.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty od ojca-obcokrajowca, który mieszka w Anglii

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 15.03.2010

Jestem w ciąży w Koreańczykiem, który mieszka w Anglii. Ojciec dziecka przyznaje się do niego i obiecał płacić alimenty po porodzie. Słyszałam, że dziecko można uznać za granicą w ambasadzie polskiej – jak to wygląda? Jak mogę zdobyć jakieś prawne potwierdzenie zgody na płacenie alimentów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście dopóki ojcostwo tego mężczyzny nie zostanie ustalone, dopóty nie może Pani żądać alimentów na dziecko.

 

Z uwagi na niepolskie obywatelstwo ojca Pani dziecka stosować należy ustawę Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 1965 r. Nr 46, poz. 290), która wskazuje, jak rozstrzyga się sprawy z elementem międzynarodowym.

 

Zgodnie z art. 19 § 2 tej ustawy „uznanie dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, podlega prawu ojczystemu matki”, czyli prawu polskiemu.

 

Kwestię uznania dziecka reguluje art. 73 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.), w myśl którego „uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna”.

 

Tym samym nie ma przeszkód, by ojciec Pani dziecka uznał dziecko w Anglii przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Dla tej czynności nie ma znaczenia fakt, iż mężczyzna ten nie posiada polskiego obywatelstwo. Wystarczy, że tylko Pani jako matka dziecka ma obywatelstwo polskie (art. 73 § 4 K.r.io.). Wówczas w terminie 3 miesięcy winna Pan potwierdzić, iż ten mężczyzna jest ojcem poczętego dziecka. Zgoda Pani na uznanie może być wyrażona także na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialnie).

 

Dopiero od tej chwili może Pani dochodzić od ojca dziecka alimentów na dziecko.

 

Będąc w ciąży, może Pani żądać od ojca dziecka alimentów, do których będzie miało zastosowanie prawo polskie (art. 20 i 21 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe).

 

Zgodnie z art. 20 „roszczenia alimentacyjne między krewnymi lub powinowatymi podlegają prawu ojczystemu osoby uprawnionej do alimentacji”.

 

Nadto zastosowanie będzie miał tu art. 21 wyżej cytowanej ustawy, w myśl którego „roszczenia matki przeciwko ojcu dziecka nie pochodzącego z małżeństwa, związane z poczęciem i urodzeniem się dziecka, podlegają prawu ojczystemu matki”.

 

Musi mieć Pani świadomość, że oświadczenie ojca dziecka na piśmie, że zobowiązuje się do płacenia określonej sumy tytułem alimentów, pozbawione jest prawnego znaczenia. Jeśli więc nie będzie on wywiązywał się ze swych obietnic, będzie Pani musiała wystąpić przeciwko niemu do sądu.

 

Przed porodem przysługują Pani względem ojca dziecka dwa roszczenia. Pierwsze z nich to roszczenie o pokrycie kosztów związanych z ciążą i porodem oraz innych koniecznych wydatków albo szczególnych strat majątkowych; przedmiotem drugiego są koszty utrzymania w okresie porodu przez trzy miesiące lub przez czas dłuższy (art. 141 K.r.io.). Warto przy tym pamiętać, że z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Do ważnych powodów przedłużenia obowiązku przyczyniania się ojca do pokrycia kosztów utrzymania matki ponad trzy miesiące należy zaliczyć zły stan zdrowia matki (zarówno fizyczny, jak i psychiczny), a także zły stan zdrowia dziecka, wymagający stałej pieczy ze strony matki, jak również konieczność korzystania przez matkę dziecka z urlopu wychowawczego z takich przyczyn, jak stan zdrowia dziecka wymagający osobistej opieki matki, niemożliwość powierzenia opieki nad dzieckiem domownikom, rodzicom, brak możliwości umieszczenia dziecka w żłobku itp.

 

Nadto jeżeli wskutek ciąży lub porodu poniosła Pani inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, będzie Pani mogła żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.

 

Powyższe świadczenia zasądza się w ratach miesięcznych, podobnie jak zwykłe raty alimentacyjne. Sądem właściwym dla tych świadczeń będzie sąd rejonowy, wydział rodzinny i spraw nieletnich, w okręgu, w którym Pani zamieszkuje.

 

W pozwie o zasądzenie przedmiotowych świadczeń winna Pani uzasadnić wysokość żądanej sumy, przedstawiając np. rachunki za zakup wyprawki dla dziecka, leków dla siebie, odzieży ciążowej czy koszty wizyt u lekarza.

 

Po urodzeniu się dziecka może Pani żądać alimentów nie na siebie, a na dziecko. Sądem właściwym będzie sąd wyżej wymieniony. Alimenty winny odpowiadać z jednej strony potrzebom dziecka, z drugiej możliwością zarobkowym i majątkowym ojca dziecka. Alimenty płatne będą w miesięcznych ratach, sąd ustala alimenty na czas nieokreślony. Z upływem pewnego czasu lub na skutek zmiany sytuacji życiowej można wystąpić z pozwem o ustalenie alimentów.

 

Reasumując, zasadniczą kwestią jest ustalenie ojcostwa wskazanego w treści pytania mężczyzny. Dopiero po rozstrzygnięciu tej kwestii może Pani żądać ustalenia alimentów na pośrednictwem sądu:

 

  • przed porodem – na rzecz siebie,
  • po porodzie – na rzecz dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »