Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja środka trwałego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.01.2013

Jestem właścicielką (własność hipoteczna przekształcona w 2008 r.) mieszkania i garażu. Po odziedziczeniu mieszkania w 2007 r. poczyniłam w nim konieczne remonty i wkrótce zaczęłam je wynajmować. Od 2010 r. nie jest to już najem okazjonalny. Najemcy wysyłam rachunki za odstępne + za opłaty. Rozliczałam się na PIT-36, ponieważ moim głównym źródłem zarobków jest praca. Czy mogę uwzględniać w kosztach uzyskania przychodu amortyzację środka trwałego (1,5% rocznie – bo tyle chyba jest dla lokali hipotecznych)? Czy muszę założyć ewidencję środków trwałych (firmy żadnej nie posiadam) i wprowadzić do niej mieszkanie, żeby uwidocznić jego wartość początkową (określoną przez biuro nieruchomości) i od niej naliczać odpisy amortyzacyjne? Czy można to zrobić od razu za cały zeszły rok w PIT-36? Czy mogę sobie zwiększyć do 10% rocznie amortyzację tego mieszkania, jeśli było ono wybudowane w 1969 roku i od tamtej pory cały czas zamieszkane?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłem przychodu jest: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”.

 

W źródle tym kosztem uzyskania przychodów są m.in. odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tzw. odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

„Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

  – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi”.

 

„Amortyzacji nie podlegają natomiast:

 

 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
 3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1,
 5. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność

  – zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi”.

 

Mieszkanie zatem może podlegać amortyzacji jako środek trwały, zasadniczo stawka amortyzacji dla lokali mieszkalnych to 1,5% – co wynika wprost z załącznika nr 1, poz. 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Możliwe jest ustalanie indywidualnych stawek amortyzacji środków trwałych w przypadku używanych i ulepszonych środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 art. 22j, zatem uznaje się je za:

 

„1) używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub

2) ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej”.

 

W takim przypadku minimalny okres amortyzacji wynosi 10 lat, zatem indywidualnie ustalona stawka nie może przekroczyć 10%.

 

Co do zasady garaże podlegają amortyzacji środka trwałego według stawki 2,5%, oprócz kategorii „Podziemne garaże i zadaszone oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże parkingi)”, ta kategoria podlega amortyzacji według stawki 4,5%. Niemniej jednak i tu możliwe jest ustalanie indywidualnych stawek amortyzacji środka trwałego w przypadku używanych i ulepszonych środków trwałych. Dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – minimalny okres amortyzacji to 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

 

Odnośnie ewidencji środków trwałych przy najmie prywatnym zdania są podzielone.

 

Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują, że skoro art. 22n ust. 6 stanowi, że „w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów”, bezwzględnie ewidencję należy prowadzić (tak m.in. T. Krywan, Vademecum Doradcy Podatkowego, 109306).

 

Inni uważają, że „przepisy art. 22n u.p.d.o.f. stanowią, że podatnicy prowadzący, zgodnie z przepisami o rachunkowości, księgi rachunkowe są obowiązani do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Natomiast podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli podatnik nie prowadzi żadnej z tych ksiąg (wynajmuje nieruchomości poza działalnością), wówczas nie ma w ogóle obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa” (A. Bartosiewicz, Vademecum Doradcy Podatkowego, 109518).

 

Uważam, że prowadzenie ewidencji jest opcją bezpieczniejszą.

 

A. Bartosiewicz w komentarzu do ustawy o PIT (Lex 2010) wskazuje ponadto:

 

„O metodzie dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi przepis art. 22h ust. 4 u.p.d.o.f. Zgodnie z nim, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Możliwa jest jednakże modyfikacja rat odpisów amortyzacyjnych w razie podwyższenia lub obniżenia stawek amortyzacyjnych. Wówczas bowiem stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany. (…) Przyjęcie składnika majątkowego do używania zazwyczaj następuje w trakcie, a nie na początku roku podatkowego. Ustawodawca przewiduje, że w pierwszym roku podatkowym amortyzacji suma odpisów nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego. Jeśli zatem środek trwały używany jest przez 6 miesięcy, to suma odpisów w tym roku nie może być wyższa niż 1/2 odpisu rocznego (6/12 = 1/2)”.

 

Problematycznym aspektem przedstawionej sprawy jest to, iż nie nabyła Pani własności, a uzyskała ją dopiero w drodze przekształcenia w 2008 roku. Przepisy wprost nie wskazują w takiej sytuacji ani jaka jest wartość początkowa środka trwałego, ani jak ją ustalić, ani czy okres używania przed przekształceniem (wspomniane 60 miesięcy) może zostać zaliczony. Moim zdaniem:

 

 1. wartością początkową będzie wartość rynkowa z dnia nabycia spadku (zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3) powiększona o wydatki poniesione wydatki z tytułu przekształcenia.,
 2. okres używania przed przekształceniem zaliczyłbym do okresu używania w ogóle.

 

Organy podatkowe mogą jednak prezentować w tej sprawie odmienne zdanie, bowiem, co podkreślę po raz kolejny, przepisy wprost nie przewidują takiej sytuacji dotyczącej amortyzacji środka trwałego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 plus 6 =

»Podobne materiały

Środki trwałe – jak amortyzować regały magazynowe?

Jakiś czas temu do pomieszczeń magazynowych zostały zakupione regały, które złożono z pewnej ilości elementów. Regały stały się konstrukcją, którą połączono i przytwierdzono do podłoża. Wydatki na zakup elementów zakwalifikowałem w koszty jednorazowo, a ich łączną wartość (15 000 zł) zapis

 

Amortyzacja budynku

Kupiłam kamienicę w 2001 r. Przez pewien czas ją wynajmowałam, a następnie (w 2011 r.) podarowałam ją mężowi (mamy rozdzielność majątkową). Czy teraz mąż może naliczać amortyzację „od nowa”, tzn. przykładowo, jeśli nieruchomość warta jest 480 000 zł, a po pomniejszeniu o cenę g

 

Stawka amortyzacji

Planuję poszerzyć swoją działalność o wynajmowanie mieszkań. Chciałbym móc zastosować zwiększoną stawkę amortyzacji, tj. 10% (10 lat). Wiem, że mieszkanie musi być uprzednio użytkowane przez kilka lat. Ponadto nie może być wcześniej używane w działalności gospodarczej jako środek trwały. Jakiego typ

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »