.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aukcje – nietypowy towar

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 07.05.2008

Zajmuję się preparowaniem ptaków i chciałbym sprzedawać moje wyroby na internetowych serwisach aukcyjnych. Czy potrzebne mi są jakiekolwiek zezwolenia np. rejestracja działalności gospodarczej? Doszły mnie słuchy, że może to być zwolniona z podatku działalność o charakterze artystycznym. Podsumowując: jakie warunki muszę spełnić, by sprzedawać moje wyroby na aukcjach internetowych nie łamiąc przy tym prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Przedsiębiorcą zaś, w rozumieniu cytowanej ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przytoczonego wyżej art. 2.

 

Stosownie do art. 7 ustawy Prawo działalności gospodarczej – przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, zaś przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

W świetle przytoczonych przepisów nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia definicji działalności gospodarczej nie ma znaczenia, do jakiego rodzaju działalności – wymienionego w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. handel czy produkcja), jak i niewymienionego w tym przepisie (np. zawodowa działalność artystyczna) – zakwalifikujemy określoną działalność. Jeśli tylko spełnia ona warunki w postaci:

  • zawodowego charakteru (zatem nie amatorskiego, nie okazjonalnego) działalności;
  • podporządkowania się zasadom racjonalnego gospodarowania (regułom opłacalności i zysku);
  • powtarzalności działań (standaryzacja transakcji, seryjność produkcji, stała współpraca);
  • uczestnictwa w obrocie gospodarczym – stanowi ona działalność gospodarczą i wymaga zarejestrowania.

 

W polskim prawie nie funkcjonuje żadne zwolnienie od powyższego obowiązku dla działalności artystycznej – nie przesądzając tutaj, czy spełnia Pan kryteria takiej działalności.

 

Pana działalność, nawet kwalifikując ją jako artystyczną, nie podlega również zwolnieniu z podatku dochodowego. W art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wymienione, podlegające opodatkowaniu przychody z działalności wykonywanej osobiście, do której zalicza się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej (art. 13 ust. 1 pkt 1).

 

Sprzedaż towarów, które ma Pan zamiar produkować, będzie zwolniona z VAT-u tylko na ogólnych zasadach, tj. gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł.

 

Co do zezwoleń, jakich wymaga prowadzenie planowanej przez Pana działalności, uprzejmie informuję, że pozyskiwanie zwierząt (jako istot żywych) wolno żyjących (tj. zwierząt nieudomowionych, żyjących w warunkach niezależnych od człowieka) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów. Zezwolenie takie wydaje się, jeżeli zwłoki zwierząt będą preparowane wyłącznie w celu naukowym: dydaktycznym lub edukacyjnym (art. 22 ustawy o ochronie zwierząt).

 

Równocześnie rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, w stosunku do dziko występujących zwierząt:

  1. objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
  2. objętych ochroną częściową

– wprowadzono całkowity zakaz ich zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych (§ 6 pkt 9).

 

Na zasadach wyjątku zakaz, o którym mowa w cyt. § 6 pkt 9, nie dotyczy zwierząt objętych ochroną częściową – które mogą być pozyskiwane – wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia (nie ma tam jednak wymienionych żadnych ptaków).

 

Na marginesie tylko wspomnę, że wojewoda, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić na terenie województwa, na czas określony, ochronę gatunków roślin, zwierząt lub grzybów nieobjętych ochroną określoną w wyżej cytowanych przepisach, a także odstępstwa od tej ochrony. Dlatego sugeruję zbadanie tej okoliczności na obszarze Pana województwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton