę umowy łączącej go ze wskazaną jednostką medyczną, w zakresie niekierowania pracowników, co do których istnieje obowiązek kontroli.

 

Pracownik nie może zmusić pracodawcy do odebrania zaświadczenia, a tym samym do zwolnienia się z obowiązku wykonania badań w określonej placówce medycznej na szkodę pracodawcy.

 

Co podnoszą także inni przedstawiciele praktyki, zaliczenie na poczet badań okresowych, badań wykonanych przez pracownika w innej jednostce medycznej, zdaje się być dopuszczalne jedynie w przypadku, kiedy zakład pracy nie posiada podpisanej umowy z zakładem opieki zdrowotnej, czy lekarzem medycyny pracy podejmującym praktykę indywidualną.

 

Wobec powyższego należy uznać, że powinien Pan skierować nauczyciela na badanie po raz kolejny. Jeśli nauczyciel nie przyniesie zaświadczenia od lekarza, do którego otrzymał skierowanie, może Pan uznać, że bez usprawiedliwienia nie stawił się na badanie i skierować go na nie ponownie. W przypadku kolejnego niestawienia się na badania do lekarza, do którego miał skierowanie, może go Pan zwolnić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »