.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Amortyzacja budynku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.08.2013

Kupiłam kamienicę w 2001 r. Przez pewien czas ją wynajmowałam, a następnie (w 2011 r.) podarowałam ją mężowi (mamy rozdzielność majątkową). Czy teraz mąż może naliczać amortyzację „od nowa”, tzn. przykładowo, jeśli nieruchomość warta jest 480 000 zł, a po pomniejszeniu o cenę gruntu (40 000 zł) jej wartość wynosi 440 000 zł, to właśnie od tej kwoty można naliczać 10% amortyzacji budynku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 

 1. nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:
  1. nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
  2. dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
  3. nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,
 2. jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 3. oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

 

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

 

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

 

3) inne przedmioty

 

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi”.

 

Również zgodnie z zasadą ogólną odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że nabywca, który otrzymuje budynek w drodze darowizny, ustala wartość początkową zgodnie z wartością rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje od tak ustalonej wartości.

 

Analogicznie wskazuje m.in. J. Jasińska (Vademecum Doradcy Podatkowego – 155797): „Dokonanie darowizny przez ojca prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz córki, która rozpocznie działalność gospodarczą, nie spowoduje obowiązku kontynuacji amortyzacji przedmiotu darowizny. Amortyzacji należy dokonywać od wartości początkowej otrzymanej hali, wartość tę należy ustalić na podstawie ceny rynkowej z dnia dokonania darowizny, chyba że umowa darowizny wskazuje wartość niższą, wówczas ona będzie wartością początkową”.

 

Odnośnie do stawki zgodnie z art. 22j ust. 1 wspomnianej ustawy: „podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

 

1) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:

 

a) 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,

 

b) 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

 

c) 60 miesięcy – w pozostałych przypadkach;

 

2) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy;

 

3) dla budynków (lokali) i budowli innych niż wymienione w pkt 4 – 10 lat, z wyjątkiem:

 

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

 

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

 

– dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata;

 

4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat”.

 

Możliwe jest ustalanie indywidualnych stawek amortyzacji w przypadku używanych i ulepszonych środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 art. 22j, zatem uznaje się je za:

 

 • używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub
 • ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

 

Innymi słowy minimalny okres amortyzacji wynosi 10 lat, zatem indywidualnie ustalona stawka nie może przekroczyć 10%. Oczywiście grunty nie podlegają amortyzacji.

 

 

 

 

Stan prawny z 31.01.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl