Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 04.06.2013 • Zaktualizowane: 04.06.2013

Artykuł omawia istotę instytucji prawnej apelacji w postępowaniu cywilnym oraz warunki skutecznego wniesienia takiego środka odwoławczego.

Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, służącym do zaskarżenia merytorycznych orzeczeń sądów pierwszej instancji (w procesie – wyroków, zaś w postępowaniu nieprocesowym – postanowień). Funkcją apelacji nie jest jednak – co często pokutuje w powszechnym odczuciu – powtórzenie całego postępowania przeprowadzonego przed sądem pierwszej instancji, ale ponowienie i uzupełnienie go w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wszechstronnego sprawdzenia (skontrolowania) zasadności oraz legalności (zgodności z prawem) zaskarżonego orzeczenia w granicach określonych przez wnoszącego apelację.

 

Instytucję prawną apelacji regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), a konkretniej przepisy art. 367-391 K.p.c.

 

Apelacja jest w swojej istocie przede wszystkim pismem procesowym (art. 126 K.p.c.) i, jak każde pismo procesowe, musi zawierać:

 

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu;
 3. oznaczenie rodzaju pisma;
 4. wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od niej zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna;
 5. osnowę (treść) wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 7. wymienienie załączników.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Do apelacji należy ponadto dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem go nie złożył.

 

Równocześnie jednak z charakteru apelacji, jako środka odwoławczego, wynikają pewne szczególne wymogi, którym winna ona czynić zadość:

 

 1. oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
 2. zwięzłe przedstawienie zarzutów,
 3. uzasadnienie zarzutów,
 4. powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,
 5. wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia (art. 368 K.p.c.).

 

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie uregulowanych apelacja podlega opłacie sądowej w takiej wysokości jak pozew.

 

Apelację odpowiadającą wszystkim wyżej wymienionym warunkom wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok (nie zaś bezpośrednio do sądu, który ma sprawę rozpatrzyć), w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Trzeba w tym miejscu wskazać, że zasadniczo sąd sporządza uzasadnienie wyroku tylko na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Dopiero kilka miesięcy temu dodano w K.p.c. przepis, zgodnie z którym termin na złożenie apelacji uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację bezpośrednio do sądu drugiej instancji. W takim wypadku sąd ten niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

 

Po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej instancji. Strona przeciwna zaś może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia jej apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

 

Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje merytorycznie sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny (art. 367 § 2 K.p.c.).

 

W postępowaniu apelacyjnym zasadą jest rozpoznanie sprawy na rozprawie, w ramach posiedzenia jawnego, o terminie i miejscu której sąd zawiadamia strony (art. 375 K.p.c.).

 

W kontekście wspomnianej możliwości przywoływania nowych faktów i dowodów w postępowaniu apelacyjnym należy wspomnieć, że jest ona istotnie ograniczona. Otóż sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później, którą to okoliczność strona jest zobowiązana wykazać (art. 381 K.p.c.). Co więcej, w postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jednakże w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się (np. w sprawach o czynsz najmu) można nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy.

 

Co do palety możliwych rozstrzygnięć sądu drugiej instancji należy wspomnieć, że może on:

 

 1. oddalić apelację, jeżeli jest bezzasadna;
 2. w razie uwzględnienia apelacji zmienić zaskarżony wyrok i orzec merytorycznie co do istoty sprawy;
 3. w razie stwierdzenia nieważności postępowania (np. gdy strona została pozbawiona możności obrony swych praw) zawsze uchylić zaskarżony wyrok, znosząc postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością, i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania;
 4. jeżeli pozew ulega odrzuceniu (np. gdy o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest już w toku) albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania (np. gdy apelacja została cofnięta), zawsze uchylić wyrok oraz odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie;
 5. wreszcie uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

 

Warto wspomnieć, co ma duże znaczenie praktyczne oraz taktyczno-procesowe, że sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna również wniosła apelację (art. 384 K.p.c.).

 

Sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu wyrok, jednakże gdy apelację oddalono, uzasadnienie sąd sporządza tylko wówczas, gdy strona zażądała doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem (czyli na wniosek). Uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji ma istotne znaczenie w razie planowanego wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego.Stan prawny obowiązujący na dzień 04.06.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem plus 2 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Przywrócenie terminu procesowego

Artykuł omawia zagadnienia związane z przywróceniem terminu procesowego w postępowaniu cywilnym.

Zasady ponoszenia kosztów procesu w postępowaniu cywilnym

Artykuł omawia główne zasady, jakie obowiązują przy rozdziale kosztów postępowania w procesie cywilnym.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »