Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty od syna

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.01.2014

Razem z żoną przebywamy za granicą. Pracowaliśmy, ale obecnie jesteśmy bezrobotni i nie możemy podjąć pracy – ja dwa lata temu miałem wypadek, u żony niedawno stwierdzono uszkodzenie kręgosłupa. Utrzymujemy się z mojej niewielkiej renty, mamy duże problemy finansowe. Tymczasem nasz syn i jego żona mają duży majątek, ale odmawiają nam pomocy. Czy możemy wystąpić o alimenty od syna? Jak to zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.o.

 

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

 

Rodzice mogą domagać się od pełnoletnich dzieci alimentów. Powstanie obowiązku alimentacyjnego względem rodziców jest uzależnione od zaistnienia określonych przesłanek. Po stronie rodziców przesłanką jest ich stan niedostatku. Natomiast dzieci muszą mieć możliwości zarobkowo-finansowe, aby spełnić nałożony na nich obowiązek. Aby domagać się alimentów od syna, niezbędne w takim przypadku będzie zatem wykazanie Państwa niedostatku i możliwości zarobkowych syna. W orzecznictwie przyjmuje się, że niedostatek ma miejsce wtedy, gdy „uprawniony nie może w pełni własnymi siłami i z własnych środków zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb” (por. teza III uchwały SN z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawach alimentacyjnych). Według J. Gwiazdomorskiego „w niedostatku znajduje się osoba, która nie jest w stanie uzyskiwać środków swego utrzymania, tzn. środków zaspokajania swoich potrzeb samodzielnie czy własnymi siłami”.

 

W literaturze prezentowany jest słuszny pogląd, w myśl którego wysokość obciążenia alimentacyjnego powinna być określona na takim poziomie, aby nie prowadziła do niedostatku samego obciążonego (tak: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1990, s. 636; oraz powołani tam autorzy: S. Szer i J. Winiarz). W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pana jako ojca i Pańskiej małżonki jako matki, a następnie ustali możliwości zarobkowe dziecka – syna. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty bądź stwierdzi, że sam uprawniony nie znajduje się w niedostatku albo że zobowiązany sam znalazłaby się w niedostatku. Sąd weźmie też pod uwagę, jakie Państwo mają potrzeby i czy są one zaspokajane.

 

Z treści Pańskiego pytania wynika, że zarówno Pan, jak i Pańska żona znajdują się w niedostatku (stosuję domniemanie). Należy wyraźnie podkreślić, że ocena niedostatku jest bowiem dokonywana nie tylko z punktu widzenia ewentualnego braku źródła dochodu, lecz także z uwagi na brak składników majątkowych, które taki dochód mogłyby przynosić.

 

Druga przesłanka, tj. możliwości zarobkowo-finansowe syna, także występuje. Wskazuje Pan, że mieszkają Państwo za granicą. Zasadne będzie zatem wytoczenie powództwa przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego, tj. syna. Wyraźnie podkreślić należy bowiem, że mogą Państwo żądać alimentów wyłącznie od syna, nie zaś od synowej. Żona syna nie jest w żaden sposób upoważniona do świadczenia na Państwa rzecz.

 

Co prawda nie wskazuje Pan, czy mają Państwo więcej dzieci, ale należy zauważyć, że mogą Państwo żądać alimentów od każdego z nich. Zgodnie z art. 129 § 2 K.r.o. krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Należy zatem:

 

 1. ustalić miejsce zamieszkania syna – ma to wpływ na właściwość sądu;
 2. ustalić miesięczną kwotę alimentów – wartość przedmiotu sporu to 12× miesięczne alimenty; pozwanym jest wyłącznie syn;
 3. każde z Państwa winno wystąpić z powództwem osobno, należy jednak spodziewać się, że sąd połączy Państwa sprawy; pozew jest wolny od opłaty sądowej, co jednak nie zwalnia z obowiązku podania wartości przedmiotu sporu;
 4. przygotować kopię posiadanych dokumentów obrazujących Państwa sytuację majątkową i zdrowotną;
 5. jeżeli dokumenty są w języku innym niż polski, konieczne będzie zlecenie przetłumaczenia ich tłumaczowi przysięgłemu;
 6. osobiście wstrzymałbym się z dokumentacją do czasu uzyskania odpowiedzi na pozew od syna.

 

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników.

 

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników i (w zależności od pozwu) PESEL Pana lub Pańskiej żony.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 minus 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki