.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty od dziadków

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 12.04.2013

Nasz syn jest bezrobotny. Ma zasądzone alimenty na dziecko, ale ich nie płaci. Do tej pory my pomagaliśmy finansowo jego byłej partnerce, teraz jednak nie możemy tego robić. Była partnerka syna grozi, że wystąpi do sądu o przyznanie alimentów od dziadków. Czy ma do tego prawo? Co możemy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Państwa pytanie, w pierwszej kolejności przytoczyć należy właściwe dla niniejszej sprawy przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.).

 

Zgodnie z przepisem art. 128 K.r.o. „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”.

 

Natomiast stosownie do art. 129 § 1 K.r.o. „obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi”. Z kolei (§ 2) „krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym”.

 

Najistotniejszy w Państwa sprawie powinien jednak okazać się przepis art. 132 K.r.o., zgodnie z którym „obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami”.

 

Powyższy zapis oznacza, że osoba uprawniona do otrzymania alimentów (oraz działający w jej imieniu opiekun prawny, np. rodzic) może zwrócić się do osób z dalszym obowiązkiem alimentacyjnym w sytuacji, gdy osoba bliżej zobowiązana z tego obowiązku się nie wywiązuje bądź to dlatego, że jej na to nie stać, bądź też w związku z uchylaniem się od jego spełnienia poprzez ukrywanie majątku.

 

W tym miejscu należy również wskazać na ugruntowane stanowisko nauki prawa, zgodnie z którym w myśl ogólnej reguły dowodowej (art. 6 Kodeksu cywilnego) na uprawnionym dochodzącym alimentów od zobowiązanego w dalszej kolejności spoczywa obowiązek wykazania, że zobowiązany w bliższej kolejności nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb. Temu celowi mogą służyć wszelkie środki dowodowe przewidziane w procedurze cywilnej, bez konieczności przedstawienia np. wyroku oddalającego powództwo czy też powołania się na bezskuteczność egzekucji wszczętej przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. Jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 20.02.1974 r., sygn. akt III CRN 388/73 (OSNCP 1974, nr 8-9, poz. 58, OSNCP 1975, nr 2, poz. 29, NP 1976, nr 2, s. 311), „nie jest bowiem konieczne – do wykazania, że uzyskanie od ojca na czas potrzebnych dzieciom środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami – wyczerpanie wszelkich środków dowodowych w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli okoliczności te mogą być ustalone na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie”.

 

Przytoczony zapis oznacza, że uprawniony nie jest zobowiązany do niezbitego i wyłącznie należycie udokumentowanego wykazania braku możliwości pozyskania należnych alimentów od osoby z bliższym obowiązkiem alimentacyjnym (np. ojca), aby móc skutecznie ubiegać się o te alimenty od dalszych zobowiązanych (np. dziadków). Nie wyłącza to jednakże obowiązku podjęcia przez uprawnionego starań o wykazanie tych okoliczności.

 

Przekładając powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, przede wszystkim trzeba stwierdzić, że skierowanie roszczenia alimentacyjnego wobec dziadków będzie dopuszczalne i uzasadnione w sytuacji, gdy dziecko rzeczywiście potrzebuje tych środków pieniężnych, a jego matka nie jest w stanie samodzielnie zapewnić dziecku należytego utrzymania, a ponadto gdy wyegzekwowanie alimentów od ojca dziecka okaże się niewykonalne. Należy przy tym zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny, który mają Państwo jako dziadkowie, nie jest prostym przełożeniem tego obowiązku z ojca dziecka, lecz również i w tej sytuacji sąd, ustalając kwotę należnych od Państwa alimentów, będzie badał wysokość potrzeb dziecka oraz Państwa zdolność alimentacyjną (finansową).

 

Jeśli matka Państwa wnuka lub wnuczki wniesie pozew do sądu o alimenty od dziadków i w sądzie będzie toczyło się postępowanie, mogą Państwo bronić się argumentem, że nie są w stanie ponieść żądanych kosztów (tzn. uzupełnienia alimentów) bez uszczerbku utrzymania dla siebie. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1976 r. (III CRN 205/76) obowiązek alimentacyjny babci nie polega na przerzuceniu na nią niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci, może ona bowiem być zobowiązana jedynie do takich świadczeń, na jakie pozwalają jej możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również jej usprawiedliwionych potrzeb (art. 135 § 1 K.r.o.).

 

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nawet jeśli dziadkowie zaczną płacić alimenty, to nie znaczy, że ojciec dziecka jest zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Jeśli jego sytuacja materialna się poprawi, będzie można zacząć ściągać od niego świadczenia. Wówczas należałoby zaprzestać ściągania alimentów od dziadków dziecka – będą oni mogli też wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym i domagać się pozbawienia wykonalności wydanego w stosunku do nich wyroku sądu. W każdym razie, żeby do takiej sytuacji nie doszło, w razie ewentualnego postępowania przeciwko Państwu powinni Państwo bronić się argumentem, że nie są Państwo w stanie ponieść tych kosztów (ponieważ potrzebują Państwo pieniędzy, np. na leki, spłatę pożyczki, kredytu itp.) bez uszczerbku dla Państwa utrzymania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »