Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja jednorazowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.01.2013

Firmę po zmarłym tacie przejęła mama. Mamy dużo podatku dochodowego do zapłacenia, chcieliśmy więc kupić sprzęt na firmę, dokonując jednorazowej amortyzacji zakupu. Tymczasem pewną maszynę tata kupił na firmę przed śmiercią. Dowiedzieliśmy się, że wpuszczenie zakupu w koszty przysługuje tylko jednemu małżonkowi. W tej sprawie złożyliśmy pismo do Izby Skarbowej, pytając o nabycie prawa do ulgi przez mamę. Czy to słuszne postępowanie? Na jaką interpretację mamy szansę? W załączniku dokumenty.

 

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pozwolę sobie przypomnieć, że amortyzacji podlegają, co do zasady, „stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

 

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwane środkami trwałym”.

 

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b ustawy, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje ponadto, że „jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 22a ust. 1 i art. 22b ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok – podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

1) zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia;

2) zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, zwanym «Wykazem stawek amortyzacyjnych», a dla wartości niematerialnych i prawnych – przy zastosowaniu zasad określonych w art. 22m;

3) stosować stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych;

4) wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a pkt 2; odsetki od różnicy, o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych”.

 

Pana pytanie dotyczy szczególnie korzystnego rodzaju amortyzacji, tzw. amortyzacji jednorazowej, która jest quasi ulgą, mającą zachęcić firmy do inwestowania.

 

Zgodnie z art. 22k ust. 7 tej ustawy „podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych”.

 

Mały podatnik to podatnik, u którego „wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł”.

 

Powyższe uprzywilejowanie nie ma niestety zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 

Jak słusznie wskazuje Adam Bartosiewicz (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 22(k) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176), [w:] tychże, PIT. Komentarz, 2010, LEX, wyd. II):

 

„Zastrzeżenie zawarte w art. 22k ust. 11 u.p.d.o.f. odnosi się tylko do tej części przepisu, w której stanowi się o «podatnikach rozpoczynających działalność». Nie dotyczy natomiast «małych podatników». Z jednorazowej amortyzacji mały podatnik może zaś skorzystać niezależnie od tego, od kiedy prowadzi działalność. Możliwe zatem, że po rozpoczęciu działalności w danym roku – jeśli była ona prowadzona w innej formie w roku poprzednim – podmiot może mieć status małego podatnika. Wtedy będzie miał prawo do jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w komentowanych przepisach. (…) Należy zauważyć, że małym podatnikiem podmiot może stać się najwcześniej w drugim roku prowadzenia działalności (gdyż znaczenie dla tego statusu mają okoliczności z roku poprzedniego). W pierwszym roku prowadzenia działalności podatnicy mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji w zasadzie wyłącznie jako podmioty rozpoczynające działalność w danym roku”.

 

Reasumując, małżonkowi prowadzącemu własną, nową pod względem prawnym, działalność gospodarczą w opisanej sytuacji prawo do jednorazowej amortyzacji nie przysługuje. Odmienna teza może być broniona poprzez próbę udowodnienia, że mamy do czynienia z kontynuacją działalności zmarłego małżonka, przejęciem przedsiębiorstwa.

 

Wystąpili już Państwo z wnioskiem o interpretację, co moim zdaniem było słusznym krokiem, może „udać się” uzyskać pozytywną interpretację w kwestii jednorazowej amortyzacji, szanse jednak nie są duże.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Jednorazowa amortyzacja dla małego podatnika w ramach limitu 100 tys. euro

Moje pytanie dotyczy jednorazowej amortyzacji. Firma spełnia kryteria – jest małym podatnikiem. Środki trwałe (maszyny i samochód ciężarowy) zostały zakupione w marcu 2010 r. Od kwietnia 2010 r. księgowy przyjął liniową metodę amortyzacji. Odpisy są księgowane od kwietnia do października według tej metody. Czy można wycofać się z tej metody i dokonać odpisów jednorazowych w ramach limitu, tzn. zaliczyć w koszty pozostałą amortyzację? Wiemy, że o amortyzacji trzeba zawiadomić urząd skarbowy, jak powinno się uzasadnić taką decyzję, aby w przyszłości jednorazowa amortyzacja nie została zakwestionowana?

I jeszcze jedno pytanie: czy w przypadku urządzenia, które również zakupione zostało w marcu, ale nie dokonywano od niego odpisów, a jest wprowadzone do środków trwałych i użytkowane – można dokonać jednorazowego odpisu?

Jednorazowe odliczenie zakupu samochodu ciężarowego z Niemiec

Zakupiłem samochód ciężarowy w Niemczech. Przerejestrowałem, ubezpieczyłem, otrzymałem VAT-1 w stacji kontroli, czy mogę jednorazowo odliczyć ten samochód, jeśli tak, to które opłaty i jak to zaksięgować? Prowadzę książkę przychodów i rozchodów i jestem płatnikiem podatku VAT.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Czy zakupując środek trwały w kwocie przekraczającej limit, mogę skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości limitu, a pozostałą kwotę amortyzować?

Jak mam się rozliczać, skoro wyszłam drugi raz za mąż?

Jak mam rozliczać się w rocznym rozliczeniu podatkowym w urzędzie skarbowym? Wyszłam po raz drugi za mąż, mamy z mężem rozdzielność majątkową, wiem, że nie możemy rozliczać się razem. Wychowuję 14-letniego syna z pierwszego małżeństwa, który nie jest dzieckiem przysposobionym przez męża, syn ma dobry kontakt ze swoim tatą. Koszty utrzymania syna ponoszę ja i były mąż. Czy mam rozliczać się indywidualnie, czy mogę jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Budowa domu, spłata kredytu – wydatki na cele mieszkaniowe

W ubiegłym roku kupiłem mieszkanie za pieniądze z darowizny. Kupiłem je za 250 tys. zł, a teraz sprzedam za 300 tys. zł. Planuję za ok. 200 tys. postawić dom, a za resztę spłacić kredyt. Jaki zapłacę podatek?

Od jakiej kwoty zapłacę podatek dochodowy przy sprzedaży mieszkania?

Od jakiej kwoty zapłacę 19% podatek dochodowy w przypadku sprzedaży mieszkania (przed upływem 5 lat), jeżeli jego wartość przy sprzedaży wzrosła? Czyli w momencie nabycia spadku wynosiła 280 tys. zł (taką wartość zgłosiłem do urzędu skarbowego do podatku od spadków i darowizn), a zostało sprzedane za 300 tys. zł.

Rozliczenie zarobku płaconego przez PayPal

Pewna amerykańska firma chce, żebym pracował dla niej zdalnie raz na jakiś czas. Będą mi wysyłali zarobki poprzez platformę PayPal na podstawie mojego EU VAT ID. Zastanawiam się, jak rozliczyć taki przychód, który zacznę otrzymywać. Jedyna umowa, którą będę podpisywał, to NDA.

Przekroczenie limitu przychodu przy księgach handlowych

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w 2012 roku przekroczyła limit i od 2013 prowadzi księgi handlowe. W 2014 roku nie przekroczyłam limitu przychodu, ale nadal w 2015 i 2016 r. prowadziłam księgi handlowe i nie zgłosiłam do US, że chcę dobrowolnie prowadzić KH. Brak jest zgłoszenia US o zaprowadzeniu KPiR. Co w takiej sytuacji zrobić – czy te dwa lata przeksięgować do KPiR? I co 2017 r.?

Podjęcie pracy przez dziecko samotnej matki a rozliczenie z fiskusem

Dotychczas rozliczałam się jako samotna matka z 2 dzieci. Jak możliwość rozpoczęcia pracy i praca starszego dziecka wpłynie na rozliczenie z fiskusem?

Darowizna mieszkania zamiast sprzedaży i kłopoty w Urzędzie Skarbowym

W 2012 r. doszło do darowizny mieszkania (relacja brat–siostra), która faktycznie była aktem kupna–sprzedaży. Obdarowana dysponowała swoim mieszkaniem, które sprzedała zaraz po akcie darowizny. Aktualnie ma poważne kłopoty przed US. Zażądano od niej zapłacenia 19% podatku + odsetek. Jakie będą konsekwencje, gdy darczyńca (ja) zgłosi się do urzędu dobrowolnie i ujawni prawdę o kupnie–sprzedaży mieszkania, które było darowane? Jakie konsekwencje poniosą? Czy jest inny sposób rozwiązania problemu?

Wpisanie syna jako współwłaściciela mieszkania

Kupujemy mieszkanie na mojego partnera. Chciałabym jednak zabezpieczyć też przyszłość mojego syna. Czy można wpisać drugą osobę jako współwłaściciela mieszkania – tzn. mojego syna, skoro on nie dokłada się do zakupu? Jakie są podstawy prawne takiej operacji?

Sprzedaż lub darowanie udziałów w mieszkaniu a podatek

Ja i były narzeczony jesteśmy współkredytobiorcami i współwłaścicielami mieszkania. Z powodów osobistych chcę odstąpić od kredytu. Bank się zgadza i wymaga, abym sprzedała lub zrzekła się udziałów w mieszkaniu (50%) na rzecz byłego narzeczonego. Czy jeśli sprzedam swoje udziały, to zapłacę podatek w wysokości 20%? A jeśli je oddam, to zapłacę podatek od darowizny?

Wynajem miejsca postojowego a złożenie PIT

Wynajmuję miejsce postojowe za 150 zł miesięcznie. Nie posiadam żadnego innego dochodu, kończę studia. Rocznie mój dochód będzie wynosił 1800 zł i z tego co się już zorientowałam jest to kwota wolna od podatku. Czy muszę złożyć jakiś PIT lub powiadomić urząd skarbowy o dochodach?

Odliczenie od dochodu opłaty za pobyt męża w zakładzie opieki i rehabilitacji

Czy mogę przy rozliczeniu PIT-37 dokonać odliczenia od dochodu opłaty za pobyt mojego męża w zakładzie opieki i rehabilitacji? Mąż mój był osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ostatnim okresie swojego życia wymagał całodobowej opieki, tak więc przebywał w niepublicznym zakładzie opieki i rehabilitacji (niecałe dwa miesiące, tj. do końca swojego życia). Każdego roku składaliśmy wspólne zeznanie podatkowe tj. PIT-37.

Jak wyliczyć podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania ze spadku

W 1997 r. ciotka i wujek testamentem w formie aktu notarialnego przekazali mi swoje mieszkanie, wydziedziczając w nim swoje dzieci. Opiekowałam się nimi do ich śmierci. Wujek zmarł w 2009 r., a ciocia w 2015 r. Po śmierci cioci płacę czynsz za mieszkanie do wspólnoty, chociaż w nim nie mieszkam, bo wymaga gruntownego remontu. W tym roku otrzymałam prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku. Wiem, że muszę zapłacić podatek od spadku według II grupy podatkowej, ale czy będę płaciła również podatek dochodowy od sprzedaży tego mieszkania, które nastąpi w tym roku? Według mnie aktualna wartość mieszkania to kwota 35 tys. zł, a ze sprzedaży mogę uzyskać ok. 45 tys. zł. Jak powinnam wyliczyć podatek dochodowy od sprzedaży? Jak go zmniejszyć? Co mogę odliczyć od dochodu?

Kiedy zapłacić podatek od sprzedaży działki ze spadku?

Kiedy mam zapłacić podatek od sprzedaży działki uzyskanej w spadku po zmarłym ojcu? Zmarł w 2008 roku, a ja zostałam właścicielką 1/3 działki, później sprawa odbyła się o fizyczny podział spadku i wyrokiem sądu w 2015 roku zostałam właścicielką działki w 1/2.

Rozliczenie zarobku z YouTube

Od jakiegoś czasu zajmuję się zarabianiem w internecie przy pomocy YouTube, a mianowicie streamingu. W roku 2017 z dobrowolnych „dotacji” od widzów zarobiłem ok. 7000 zł, z wyświetleń reklam oraz płatnych subskrypcji – 2 euro, reklam z serwisu loots.com – 18 dolarów.
Z których z wymienionych przeze mnie kwot powinienem się rozliczyć i jak?

Zakup udziału w kamienicy i niezgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym

Dziewięć lat temu kupiłem udział w kamienicy, wynoszący 1/30 nieruchomości (umowa w formie aktu notarialnego). Za udział zapłaciłem, ale nie zgłosiłem tego faktu w urzędzie skarbowym. Co powinienem teraz zrobić?

Jersey – praca na wyspie a zakup mieszkania w Polsce

Ja i żona pracujemy na Jersey. Mieszkamy tu od 2007 roku (żona w tamtym roku była w Polsce ok. 300 dni). Z oszczędności planujemy zakup mieszkania w Polsce (i późniejszy wynajem). Czy w związku z tym będziemy musieli w Polsce zapłacić podatek od dochodów na Jersey? Tutejszy urząd może nam wydać zaświadczenie o rezydencji – czy powinniśmy prosić, by zawierało ono jakieś konkretne dane czy stwierdzenia? Czy powinniśmy złożyć w Polsce NIP-3? Co jeszcze w naszej sytuacji powinniśmy wiedzieć o kwestiach podatkowych?

Podatek od wygranej

Wygrałem nagrody o łącznej wartości 10 000 zł w zagranicznym konkursie internetowym (firma zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii). Jaki powinienem zapłacić podatek od wygranej? Chciałbym jedną z tych nagród sprzedać – czy wówczas znów muszę zapłacić jakiś podatek?

Spłata kredytu hipotecznego z dochodu ze sprzedaży działki a podatek

Jeżeli otrzymałam dochód ze sprzedaży działki 15 000 zł (sprzedaż przed upływem 5lat od daty nabycia) i chcę tę kwotę przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na obecne mieszkanie przed uzyskaniem ww. dochodu, to czy muszę kwotę na spłatę kredytu wpłacić jednorazowo, czy też mogę dalej spłacać raty, a po dwóch latach zsumować je i uznać, że suma do kwoty 15 000 została przeznaczona na własne cele mieszkaniowe i tym samym nie płacić podatku 19%?

Sprzedaż odziedziczonych działek a budowa domu i zwolnienie z podatku

W 2014 r. zmarła moja mama. Spadek po niej odziedziczyła moja siostra, ja i mój tata. W skład dziedziczenia wchodziły grunty orne, które podzieliliśmy na działki budowlane, które następnie sprzedawaliśmy. Wszystkie grunty były i są we współwłasności. Po sprzedaży powinniśmy złożyć w US PIT 39 i wykazać dochód ze sprzedaży, gdyż nie minęło 5 lat od śmierci mamy (sprzedaże rok 2016, 2017). Jednakże na jednej z działek budujemy dom wspólnie z tatą i siostrą. Faktury na zakup materiałów są wystawiane raz na tatę, raz na siostra, raz na mnie. Działka, na której jest wybudowany dom, jest we współwłasności. Czy w takim razie jesteśmy zwolnieni z podatku od sprzedaży działek, skoro budujemy nowy dom? Urząd skarbowy twierdzi, że ja jestem zwolniony, a do siostry mają wątpliwości, ponieważ dla nich wyznacznikiem jest pozwolenie na budowę, które jest tylko na mnie (tata i siostra wyrazili zgodę). Czy budowany dom jest współwłasnością, czy tylko mój? Czy wszyscy będziemy zwolnienie z obowiązku płacenia podatku wynoszącego 19% od wartości sprzedaży (ponieważ budujemy dom)?

Brak zmiany adresu w US

Mieszkam i pracuję w Szwajcarii, wcześniej byłam w innym kraju, który miał umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do tej pory nie zmieniłam adresu w US, bo nie uzyskiwałam żadnych dochodów w Polsce. Czy powinnam to była zrobić? Co mi grozi za brak zmiany adresu w US? Ostatnio kupiłam w Polsce mieszkanie i je wynajmuję. Jak teraz postąpić w kwestiach podatkowych?

Sprzedaż jednego lokalu z budynku dwulokalowego a podatek

W 2010 zostałem właścicielem działki w skutek zniesienia współwłasności (wcześniej byłem współwłaścicielem działki). Działka została objęta pozwoleniem na budowę w 2009 roku i rozpoczęła się budowa. W toku budowy wydano pozwolenie zamienne w 2011 i 2013 roku. Budowa nie została przerwana przez cały okres 2009–2017. W roku 2017 zakończyłem budowę i sprzedałem jeden z lokali (budowałem budynek mieszkalny dwulokalowy). Czy w takim przypadku powinienem odprowadzić podatek dochodowy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »