Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Arbitraż przed sądem polubownym

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.04.2016

Sądy arbitrażowe (polubowne) mogą być powołane w celu rozstrzygnięcia sporu o prawa majątkowe lub prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Arbitraż przed sądem polubownym jest możliwy pod warunkiem zawarcia przez strony sporu umowy w postaci zapisu na sąd polubowny.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Arbitraż przed sądem polubownym jest jednym ze sposobów alternatywnego w stosunku do sądownictwa powszechnego rozwiązywania sporów. W całości został on uregulowany w części piątej Kodeksu postępowania cywilnego*.

 

Zgodnie z art. 1157 K.p.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

 

Zapis na sąd polubowny

 

Zgodnie z art. 1161 § 1 K.p.c. poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (zapis na sąd polubowny). Bezskuteczne są postanowienia zapisu na sąd polubowny naruszające zasadę równości stron, w szczególności uprawniające tylko jedną stronę do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym przewidzianym w zapisie albo przed sądem.

 

Zapis na sąd polubowny może wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na sąd polubowny.

 

Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. Wymaganie dotyczące formy zapisu na sąd polubowny jest spełnione także wtedy, gdy zapis zamieszczony został w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść. Powołanie się w umowie na dokument zawierający postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spełnia wymagania dotyczące formy zapisu na sąd polubowny, jeżeli umowa ta jest sporządzona na piśmie, a to powołanie się jest tego rodzaju, że czyni zapis częścią składową umowy.

 

Zgodnie z art. 1163 § 1-2 K.p.c. zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej, spółdzielni lub stowarzyszenia zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki, wiąże spółkę oraz jej wspólników.

 

Arbitraż przed sądem polubownym możliwy jest również w sporach z zakresu prawa pracy – w takim przypadku zapis na sąd polubowny może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej.

 

Miejsce arbitrażu przed sądem polubownym wskazują strony, a w razie braku takiego wskazania określa je sąd polubowny, biorąc pod uwagę przedmiot postępowania, okoliczności sprawy i dogodność dla stron. Jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym nie zostało określone przez strony ani przez sąd polubowny, uważa się, że miejsce tego postępowania znajdowało się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy na tym terytorium wydane zostało orzeczenie kończące postępowanie w sprawie.

 

Skład sądu polubownego

 

Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów (arbitrów) sądu polubownego (w przypadku stałych sądów polubownych liczbę ten może określać regulamin sądu). W braku takiego określenia powołuje się sąd polubowny w składzie trzech arbitrów. Postanowienia umowy przyznające jednej ze stron więcej uprawnień przy powołaniu sądu polubownego są bezskuteczne.

 

Zgodnie z art. 1170 § 1 K.p.c. arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Arbitrem nie może być sędzia państwowy, przy czym nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

 

Strony mogą uzgodnić sposób powołania arbitrów (w stałych sądach polubownych sposób powołania arbitrów może wynikać z regulaminu sądu). W braku takiego uzgodnienia arbitrów powołuje się w sposób następujący:

 

 1. jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny składający się z nieparzystej liczby arbitrów, każda ze stron powołuje równą liczbę arbitrów, a następnie arbitrzy powołują arbitra przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub arbitrów w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania drugiej strony, aby to uczyniła, lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony nie powołali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia ich powołania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczącego powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron;
 2. jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez jedynego arbitra, a w terminie miesiąca od dnia, w którym jedna ze stron zwróciła się o wspólne powołanie arbitra, strony tego nie uczyniły, arbitra powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron;
 3. jeżeli sprawa ma być rozpoznawana przez sąd polubowny składający się z parzystej liczby arbitrów, każda ze stron powołuje równą liczbę arbitrów, a arbitrzy wybierają ze swego grona przewodniczącego; jeżeli strona nie powoła arbitra lub arbitrów w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania drugiej strony, aby to uczyniła, lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony nie wybrali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od dnia ich powołania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczącego powołuje sąd na wniosek którejkolwiek ze stron.

 

Strona lub strony mogą powołać także arbitra zastępczego na wypadek śmierci, ustąpienia, odwołania (wygaśnięcia powołania) arbitra przez nie wyznaczonego.

 

Jeżeli według umowy stron arbitra lub arbitra przewodniczącego ma powołać osoba trzecia, która nie dokonała tego w terminie przez strony określonym, a gdy strony tego terminu nie określiły, w terminie miesiąca od dnia wezwania jej, aby to uczyniła, każda ze stron może wystąpić do sądu z wnioskiem o powołanie arbitra lub arbitra przewodniczącego, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

Postępowanie przed sądem polubownym

 

Na mocy art. 1183 K.p.c. w postępowaniu przed sądem polubownym strony powinny być traktowane równoprawnie. Każda ze stron ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie. Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, strony mogą uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sąd polubowny może co do zasady prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. Sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem.

 

Wyrok sądu polubownego

 

Zgodnie z art. 1197 § 1-2 K.p.c. wyrok sądu polubownego powinien być sporządzony na piśmie, zawierać motywy rozstrzygnięcia i podpisy arbitrów, którzy go wydali. Jeżeli wyrok jest wydany przez sąd polubowny rozpoznający sprawę w składzie trzech lub więcej arbitrów, wystarczą podpisy większości arbitrów z podaniem przyczyny braku pozostałych podpisów.

 

Wyrok powinien wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie którego go wydano, zawierać oznaczenie stron i arbitrów, a także określać datę i miejsce wydania. Gdy każdy z arbitrów podpisuje wyrok w innym państwie, a strony nie określiły miejsca wydania wyroku, miejsce to określa sąd polubowny.

 

Sądy polubowne w sporach konsumenckich

 

Arbitraż przed sądem polubownym został całościowo uregulowany w części piątej Kodeksu postępowania cywilnego. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w niedługim czasie możemy się spodziewać wejścia w życie szczególnej ustawy regulującej pozasądowe rozwiązywanie w sporach konsumenckich (w tym arbitraż), czyli w sporach pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi nabywającymi od tych przedsiębiorców towar lub usługę w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (zwana dalej „ustawą o ADR”), będąca obecnie na etapie projektu rządowego, regulować będzie nie tylko arbitraż przed sądem polubownym w takich sporach, ale również postępowania quasimediacyjne. Oczywiście do polubownych sądów konsumenckich zastosowanie w dalszym ciągu będą miały przepisy K.p.c., które w pewnym zakresie uszczegóławiać będzie ustawa o ADR.

 

Zgodnie z projektem ustawy o ADR, ustawę tę będzie stosować się do rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym za siedzibę przedsiębiorcy uznawać będzie się:

 

 1. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
 2. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – siedzibę jej organu zarządzającego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności miejsce, w którym znajduje się jej oddział lub zakład.

 

Ustawa o ADR określi ramy prawne dla tworzenia lub przeorganizowania już istniejących stałych sądów polubownych rozpatrujących spory konsumenckie (takimi sądami są np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, czy Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej). Istotnym novum, które wprowadzić ma ustawa o ADR, jest pewien rodzaj domniemanej zgody przedsiębiorcy na rozpatrzenie sprawy przez sąd arbitrażowy. Zgodnie bowiem z art. 30 projektowanej ustawy, w przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, przedsiębiorca zobowiązany będzie przekazać konsumentowi na piśmie lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

 

 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego albo zgodzie na udział w takim postępowaniu (w tym przypadku przedsiębiorca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym, w szczególności sądzie polubownym, właściwym dla danego przedsiębiorcy) albo
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego.

 

Niezłożenie przez przedsiębiorcę żadnego oświadczenia będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego.

 

Projekt ustawy o ADR wprowadza również pewne szczególne wymagania co do kwalifikacji arbitrów wchodzących w skład konsumenckich sądów polubownych, które będą mogły zostać jeszcze bardziej zaostrzone w aktach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 projektu ustawy o ADR osoby prowadzące postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich będą musiały posiadać wiedzę i umiejętności w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jak również co najmniej ogólną znajomość prawa. Ponadto podmiot prowadzący arbitraż przed sądem polubownym będzie zobowiązany zapewnić, aby osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich działały w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności aby:

 

 1. sprawowały swoją funkcję przez z góry wyznaczony okres, zwany dalej „kadencją”;
 2. nie mogły przyjmować jakichkolwiek instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od którejkolwiek ze stron sporu lub ich przedstawicieli;
 3. ich wynagrodzenie nie było uzależnione od wyniku danego postępowania;
 4. mogły zostać pozbawione pełnienia funkcji przed upływem kadencji wyłącznie na podstawie obiektywnych przesłanek.

 

 

 

 

________________________

*Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.04.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 - osiem =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki