Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Amortyzacja jednorazowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.01.2013

Firmę po zmarłym tacie przejęła mama. Mamy dużo podatku dochodowego do zapłacenia, chcieliśmy więc kupić sprzęt na firmę, dokonując jednorazowej amortyzacji zakupu. Tymczasem pewną maszynę tata kupił na firmę przed śmiercią. Dowiedzieliśmy się, że wpuszczenie zakupu w koszty przysługuje tylko jednemu małżonkowi. W tej sprawie złożyliśmy pismo do Izby Skarbowej, pytając o nabycie prawa do ulgi przez mamę. Czy to słuszne postępowanie? Na jaką interpretację mamy szansę? W załączniku dokumenty.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolę sobie przypomnieć, że amortyzacji podlegają, co do zasady, „stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

 

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwane środkami trwałym”.

 

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b ustawy, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje ponadto, że „jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 22a ust. 1 i art. 22b ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok – podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

 

1) zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia;

2) zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, zwanym «Wykazem stawek amortyzacyjnych», a dla wartości niematerialnych i prawnych – przy zastosowaniu zasad określonych w art. 22m;

3) stosować stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych;

4) wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a pkt 2; odsetki od różnicy, o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych”.

 

Pana pytanie dotyczy szczególnie korzystnego rodzaju amortyzacji, tzw. amortyzacji jednorazowej, która jest quasi ulgą, mającą zachęcić firmy do inwestowania.

 

Zgodnie z art. 22k ust. 7 tej ustawy „podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych”.

 

Mały podatnik to podatnik, u którego „wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł”.

 

Powyższe uprzywilejowanie nie ma niestety zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 

Jak słusznie wskazuje Adam Bartosiewicz (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 22(k) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176), [w:] tychże, PIT. Komentarz, 2010, LEX, wyd. II):

 

„Zastrzeżenie zawarte w art. 22k ust. 11 u.p.d.o.f. odnosi się tylko do tej części przepisu, w której stanowi się o «podatnikach rozpoczynających działalność». Nie dotyczy natomiast «małych podatników». Z jednorazowej amortyzacji mały podatnik może zaś skorzystać niezależnie od tego, od kiedy prowadzi działalność. Możliwe zatem, że po rozpoczęciu działalności w danym roku – jeśli była ona prowadzona w innej formie w roku poprzednim – podmiot może mieć status małego podatnika. Wtedy będzie miał prawo do jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w komentowanych przepisach. (…) Należy zauważyć, że małym podatnikiem podmiot może stać się najwcześniej w drugim roku prowadzenia działalności (gdyż znaczenie dla tego statusu mają okoliczności z roku poprzedniego). W pierwszym roku prowadzenia działalności podatnicy mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji w zasadzie wyłącznie jako podmioty rozpoczynające działalność w danym roku”.

 

Reasumując, małżonkowi prowadzącemu własną, nową pod względem prawnym, działalność gospodarczą w opisanej sytuacji prawo do jednorazowej amortyzacji nie przysługuje. Odmienna teza może być broniona poprzez próbę udowodnienia, że mamy do czynienia z kontynuacją działalności zmarłego małżonka, przejęciem przedsiębiorstwa.

 

Wystąpili już Państwo z wnioskiem o interpretację, co moim zdaniem było słusznym krokiem, może „udać się” uzyskać pozytywną interpretację w kwestii jednorazowej amortyzacji, szanse jednak nie są duże.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus dwa =

»Podobne materiały

Jednorazowa amortyzacja dla małego podatnika w ramach limitu 100 tys. euro

Moje pytanie dotyczy jednorazowej amortyzacji. Firma spełnia kryteria – jest małym podatnikiem. Środki trwałe (maszyny i samochód ciężarowy) zostały zakupione w marcu 2010 r. Od kwietnia 2010 r. księgowy przyjął liniową metodę amortyzacji. Odpisy są księgowane od kwietnia do października wedłu

Jednorazowe odliczenie zakupu samochodu ciężarowego z Niemiec

Zakupiłem samochód ciężarowy w Niemczech. Przerejestrowałem, ubezpieczyłem, otrzymałem VAT-1 w stacji kontroli, czy mogę jednorazowo odliczyć ten samochód, jeśli tak, to które opłaty i jak to zaksięgować? Prowadzę książkę przychodów i rozchodów i jestem płatnikiem podatku VAT.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Czy zakupując środek trwały w kwocie przekraczającej limit, mogę skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości limitu, a pozostałą kwotę amortyzować?

Jak mam się rozliczać, skoro wyszłam drugi raz za mąż?

Jak mam rozliczać się w rocznym rozliczeniu podatkowym w urzędzie skarbowym? Wyszłam po raz drugi za mąż, mamy z mężem rozdzielność majątkową, wiem, że nie możemy rozliczać się razem. Wychowuję 14-letniego syna z pierwszego małżeństwa, który nie jest dzieckiem przysposobionym przez męża, syn ma dobr

Budowa domu, spłata kredytu – wydatki na cele mieszkaniowe

W ubiegłym roku kupiłem mieszkanie za pieniądze z darowizny. Kupiłem je za 250 tys. zł, a teraz sprzedam za 300 tys. zł. Planuję za ok. 200 tys. postawić dom, a za resztę spłacić kredyt. Jaki zapłacę podatek?

Od jakiej kwoty zapłacę podatek dochodowy przy sprzedaży mieszkania?

Od jakiej kwoty zapłacę 19% podatek dochodowy w przypadku sprzedaży mieszkania (przed upływem 5 lat), jeżeli jego wartość przy sprzedaży wzrosła? Czyli w momencie nabycia spadku wynosiła 280 tys. zł (taką wartość zgłosiłem do urzędu skarbowego do podatku od spadków i darowizn), a zostało sprzedane z
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »