Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Anulowanie zamówienia przez zleceniodawcę – co robić?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 14.02.2012

Nie prowadzę działalności gospodarczej, ale rok temu otrzymałem od pewnej firmy zamówienie na wykonanie programu komputerowego. Po ukończeniu pracy miałem otrzymać umowę i udzielenie licencji. Z czasem kontakt stawał się coraz rzadszy, mimo że potrzebowałem wielu danych do pisanego programu. Ostateczna wersja była niepełna, bo nie otrzymałem wielu koniecznych informacji. Zleceniodawca wezwał mnie do niezwłocznego naprawienia programu (wciąż ignorując moje prośby o dane), a kilka dni później poinformował, że anuluje zamówienie. Co powinienem zrobić? Chcę otrzymać odszkodowanie lub kontynuować współpracę. Czy pozew powinienem wytoczyć na podstawie Kodeksu cywilnego, czy Kodeksu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że w opisanej sytuacji wątpliwe wydaje się w ogóle uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od zawartej z Panem umowy, a zatem wciąż aktualne jest Pańskie roszczenie o zapłatę umówionego wynagrodzenia za wykonany program komputerowy.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 455 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania”.

 

Ponadto, stosownie do treści art. 491 § 1 K.c., „jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.

 

Jak z kolei wskazuje się w doktrynie, wierzyciel nie jest uprawniony do jednostronnego oznaczania w wezwaniu terminu spełnienia świadczenia. Termin ten określa sama ustawa. Art. 455 bowiem wyraźnie stanowi, że dłużnik ma spełnić świadczenie „niezwłocznie” po wezwaniu go do wykonania. Termin „niezwłocznie” oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu. Nie można go utożsamiać z terminem natychmiastowym. Brak jest też podstaw do uznania, że w typowych sytuacjach, gdy z okoliczności nic innego nie wynika, należy przyjmować, że spełnienie świadczenia oznacza spełnienie w terminie 14 dni od wezwania (tak np. nietrafnie Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 28.05.1991 r., sygn. akt II CR 623/90). Przy ocenie omawianego problemu bowiem nie można pomijać wskazań zawartych w art. 354 § 1 i art. 355 K.c. W praktyce czas niezbędny dłużnikowi do niezwłocznego wykonania zobowiązania kształtować się będzie niejednolicie. Spełnienie świadczenia stosownie do wezwania uzależnione może być nieraz od przedsięwzięcia różnych, zawiłych często, czynności natury kasowej i księgowej. Bywa, że zachodzi konieczność rozpakowania towaru, sporządzenia protokołu szkody czy też dokonania badań laboratoryjnych (art. 544 § 2). Wszystkie te okoliczności rzutują więc na czas, jaki jest potrzebny dłużnikowi do dostosowania się do wezwania wierzyciela.

 

Mając zatem na uwadze tę okoliczność, że wykonanie przez Pana w pełni funkcjonalnego programu było niemożliwe bez pełnej współpracy ze strony zamawiającego, wyznaczenie Panu tak krótkiego terminu do usunięcia błędów i uzupełnienia programu nie może być uznane za wystarczające do „niezwłocznego” wykonania przez Pana Pańskiego zobowiązania. Oznacza to zatem, iż dopóki zamawiający nie dostarczy Panu wszystkich niezbędnych informacji i pomocy w celu ukończenia programu, nie można mówić o tym, że minął Panu termin na wykonanie zobowiązania, a zarazem nie zachodzą po stronie zamawiającego przesłanki do odstąpienia od zawartej z Panem umowy.

 

Wobec powyższego należy uznać, że zawarta przez Pana umowa z zamawiającym jest wciąż aktualna, a Panu należy się wynagrodzenie za wykonany program komputerowy.

 

Idąc dalej, w zaistniałej sytuacji, tj. wobec braku współpracy ze strony zamawiającego w zakresie udzielenia Panu niezbędnej pomocy przy opracowywaniu programu, to Panu przysługiwać może ewentualne prawo odstąpienia od umowy i naprawienia przez zamawiającego powstałej z tego tytułu szkody, czyli pokrycia kosztów Pańskiej dotychczasowej pracy, co znajduje swoje uzasadnienie w wyżej wspomnianym przepisie art. 491 § 1 K.c.

 

Dlatego też powinien Pan właśnie wystosować odpowiednie pismo do zamawiającego, wskazujące na brak podstaw do odstąpienia przez zamawiającego od zawartej z Panem umowy oraz wzywające go do dostarczenia Panu wszelkich niezbędnych danych i informacji potrzebnych do ukończenia i uzupełnienia programu, wyznaczając zamawiającemu do tego odpowiedni termin. W piśmie tym powinno znaleźć się również zastrzeżenie, że uchybienie temu terminowi skutkowało będzie odstąpieniem przez Pana od zawartej umowy i żądaniem zapłaty wynagrodzenia za dotychczasową pracę nad zamówionym programem.

 

Pismo takie należy wysłać listem poleconym, zachowując dla siebie jeden jego egzemplarz oraz dowód nadania na potrzeby ewentualnego przyszłego procesu sądowego o zapłatę.

 

W przypadku uchylania się zamawiającego od zapłaty należnego Panu wynagrodzenia będzie mógł Pan wystąpić do sądu ze swoim roszczeniem zarówno tradycyjną drogą, jak i w drodze postępowania elektronicznego, które uregulowane jest przepisami art. 50528-50537 Kodeksu postępowania cywilnego. Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku stwierdzenia przez sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (konieczność przeprowadzenia rozprawy) oraz wniesienia przez zamawiającego sprzeciwu od wydanego przez sąd nakazu zapłaty, sprawa zostanie skierowana do postępowania zwyczajnego i sąd wyznaczy w tym celu rozprawę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki