Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aport udziałów

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.08.2012

Wnoszę swoje udziały z firmy „X” jako aport do firmy „Y” (obejmując jej pakiet większościowy). Wartość udziałów wyceniłem według wartości rynkowej, jest ona sporo większa od wartości podstawowego kapitału zakładowego i wartości księgowej. Wycena została dokonana rzetelnie, w oparciu o aktualny przelicznik. Czy taki aport udziałów będzie miał jakiś skutek podatkowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak Pan opisuje, udziałowiec spółki z o.o. „X”, wnosi aportem swoje udziały do spółki z o.o. „Y”, w zamian obejmując udziały w spółce „Y”. Pana interesują głównie konsekwencje dla osoby fizycznej dysponującej udziałami, słusznie, bowiem aport udziałów spółki „X” – w zamian za co udziałowiec spółki „X” obejmuje udziały w spółce „Y” – powoduje powstanie przychodu podatkowego dla tego udziałowca.

 

„Źródłami przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych są:

 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony);

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 art. 10:

 

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

 

9) inne źródła”.

 

Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. nominalną wartość udziałów w spółce, mającej osobowość prawną, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Innymi słowy, przychodem z aportu udziałów w spółce „X” do spółki „Y” jest wartość nominalna udziałów w spółce „Y”.

 

Przychodem tym zatem nie jest wycena, której dokonał Pan w oparciu o zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji, a nominalna wartość udziałów objętych w spółce „Y”.

 

Od dochodu uzyskanego m.in. z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem tym jest m.in. różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną (w podanym stanie faktycznym wartość nominalna udziałów objętych w spółce „Y”) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1E – wynika to wprost z art. 30B ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Właściwy do rozliczenia jest druk PIT-38.

 

Jaki jest koszt w opisanym przez Pana przypadku, zależy od sposobu, w jaki objął Pan udziały w spółce „X”.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 ustawy „w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości wartości:

 

 1. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć,
 2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z ust.1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

  – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni”.

 

Warto dodać, że ust.1 fart. 22 stanowi, iż „w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 

1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

2) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia”.

 

Konkludując, w uproszczeniu, przychodem jest wartość nominalna udziałów w spółce „Y”, a koszt zależy od sposobu, w jaki objął Pan udziały, na ogół jednak kosztem jest jedynie wartość nominalna udziałów (tu w spółce „X”). Przy objęciu w spółce „Y” udziałów o wartości nominalnej wielokrotnie wyższej niż wartość nominalna udziałów w spółce „X” – zakładając, że ta zasada będzie miała u Pana zastosowanie w opisanym aporcie udziałów – wystąpi znaczny dochód do opodatkowania 19% stawką podatku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V plus 0 =

»Podobne materiały

Wniesienie aportem nieruchomości do spółki z o.o.

Jak wygląda kwestia opodatkowania wniesienia aportu w postaci działki budowlanej do spółki z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego? Jakie obowiązki podatkowe wynikną z aportu dla spółki oraz dla udziałowców, gdy działka stanowi obecnie własność dwóch osób, przy czym jedna z nich je

 

Sprzedaż części nieruchomości wniesionej aportem do spółki

Czy sprzedaż części nieruchomości wniesionej aportem przez spółkę z o.o. do spółki z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęte udziały jest opodatkowana podatkiem dochodowym i VAT? Aport wniesiony został w 2013 r., miał postać zorganizowanej części przedsiębiorstwa (by

 

Podatek VAT od aportu – czy wartość aportu zawiera VAT?

Gmina na rzecz spółki ciepłowniczej wniosła aportem – w zamian za objęcie udziałów – używane węzły cieplne. Wycena węzłów w łącznej kwocie 96 841 zł wynikała z ewidencji księgowej jako wartość netto. Kwota ta w akcie notarialnym również została ustalona jako kwota netto. Czy jako po

 

Aport wartości niematerialnej i prawnej

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna i do mojej działalności wprowadziłem wartość niematerialną i prawną, którą sam wykonałem i wyceniłam na pewną kwotę. Teraz tę wartość chcę wnieść do spółki z o.o. aportem w tej samej wartości. Czy będziemy mieć do czynienia z podatkiem dochodowym?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »