Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Archiwizowanie dokumentacji medycznej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 22.04.2014

Spółka partnerska, która przez 10 lat prowadziła działalność medyczną (grupową praktykę specjalistyczną), ulega rozwiązaniu. Kto ma obowiązek archiwizowania dokumentacji medycznej (z tego, co wiem, należy ją przechowywać przez 20 lat)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Do spółki tej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. A te z kolei stanowią, że „księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy” (art. 84 §3 Kodeksu spółek handlowych – w skrócie: K.s.h.).

 

W spółce partnerskiej są jej wspólnicy (partnerzy), którzy wykonują wolny zawód w ramach tejże spółki, a nie samodzielnej praktyki lub w innej formie prawnej. Partnerzy wykonują zawód w ramach działalności leczniczej jako grupowa praktykę lekarską. Każdy z nich tworzy własną dokumentację medyczną. Co do zasady dokumenty i księgi spółki partnerskiej po jej likwidacji przechowywane są przez wskazanego wspólnika (który musi na to wyrazić zgodę) lub osobę trzecią na podstawie stosownej umowy. Przy braku zgody przechowawca wskazywany jest przez sąd rejestrowy.

 

Wśród ksiąg i dokumentów spółki znajduje się także dokumentacja medyczna. W odniesieniu do niej obowiązują przepisy szczególne, regulujące zagadnienie przechowywania dokumentacji medycznej po likwidacji podmiotu leczniczego.

 

Stosownie do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, stanowiące:

 

„§ 76. 1. W przypadku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej miejsce przechowywania dokumentacji określa:

1) podmiot, który utworzył zakład;

2) organ prowadzący rejestr zakładów opieki zdrowotnej, w przypadku, gdy wykreślenie zakładu z rejestru nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej;

2. Jeżeli zadania zlikwidowanego zakładu opieki zdrowotnej przejmuje inny podmiot, podmiot ten przejmuje dokumentację tego zakładu”.

 

W przypadku podmiotu leczniczego do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane dotyczące m.in. miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego.

 

W przypadku praktyki zawodowej (indywidualnej, grupowej) do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane dotyczące m.in. miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej przez lekarza.

 

Ustawa o działalności leczniczej wskazuje, że „działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie:

 

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska”.

 

Zatem kwestia archiwizacji i przechowywania dokumentacji medycznej po likwidacji spółki partnerskiej jest zmartwieniem:

 

  • w zakresie ksiąg i dokumentacji innej niż medyczna – spółki;
  • w zakresie dokumentacji medycznej partnerów – partnerów w spółce.

 

Każdy z nich wskazał już przy wpisywaniu do rejestru miejsce miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia przez siebie działalności leczniczej.

 

Z uwagi na brzmienie rozporządzenia można uznać, że w przypadku likwidacji grupowej praktyki lekarskiej dokumentacja medyczna powinna być przekazana organowi prowadzącemu rejestr praktyk zawodowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + dziewięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki