Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja środków trwałych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.08.2013

Zakupiłem samochód „z kratką” na firmę jednoosobową w 2010 r., który został wciągnięty do ewidencji środków trwałych w lutym 2012 r. Pierwsze faktury za paliwo są z września 2012 r. Samochód był wcześniej używany do celów związanych z prowadzeniem firmy, ale faktury się zagubiły, a innych dowodów nie ma. Od kiedy należało amortyzować auto i zaliczać w koszty tę amortyzację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) stanowi, że: „amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c ww. ustawy, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

 

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

 

3) inne przedmioty

 

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi”.

 

Art. 22d ust. 2 ustawy o PIT wskazuje zaś, że: „Składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4”.

 

Zgodnie z art. 22h ust. 1 ustawy o PIT: „odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

 

1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;

 

2) od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której mowa w niniejszym punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu;

 

3) od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku;

 

4) od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

 

Natomiast art. 22n ust. 4 stanowi, że: „Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4”.

 

Konkludując, należy stwierdzić, że odpisów amortyzacyjnych należało dokonywać począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wprowadzono do ewidencji, to zaś powinno mieć miejsce w miesiącu przekazania do użytkowania, ponieważ późniejszy termin stanowi ujawnienie. Skoro wciągnięto samochód do ewidencji środków trwałych w lutym 2012 r., niezależnie od tego, czy wprowadzono go, czy ujawniono, to od marca 2012 r. należało dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

 

Brak faktur za paliwo nie jest tu moim zdaniem przeszkodą, aczkolwiek w razie ewentualnej kontroli konieczne może okazać się dowiedzenie, że samochód był użytkowany (można to uczynić jednak np. dowodem ze świadka lub innymi niż faktury za paliwo dokumentami).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - VIII =

»Podobne materiały

Amortyzacja środka trwałego

Jestem właścicielką (własność hipoteczna przekształcona w 2008 r.) mieszkania i garażu. Po odziedziczeniu mieszkania w 2007 r. poczyniłam w nim konieczne remonty i wkrótce zaczęłam je wynajmować. Od 2010 r. nie jest to już najem okazjonalny. Najemcy wysyłam rachunki za odstępne + za opłaty

 

Środki trwałe – jak amortyzować regały magazynowe?

Jakiś czas temu do pomieszczeń magazynowych zostały zakupione regały, które złożono z pewnej ilości elementów. Regały stały się konstrukcją, którą połączono i przytwierdzono do podłoża. Wydatki na zakup elementów zakwalifikowałem w koszty jednorazowo, a ich łączną wartość (15 000 zł) zapis

 

Jednorazowa amortyzacja samochodu z homologacją ciężarową

Jestem małym podatnikiem. Czy samochód osobowy z kratką i homologacją ciężarową o ładowności 550 kg można zamortyzować jednorazowo? Co z podatkiem VAT? Wartość samochodu wynosi ok. 55 tys. zł.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »